فهرست مشخصات کارکنان شهرداری همدان

نام و نام خانوادگینام پدرمدرک تحصیلیرشته تحصیلیمحل خدمتسابقهشغلوضعیت استخدامی
هاشم نصیرینورمحمدسوم راهنماییسازمان آتش نشانی26آتش نشان3کارگررسمی
علی احمدی ستودهسلطانعلیپنجم ابتداییشهرداری منطقه چهار30مامورکنترل3کارگررسمی
خداداد اسدی تشویقنصرالهدیپلمشهرداری منطقه چهار24مامورکنترل3کارگررسمی
قاسم برصیفعلیسوم ابتداییشهرداری ستاد27کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
نقی محمدیمحسنپنجم ابتداییشهرداری منطقه سه27کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
عادل آبکارحسینسوم راهنماییسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی24جوشکار4کارگررسمی
محمد خضریانابوالمحسنسوم راهنماییشهرداری منطقه سه28راننده 2کارگررسمی
عابدین احمدیسهام الدینپنجم ابتداییشهرداری ستاد27مامورکنترل3کارگررسمی
سعید روحی منظمروح الهنهضتشهرداری ستاد28باغبان4کارگررسمی
طیب بهرامیعباسسوم راهنماییشهرداری منطقه سه27نگهبان3کارگررسمی
رضا سمواتیانمحمدتقیسوم راهنماییشهرداری منطقه دو27نامه رسان3کارگررسمی
مجتبی عطشانمصطفیفوق دیپلمسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری27-کارگررسمی
بهروز ترابیحسندیپلمشهرداری منطقه چهار28راننده 2کارگررسمی
یداله ایپکییوسفعلیدیپلمشهرداری منطقه یک28متصدی کارگاه عمران و ساختمان3کارگررسمی
صفرعلی اکبری مسعودعلیرضابیسوادشهرداری منطقه چهار27کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
خیراله بهرامینبی الهاول ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها27نگهبان3کارگررسمی
مهدی پورنقدیغلامعلیاول دبیرستانشهرداری ستاد28راننده 2کارگررسمی
محمد یعقوب پورنجاتعلیپنجم ابتداییشهرداری منطقه دو28پیشخدمت3کارگررسمی
حمید امیدیحسینعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد30باغبان4کارگررسمی
یداله ترکمانمنصورپنجم ابتداییمعاونت شهرسازی ومعماری27نگهبان3کارگررسمی
یحیی نجفیعلی آقاپنجم ابتداییشهرداری ستاد28باغبان4کارگررسمی
محرمعلی تیرخوردهعباسبیسوادشهرداری منطقه یک27کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
رضا محمدیحسینعلیپنجم ابتداییشهرداری منطقه سه28باغبان4کارگررسمی
علی سیفیانمحمدچهارم ابتداییشهرداری ستاد26باغبان4کارگررسمی
علیرضا چتربحرعبدالحسینسوم راهنماییشهرداری منطقه سه30مکانیک ماشین آلات دیزلی3کارگررسمی
علی عباسی مجدشمسعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد26باغبان4کارگررسمی
شکرعلی غفاریکریمپنجم ابتداییشهرداری منطقه یک27نگهبان3کارگررسمی
مسعود جلیلیمحمدسوم راهنماییشهرداری ستاد26نگهبان3کارگررسمی
بهروز ترابیانداریوشسوم راهنماییشهرداری ستاد27راننده 2کارگررسمی
ابوالقاسم اسکندریشمسعلیسوم راهنماییمعاونت شهرسازی ومعماری28باغبان4کارگررسمی
حسین خداویسیحسننهضتشهرداری ستاد26مامورکنترل3کارگررسمی
فرامرز بیگلریبهمنپنجم ابتداییشهرداری ستاد28نگهبان3کارگررسمی
محمدرضا جمشیدی بدریانیمیرزامحمدپنجم ابتداییشهرداری منطقه سه27تلفنچی2کارگررسمی
محمد میرزاییمهدی قلیپنجم ابتداییسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری32باغبان3کارگررسمی
جلال مرادی زادهقربانعلیپنجم ابتداییشهرداری منطقه دو27راننده سبککارگررسمی
احمد محرابیحمزه علیپنجم ابتداییشهرداری منطقه چهار27راننده 2کارگررسمی
علی اوسط نصرتیحسنپنجم ابتداییکنترل ونظارت28راننده 2کارگررسمی
حسین رستمیعلیدوم ابتداییشهرداری ستاد26نگهبان3کارگررسمی
رضا کیهانی مسعودهدایت الهدوم ابتداییشهرداری منطقه چهار26کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
پرویز عرشی سروریحییپنجم ابتداییسازمان آتش نشانی27راننده 2کارگررسمی
ایوب رضایی امجدیوسفعلیاول راهنماییشهرداری ستاد28نگهبان3کارگررسمی
محمدرضا رحمانی فخرعلی اصغرپنجم ابتداییسازمان آتش نشانی29راننده سنگینکارگررسمی
حسین رهبریمحمودسوم راهنماییمعاونت شهرسازی ومعماری28راننده 2کارگررسمی
اصلان زارعیمحمدابراهیمدوم ابتداییشهرداری ستاد27مامورکنترل3کارگررسمی
بهروز شکرائیانعلی اصغرسوم راهنماییسازمان آتش نشانی28آتش نشان3کارگررسمی
حسن علیرضاییعباسپنجم ابتداییسازمان آتش نشانی30راننده 2کارگررسمی
حسین زارعیعلیسوم ابتداییشهرداری ستاد29کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
امین ملکیانعلی اصغرپنجم ابتداییشهرداری منطقه سه26کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
قربانعلی زارعیحسینپنجم ابتداییسازمان مدیریت پسماند27راننده سبک 1کارگررسمی
حمید همزهفضلعلیدوم دبیرستانسازمان آتش نشانی29باغبان4کارگررسمی
حسن سیفینقدعلیچهارم ابتداییشهرداری ستاد27کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
محمدرضا سماواتیرضادیپلمشهرداری منطقه دو28مامورکنترل3کارگررسمی
هوشنگ وثیقی اعظمنوروزعلیاول راهنماییسازمان آتش نشانی31مامورکنترل4کارگررسمی
عباس محمدیعلیدوم ابتداییسازمان آتش نشانی30جوشکار3کارگررسمی
محمود آقامحمدیکاظمسوم راهنماییسازمان آتش نشانی32پیشخدمت3کارگررسمی
محمود گماررحیمییحییپنجم ابتداییشهرداری منطقه چهار28نگهبان3کارگررسمی
علی علومیکریمفوق دیپلمشهرداری منطقه چهار21مامورکنترل3کارگررسمی
جلیل صیرفی انورمیرزاحسینپنجم ابتداییشهرداری ستاد26نگهبان3کارگررسمی
حاجعلی کرمییعقوبعلیدوم ابتداییشهرداری منطقه سه28مامورکنترل3کارگررسمی
محمدحسین صدقیعلی اکبرپنجم ابتداییشهرداری ستاد27کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
محمدرضا بهرامینایبعلیدوم ابتداییشهرداری ستاد27کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
محمد ترابیحسنسوم راهنماییشهرداری ستاد30راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین 4کارگررسمی
مهدی رمضانیحسیناول راهنماییسازمان آتش نشانی29آتش نشان4کارگررسمی
