شفافیت شورا و شهرداری همدان ابزار بهره وری

ساختار سازمانی اساسنامه چارت سازمانی
لایحه، مصوبه و عملکرد بودجه بودجه سال 99 بودجه سال 98
معاملات شهرداری مناقصه مزایده فراخوان
قراردادهای شهرداری قراردادها
پاسخگویی به درخواست های شهروندان ثبت پیام پیگیری پیام

اطلاعات ارائه شده در سامانه محصول همکاری بخش های مختلف شهرداری بوده و احتمال داشتن خطا در مواردی خواهد بود که به تدریج تصحیح و کامل می گردد.