برات صالحمحمدقاسمدوم ابتداییشهرداری ستاد27نگهبان3کارگررسمی
محمد نوروزیشعبانعلیدوم ابتداییشهرداری منطقه چهار27کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
عباس نظری مرامنایبعلیسوم راهنماییشهرداری منطقه دو28مامورکنترل4کارگررسمی
علی اصغر قاسمیحسنسوم راهنماییشهرداری منطقه سه31باطریساز و برقکار4کارگررسمی
خلیل نوریعلی حسینچهارم ابتداییشهرداری منطقه دو27مامورکنترل3کارگررسمی
مجید نوروزیعزیزعلیدوم راهنماییشهرداری منطقه یک27راننده 2کارگررسمی
مهدی کاظمیعلینهضتشهرداری منطقه دو29مکانیسین ماشین آلات بنزینی3کارگررسمی
رجبعلی مصیبیعبدالعلیپنجم ابتداییکنترل ونظارت27کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
محمد ابوالقاسمی جمبهرعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد30کارگرخدمات شهریکارگررسمی
ملک محمد احمدیرضاپنجم ابتداییشهرداری منطقه یک30کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
داود احمدیمحمدعلیدیپلمشهرداری منطقه چهار29راننده سنگینکارگررسمی
اکبر اسماعیلیحسنعلیاول ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها34نگهبان3کارگررسمی
رضا الپناه سلطانیانسیف الهچهارم ابتداییشهرداری منطقه دو30گلگیر ساز و صافکار4کارگررسمی
محمدرضا اکبری پارساعلی اصغرسوم راهنماییشهرداری منطقه دو30کارگرخدمات شهریکارگررسمی
ایرج محمدی مفیدعلی الهنهضتشهرداری ستاد32کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
رحمان خانیحاجیچهارم ابتداییشهرداری ستاد28نگهبان3کارگررسمی
حمیدرضا امیریحسنچهارم ابتداییشهرداری منطقه چهار32کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
اروجعلی امیریمحمودعلیاول ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها30نگهبان2کارگررسمی
احمد بختیاریهاشمدوم راهنماییسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی31معمارکارگررسمی
علی کریمی کامیارنجاتعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد31کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
نبی اله کرمیعوضعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد26مامورکنترل3کارگررسمی
براتعلی پناهی زادهفحتعلیسوم راهنماییشهرداری منطقه چهار28مامورکنترل4کارگررسمی
محمود ترابیعربپنجم ابتداییسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی29آهنگر3کارگررسمی
شهریار پاشاییعلییاردوم دبیرستانمعاونت شهرسازی ومعماری30راننده نقلیه سبک2کارگررسمی
حسن تکرلیاحمدسوم راهنماییشهرداری ستاد31مامورکنترل4کارگررسمی
احمد جهانیبراتعلیسوم راهنماییسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی29مامورکنترل3کارگررسمی
محمد نجفی مستقیمشعباندوم راهنماییشهرداری منطقه دو35کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
کیهان کرمیکردعلیاول راهنماییسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی30نگهبان3کارگررسمی
رحیم چراغیعبدالعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد30نگهبان3کارگررسمی
کاظم چهاردولی اشاقیسلطانحسیندیپلمشهرداری منطقه دو32تلفنچی2کارگررسمی
غلامعلی مقدم پورقربانعلیچهارم ابتداییشهرداری منطقه یک30متصدی ارتباطات وتلفنچیکارگررسمی
محسن حقیمظفرلیسانسشهرداری منطقه سه27مامورکنترل3کارگررسمی
محمدرضا محمدجانیعلیدوم راهنماییشهرداری ستاد29کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
بهرعلی خانیرضاعلیپنجم ابتداییشهرداری منطقه یک30مامورکنترل3کارگررسمی
محسن خلوجینیمحمداسماعیلاول راهنماییشهرداری ستاد29مامورکنترل3کارگررسمی
رضا میرزایی زادحسینعلیسوم راهنماییشهرداری منطقه یک29راننده سبککارگررسمی
نعیم خالدی پورجبارپنجم ابتداییشهرداری ستاد29مکانیک ماشین های راهسازیکارگررسمی
قربانعلی نافذنامجوغلامحسینپنجم ابتداییشهرداری ستاد29کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
حسن رضایی غیورغلامنهضتشهرداری ستاد28گلگیرسازوصافکار3کارگررسمی
علی اکبر گیوه ایغلامحسینسوم راهنماییشهرداری منطقه چهار29لوله کش3کارگررسمی
علی زهدی جمیلصبحت الهپنجم ابتداییشهرداری منطقه یک30متصدی تنظیف2کارگررسمی
محمود مفرح بینیازمحمدپنجم ابتداییسازمان مدیریت پسماند32باطریساز4کارگررسمی
امیر محمدیمسیبپنجم ابتداییسازمان مدیریت پسماند30راننده ماشینهای راهسازیکارگررسمی
بهزاد نجاتینجاتعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد29تعمیرکارلاستیک3کارگررسمی
عباس شفیعیانمحسنسوم دبیرستانشهرداری ستاد31مامورکنترل4کارگررسمی
محمد شاه حسینیعباسسوم راهنماییشهرداری ستاد32متصدی تنظیفکارگررسمی
حیات همایی رجب پورعروجعلیچهارم ابتداییشهرداری ستاد32کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
حمید شریفیانولی الهدوم دبیرستانسازمان مدیریت پسماند30کارگرفنی انبارکارگررسمی
علی یونسیغلامحسیندوم ابتداییشهرداری ستاد31کارگرخدمات شهری 2کارگررسمی
محمدرضا بهرامیمحمدسوم ابتداییشهرداری ستاد30کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
حسن رضا سزاواریگانهابوالقاسمسوم راهنماییشهرداری ستاد29مامور راهنما و اطلاعات2کارگررسمی
محمدرضا مددیسیف الهاول دبیرستانشهرداری منطقه یک31سرویسکارماشین آلات3کارگررسمی
سعید طالبی دلیرمحمودسوم راهنماییشهرداری ستاد30مامورکنترل4کارگررسمی
اله رضا صالحیترابدوم راهنماییشهرداری منطقه دو33کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
احمد هاشمی نادرخداقلیچهارم ابتداییشهرداری منطقه چهار30بناء4کارگررسمی
امیر طاهریچمندعلیپنجم ابتداییشورای اسلامی شهر29پیشخدمت 3کارگررسمی
ساربانعلی غلامیحیدردوم ابتداییشهرداری ستاد31کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
احمدرضا نفریمیرزاحسندیپلمسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی32نقاش اتومبیل4کارگررسمی
ذبیح اله غفارینبیپنجم ابتداییشهرداری منطقه چهار32سرکارگرخدمات شهریکارگررسمی
محمود فتاحیمحمدعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار30نگهبان3کارگررسمی
اباذر فرامرزی جویاذبیح الهنهضتشهرداری ستاد29کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
مجید ورمزیاریاکبراول راهنماییشهرداری منطقه دو29نگهبان3کارگررسمی
ابراهیم قدیمیحسینسوم راهنماییشهرداری ستاد30مامورکنترل4کارگررسمی
محمود نوروزیمحمدباقرنهضتشهرداری ستاد30راننده 2کارگررسمی
محمدحسین قاسمیعلی اکبرپنجم ابتداییشهرداری ستاد33کارگر انبارکارگررسمی
محسن یاقوت دوسحسینعلیسوم راهنماییشهرداری منطقه دو29راننده اتوبوس خط 2-پایه یکمکارگررسمی
ابوالقاسم محمدیمهرعلیپنجم ابتداییشهرداری منطقه یک29راننده تندرو سنگینکارگررسمی
علی عباس میرزاییمحمدحسندوم ابتداییشهرداری منطقه چهار29کارگرخدمات شهری2کارگررسمی
سیدرضا موسوی پورسیدیعقوبششم ابتداییشهرداری منطقه دو35راننده تندرو سنگین (بانام)کارگررسمی
محمدرضا قنبریغلامرضاسوم راهنماییشهرداری منطقه دو34مامورکنترلکارگررسمی
میثم یزدان سرشتمحمدپیش دانشگاهیسازمان مدیریت حمل و نقل بار17راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
حجت اله سلطانیسلطانعلیفوق لیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار27متصدی کنترل خط 4کارگررسمی
محسن اسماعیلیعباساول راهنماییسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی22راننده اتوبوس خط2- پایه یکمکارگررسمی
حسین رمضانیحشمت الهسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی(امیر) خدابنده لواسفندیارششم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27راننده وسایط نقلیه سبککارگررسمی
اکبر رجبیمیرزا آقاسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مهدی عزیزینجاتسوم راهنماییشهرداری منطقه سه13راننده اتوبوس خط2- پایه یکمکارگررسمی
رضا شریفی نویدمرادسوم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار20راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
حجت کاکاخانیصحبت الهپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار20راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مهراب طالبیانمحمدسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار20راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی عالمی صبورفرمانعلیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار31مکانسین ماشین آلات دیزلی4کارگررسمی
محمدعلی احمدیقاسمعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار19راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
وجیه اله طاهری محباحسان الهسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار20راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی اصغر گلشنی گویاقهرماندیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار20راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
سعید تسلیمی زادهنبی الهدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار19راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
ایوب حجتی مهتاجمحمدعلیدیپلمشهرداری ستاد19راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مهدی کریمیعلی حسینسوم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محسن نعمت اله زادهحسیندوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مسعود احمدیفریدوندیپلمسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی قنبری مهرنیتمحمودعلیلیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمد طهماسبینوروزعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محسن پیرمهدیمحمدسوم راهنماییکنترل ونظارت18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی چایانیمعصومعلیاول راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مهدی بهادریاحمددیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
حمید خوش مرامعبدالکریمسوم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
بهرام صفری کهریزیامیرخانسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمد ساعدیحبیب الهپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی اصغر زارعیعلیپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمد بیگ لریرضااول راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
سهراب نامورنفیسنورعلیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
تقی بهنامبشیرسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
امیر منوچهریانعلیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی اکبر جعفریحسینعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علیرضا بهرامیاکبردوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
اسماعیل قربعلیعلیدیپلمشهرداری ستاد18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
یحیی زارعینایبعلیسوم دبیرستانشهرداری منطقه دو14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمدرضا کرمیحسندیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
ایرج عزیزیجانعلیاول دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مصطفی تسلیمنبی الهسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمدحسین مختارانیعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مهدی محمدی حاذقییدالهدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
امید چرائیمحسنسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار17راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
رضا چراغیقرباندیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار17راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
خیراله قاسمیرضاسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار17راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
سیدناصر موسویسیداحمدسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار17راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محسن ندائیعلی محمداول راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار17راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی اصغر خضریانمحمدعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار17راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی اصغر باب الحوائجیمحسندیپلمسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی17راننده وسایط نقلیه سبککارگررسمی
بهروز سعیدی راشدیایپکعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار16راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
سیدمحسن باب الحوائجیسیداکبرچهارم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
هادی پویامحسندیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار16راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمد حیدریعلیلیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار16راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
غلامرضا یعقوبیحسینسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار16راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
حسین لطفی خواهحسنچهارم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مهدی دولتیقدرت الهسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار16راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علیرضا حاجیلورادحسینعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار16راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
جمشید رضائیعلیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار16راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مصطفی نوروزیسلطانعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمود بیات ترکاحمدسوم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مهدی حیدریعلیپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
اصغر جامه بزرگیعلیاول دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
ابراهیم شمشیریعلی اکبرسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
پرویز کاشفی منصورعلی الهدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مجید کریمی مجیبابراهیمسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی احمدیرضاسوم راهنماییشهرداری ستاد15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
سیدعلی طباطبائیسیدهادیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مجید باقری افراشتهمهدیلیسانسشهرداری ستاد15راننده اتوبوس خط2- پایه یکمکارگررسمی
یعقوبعلی اسکندریفرزندعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار20راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمد زندیاکبرسوم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
یحیی شکریکریمسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
پیمان فخیمی امجدروح الهسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
اصغر کریمی رادپورنبی الهدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
امین حمیدی پروامیرزاعلیدوم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
فرهاد بهنیائیاننایبعلیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی زارعیحسیندیپلمشهرداری ستاد15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مصطفی طلیم خانیعیسیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
کامران بیگوندمحمدقلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
احمدعلی فرح روزجانعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی مرادی فرزانابراهیمدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمود همتیمحمددوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
حسین شعبانیپاشاپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی کاشفی رفعتگرزعلیدوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
ایرج نیازیمحمدسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
رمضان ملکیرجبعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
کاظم نظریقاسمدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار18راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
سلیمان مرادی ایزدیارعلیچهارم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار15راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علیرضا رشیدیاحمددیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار27متصدی تلفنخانه و فاکسکارگررسمی
رضا عزیزی نیکنامعزیزدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار18متصدی کنترل خطوط (بازرسی و انتظامات)3کارگررسمی
طاهره کاوسی اصغرپورهاشمدیپلمشهرداری ستاد16متصدی دفتر رزرو 1کارگررسمی
رمضانعلی زارعی مهرگاناصغرپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار29نگهبان3کارگررسمی
عباداله همتیولیپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار28نگهبان 3کارگررسمی
محمد زارعیغلامعلیدوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27نگهبان3کارگررسمی
غلامرضا سعادتفتحعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار28متصدی کنترل خطوط 2کارگررسمی
حسن حسینیعلی داددیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار27متصدی و تقسیم کار 2کارگررسمی
منوچهر پارسائی بهمنشمحمدتقیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار26مکانسین دیزلی 4کارگررسمی
مسیح اله حبیبینصرت الهچهارم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27متصدی کنترل خط 2کارگررسمی
مجید صاحبی مکملخداوردیپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27تعمیرکار لاستیک 3کارگررسمی
محمدتقی غلامی مهناغلامرضاچهارم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار31نگهبان3کارگررسمی
مسلم لشگریقربانعلیدوم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار28سرویسکار نقلیه 3(شستشوی اتوبوسها)کارگررسمی
خیراله رستمیحمدالهدیپلمشهرداری ستاد13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
عباس رنگچیانمحمدنهضتسازمان مدیریت حمل و نقل بار22تعمیرکار رادیاتور و باک 3کارگررسمی
رضا پناه آبادیحسینسوم راهنماییشورای اسلامی شهر21جلوبندی ساز 3کارگررسمی
محمد خراسانی پورموسیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27راننده وسایط نقلیه سبککارگررسمی
فرهاد خداویسیعلیپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار28باطریساز و برقکار3کارگررسمی
صفی اله محمودیعزت الهپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار14راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
حسن مرادی عطاءاحمدپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مصطفی ترکمانمظفرنهضتشهرداری ستاد27مکانسین ماشین آلات دیزلی 3کارگررسمی
علی خضریانابوالمحسنسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27برقکار و باطری ساز 4کارگررسمی
غلامرضا ترکمانمحمدابراهیمپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27راننده وسایط نقلیه سبککارگررسمی
علی اصغر فرجیعباساول راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27مکانسین ماشین آلات دیزلی 4کارگررسمی
محمد قادری خلقتمحموددیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
رضا جواهری طاهرعبدالعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27راننده وسایط نقلیه سبککارگررسمی
عباس پریانصادقسوم راهنماییشهرداری ستاد20راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمدرسول زارعیقربانعلیفوق دیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
اصغر طاهریعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
محمود عبداله زادهعباساول دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مجتبی زمانی اکملصفرعلیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
عباس ذوقیاصغردیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
کرم خانیعلی اصغردیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علی نوروزیمحمداسماعیلدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
ولی اله جعفری حقگوفتح الهسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
ناصر محمدیامیردوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار12راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
ابراهیم یوسفیعبدالهدیپلمکنترل ونظارت12راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
مجید ترابیاحمددیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
حسین بیگ لراکبرپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار28نامه رسان3کارگررسمی
مهدی سحاب قدیمیعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار13راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
علیرضا نوروزپورحاجیعلیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار27متصدی کنترل خط 4کارگررسمی
حمیدرضا ندریاسمعیلپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار27سرویسکار نقلیه 3 (آهنگر)کارگررسمی
بهرام رمضانیعلیرضاسوم دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار22راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
وحید مسعودیانحسینفوق دیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار22متصدی کنترل خط 4کارگررسمی
قربان بیات فردعباسسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار16راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
اصغر افروزغلامرضاسوم راهنماییسازمان آتش نشانی27تعمیرکارلاستیک3کارگررسمی
شمس اله مرشدی عاطفیرحمناول دبیرستانسازمان مدیریت حمل و نقل بار28متصدی ردیف اتوبوس 1کارگررسمی
حجت اله حبیبینصرت الهدیپلمسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی30متصدی کنترل خطوط (بازرسی و انتظامات)کارگررسمی
حسین محمدیآزادعلیپنجم ابتداییشهرداری ستاد27پیشخدمت 3کارگررسمی
علیرضا اکبریقاسمفوق دیپلمکمیسون ماده صد26سرویسکار نقلیه2 (شستشوی اتوبوسها)کارگررسمی
رحمان اسفندیاریصحبت الهدوم راهنماییشهرداری منطقه چهار22راننده اتوبوس خط 2- پایه یکمکارگررسمی
امیرعلی بخشی آرشعشقعلیچهارم ابتداییشهرداری ستاد29راننده وسایط نقلیه سبککارگررسمی
حجت بختیارییوسفنهضتشهرداری ستاد27آهنگری وسیله نقلیه 3کارگررسمی
علی باباییحسیندیپلممعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل28متصدی آمار و تصادفات توقفگاه 3کارگررسمی
جعفر بهمنی بهاریحییسوم راهنماییشهرداری ستاد27نگهبان 3کارگررسمی
محمد معصومیغلامحسینپنجم ابتداییشهرداری ستاد30بلیط فروش و تعرفه زنکارگررسمی
محمد فرزانیحسیندوم راهنماییمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل27بلیط فروش و تعرفه زنکارگررسمی
علی اصغر محدودحسیناول راهنماییشهرداری منطقه سه27مکانسین ماشین آلات دیزلی2کارگررسمی
ناصر چراغی مقدممحمدعلینهضتشهرداری ستاد27بلیط فروش و تعرفه زنکارگررسمی
علی ویسیعلی اصغرچهارم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار30بلیط فروش و تعرفه زنکارگررسمی
رضا کرمیحسننهضتشهرداری ستاد27نگهبان 3کارگررسمی
احمد سلطانی نسبعزت الهسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار30متصدی تقسیم کار2کارگررسمی
رحمت اله سنقریحاجعلیسوم راهنماییسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی30مکانسین ماشین آلات دیزلی2کارگررسمی
ناصر سهرابیگیهانیدیپلمشهرداری ستاد28متصدی کنترل خط2کارگررسمی
بهمن شکرآبادیغلاماول راهنماییمعاونت شهرسازی ومعماری27نگهبان3کارگررسمی
علی شمخانینجاتعلیاول راهنماییشهرداری منطقه یک27متصدی دفتر رزرو 2کارگررسمی
حسن محمدیرمضانعلیلیسانسشهرداری ستاد24مسئول کنترل کیفیت3کارگررسمی
تورج پربارهتوکل علیفوق دیپلمشهرداری ستاد18پیشخدمت3کارگررسمی
فریدون کریمی کامیارنجاتعلیدوم ابتداییشهرداری ستاد27مامورکنترل3کارگررسمی
علی زارعیمحرمعلیدوم ابتداییشهرداری منطقه یک31مقنی 3کارگررسمی
مریم بهیهادیفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی2کارشناس ورزشکارگرقراردادمدت معین
علی سمواتی شادابمحمداول راهنماییشهرداری منطقه دو11کارگر سادهکارگرقراردادمدت معین
مرضیه کاظمی بی نیازغلامعلیلیسانسشهرداری منطقه دو12کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
محمد فرهمندرادحسنفوق لیسانسشهرداری منطقه دو13کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
علیرضا راسخیاسماعیلفوق لیسانسشهرداری منطقه سه14کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
عرفان ذوالفقاریمحمدرضالیسانسشهرداری منطقه چهار14کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
تورج سرخوشایرجفوق لیسانسشهرداری منطقه سه14کارشناس شهرسازیکارگرقراردادمدت معین
ابراهیم محمدیفرهادلیسانسشهرداری منطقه سه14کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
هادی نیازیبیگ محمدفوق لیسانسکمیسون ماده 7714کارشناس برنامه ریزی شهریکارگرقراردادمدت معین
محمد معتمدیعزت الهفوق لیسانسشهرداری منطقه سه11کارشناس شهرسازیکارگرقراردادمدت معین
انسیه رحیمی جاویدحسنلیسانسشهرداری ستاد13متصدی امور آموزشیکارگرقراردادمدت معین
امیر احمدیشمس الهفوق دیپلمسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری11کاردان فنیکارگرقراردادمدت معین
علی پویان آداباحمدلیسانسشهرداری منطقه چهار14کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
محسن صادقی ارجعلیفوق لیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات14کارشناس GISکارگرقراردادمدت معین
جواد نظرینظرفوق لیسانسشهرداری ستاد13کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
وحید گروسیحسنلیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات14کارشناس نرم افزار کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
سیامک سلیمیعلیرضافوق لیسانسشورای اسلامی شهر14کارشناس آمار و امور رایانهکارگرقراردادمدت معین
حسین مردانی آرینآیت الهلیسانسشهرداری ستاد14کارشناس ماشین آلاتکارگرقراردادمدت معین
داود اسلامی مجدیدالهلیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات10کاردان کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
نفیسه شادفرمحمودلیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات14ممیزیکارگرقراردادمدت معین
مهدی حبیبیاسمعلیلیسانسشهرداری منطقه دو14کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
محمد امیدقانعمحمدعلیفوق لیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
صفورا سحرخیزتشریقابراهیمفوق لیسانسشهرداری منطقه دو7کارشناس شهرسازیکارگرقراردادمدت معین
علی حجتیاسدسوم ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها17اپراتور فینیشرکارگرقراردادمدت معین
خدیجه وفائیعلی اکبرلیسانسشهرداری منطقه چهار13کارشناس درآمدکارگرقراردادمدت معین
علی طهماسبیانمحمدفوق لیسانسشهرداری ستاد11کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
علیرضا ملکیصفرعلیلیسانسشهرداری منطقه چهار10کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
علیرضا فرمانیعیسیفوق لیسانسشهرداری منطقه یک16کارشناس فنیکارگرقراردادمدت معین
حمید دست پیمانمحمدتقیلیسانسشهرداری منطقه چهار13کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
پیمان صادقیفریدونفوق لیسانسشهرداری منطقه یک11کارشناس برنامه ریزی شهریکارگرقراردادمدت معین
طاهره مشایخی پورشمس الهفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار11کارشناس شهرسازیکارگرقراردادمدت معین
اکبر درخشندهبراتعلیفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار11کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
علیرضا چیت گویاناحمدلیسانسشهرداری منطقه چهار11کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
محمدحامد قربانیمحسنلیسانسشهرداری منطقه چهار11کارشناس نرم افزار کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
امین علویمحمدلیسانسشهرداری منطقه یک11کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
محسن رضاییمحمدرضافوق لیسانسسازمان مدیریت پسماند9کارشناس ناظر انتقال پسماندکارگرقراردادمدت معین
مریم قدرتی انوریحییلیسانسشهرداری ستاد11کارشناس امور رایانهکارگرقراردادمدت معین
اسماعیل یوسفیاکبرفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری8کارشناس برنامه ریزی شهریکارگرقراردادمدت معین
مینا بخشی زادهرحیمفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار8کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
بابک مهدی آزادعبدالباقیلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری11کارشناس مدیریت پسماندکارگرقراردادمدت معین
محمدعلی گلشنبالاخانفوق دیپلمشهرداری ستاد8اپراتور کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
رضا پاشاییمحمددیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
اصغر غیاثوندجعفرلیسانسسازمان سرمایه‌گذاری‌و مدیریت15کارشناس امور اداریکارگرقراردادمدت معین
علیرضا شریفیحسینلیسانسشهرداری ستاد14کارشناس ورزشکارگرقراردادمدت معین
مجتبی وثوقی مهرغلامحسینلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی13کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
سیدنیما زارعیسیدنادرلیسانسسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
امین چهرقانیحسنلیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات9کارشناس نرم افزار کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
مهدی شمخالیشیرولیلیسانسشهرداری ستاد10کارشناس امور رایانهکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا داودی منفردرضالیسانسشهرداری منطقه دو8کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
رضا جعفریمحمودلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری7کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
ابوالحسن جابری عربلومحمدولیپنجم ابتداییسازمان مدیریت حمل و نقل بار11رانندهکارگرقراردادمدت معین
حمید نوروزیعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار16رانندهکارگرقراردادمدت معین
امین جنتیجعفرلیسانسشهرداری منطقه دو11کارشناس روابط عمومیکارگرقراردادمدت معین
زهرا سروشیمرادعلیلیسانسسازمان ساماندهی مشاغل شهری14متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
مریم حبیبی دهریمصطفیفوق لیسانسشهرداری ستاد13کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
الهام جلیلی فهیمناصرلیسانسشهرداری منطقه دو13کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
علیرضا مرتضاییشاعلیلیسانسشهرداری ستاد13کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
حجت اله کریمی جاویدعلی اصغرلیسانسشهرداری ستاد10کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
الهام مرشدلوایوبلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری15حسابدارکارگرقراردادمدت معین
خلیل اله رضائیانیدالهدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار13کارگرکارگرقراردادمدت معین
رضا ضرغامی همراهمحمدحسیندوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار17کارگرکارگرقراردادمدت معین
لیلا همتیمحمدرضالیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار16حسابدارکارگرقراردادمدت معین
مصطفی ایزدی بزچلوئیابوالمحسنسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار14آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
فاطمه نورمحمدیان منظرعبدالهفوق لیسانسشهرداری ستاد12کارشناس امور اداریکارگرقراردادمدت معین
مسعود صدریغلامرضالیسانسسازمان آتش نشانی12آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
محمدعلی احمدی کهیادنایبعلیدیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
مهرداد تکلوجمشیددیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشان رانندهکارگرقراردادمدت معین
حسین خانجانیاردشیرفوق لیسانسمعاونت خدمات شهری13کارشناس خدمات شهریکارگرقراردادمدت معین
مهدی نیک فرجامبرزولیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل8کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
معصومه غفاریمهدیلیسانسسازمان آتش نشانی13حسابدارکارگرقراردادمدت معین
علیرضا آزادی مقدمفرهادفوق لیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل8کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
جعفر شادکاممیرزالیسانسسازمان آتش نشانی13کارپردازکارگرقراردادمدت معین
مرتضی علی محمدیاسماعیلسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
رضا قربانیعلیفوق لیسانسشهرداری منطقه یک9کارشناس نرم افزار کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
حمید یادگاریخیرالهفوق دیپلمشهرداری ستاد10کاردان کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
علی اصغر اصلانیخیرالهفوق لیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات16کارشناس فناوری اطلاعاتکارگرقراردادمدت معین
سیدمیثم عباسی متینسیدمهدیفوق لیسانسشهرداری منطقه سه7کارشناس شهرسازیکارگرقراردادمدت معین
محمد طاهریعلی اکبرلیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها17کارشناس شهرسازیکارگرقراردادمدت معین
حسن محمدی زیرکرضالیسانسشهرداری منطقه چهار11کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
علیرضا فرجیمحمدناصرلیسانسشهرداری منطقه دو12کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
اکبر قنبریمحمدلیسانسشهرداری منطقه سه18متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
رضا کلامیحبیب الهلیسانسشهرداری منطقه دو16کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
محمد کرمی کبیرحسینفوق لیسانسشهرداری منطقه سه12کارشناس ورزشکارگرقراردادمدت معین
هادی امیریانقربانعلیسوم راهنماییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها18نامه رسانکارگرقراردادمدت معین
علی ترکسیفعلیلیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15نگهبانکارگرقراردادمدت معین
محمد عبدیحسنلیسانسشهرداری منطقه دو8کارشناس نقشه برداریکارگرقراردادمدت معین
آرش خدابنده لومحمدرضافوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری10کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
حامد میرزاییغلامرضافوق لیسانسشهرداری منطقه سه8کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
مهدی قاسمیمحمدفوق لیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها16حسابدارکارگرقراردادمدت معین
نسرین جمشیدیاحمدلیسانسشهرداری منطقه یک9کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
اکبر حاتمی روشبشیرپنجم ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15نگهبانکارگرقراردادمدت معین
مهدی هادی زادهآزادلیسانسشهرداری منطقه چهار8کارشناس نقشه برداریکارگرقراردادمدت معین
رضا محمدی شاهدعلی اکبرفوق دیپلممعاونت خدمات شهری15راننده پایه 2کارگرقراردادمدت معین
محمود عظیمیهادیفوق لیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار15کارشناس پیگیریکارگرقراردادمدت معین
میلاد کریمیاحمدفوق لیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار9کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
مهدی الفاوتیحسینعلیفوق دیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15کارپردازکارگرقراردادمدت معین
مهدی جعفری بذلنادعلیفوق دیپلمسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی18حسابدارکارگرقراردادمدت معین
هادی چهاردولیرضالیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15حسابدارکارگرقراردادمدت معین
وحید خلیلیرضادیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها16متصدی دفتریکارگرقراردادمدت معین
علی سلطانی فردمجیدلیسانسشهرداری منطقه چهار8کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
مریم ورمزیارحسنفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار14کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
علیرضا قلی زادهحسنلیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها14کارشناس امور پیمانهاکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا محمدی اقدمصادقلیسانسشورای اسلامی شهر18متصدی امور ماشین آلاتکارگرقراردادمدت معین
سیدامیرحسین حسینیسیدعلیفوق لیسانسشورای اسلامی شهر15کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
علی لاهوتیهوشنگفوق لیسانسشرکت سیمان11کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
حسن عسگریرجبعلیلیسانسشهرداری منطقه چهار8کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا فلاحکوثراول راهنماییشهرداری منطقه چهار14کارگر سادهکارگرقراردادمدت معین
محمود مهدوی جومحمدحسینلیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها16کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
علی دهبانیعبدالهلیسانسشهرداری منطقه یک14کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
سعید رضائی بلیغاسدالهدیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها16راننده غلطککارگرقراردادمدت معین
حجت اله قره باغیعلی اکبرلیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها14متصدی دفتریکارگرقراردادمدت معین
مجید صمدی روشنحسیندیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها14متصدیکارگرقراردادمدت معین
عباس صدریاکبرلیسانسشهرداری منطقه یک9کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
اکبر ورمزیارمحمدرضالیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار7نگهبانکارگرقراردادمدت معین
کیومرث جلیلی خمیس آبادیمحمدهاشمدیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها14متصدی دفتریکارگرقراردادمدت معین
حمید فرجیحسنفوق دیپلمشهرداری ستاد7متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
پیمان کشانیقاسمفوق لیسانسشهرداری ستاد15کارشناس فرهنگی و اجتماعیکارگرقراردادمدت معین
مجید خسروبیگیعلی حسینفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار11کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
ریحانه رضایی زادهایمانعلیلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی8کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
محمدمهدی وثوقیفولادلیسانسشهرداری منطقه دو12کارشناس املاککارگرقراردادمدت معین
امیرحسین احمدیاحمدعلیلیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
مجتبی سیمین پورحسنسوم دبیرستانسازمان عمران و بازآفرینی فضاها8کارپردازکارگرقراردادمدت معین
مجید شمخانیجواددیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
محسن فعلیصفرعلیدوم دبیرستانسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15رانندهکارگرقراردادمدت معین
صمد پورعبدالهیحسنلیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها14کارشناس سرمایه گذاریکارگرقراردادمدت معین
هادی عطایی پیروزمحمدتقیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار11رانندهکارگرقراردادمدت معین
حمید جعفری عطاردچمندعلیدیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها17کارگرکارگرقراردادمدت معین
مسعود قراباغیبکزادعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار11رانندهکارگرقراردادمدت معین
مسعود عطوفی پورعلیاول ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها12کارگرکارگرقراردادمدت معین
محمد آرایش گیریمحمودسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار11رانندهکارگرقراردادمدت معین
زهرا قاسمی فرزادمحمدحسینلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی9متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
فاطمه پاشاییمقدمعلیفوق لیسانسشهرداری منطقه یک12کارشناس برنامه ریزی شهریکارگرقراردادمدت معین
مصطفی سلیمانی آرارضافوق لیسانسشهرداری ستاد9کارشناس شهرسازیکارگرقراردادمدت معین
علی حیدر نظریمحمداول دبیرستانشهرداری منطقه چهار15کارگر سادهکارگرقراردادمدت معین
فرهاد شمخانیعلی حسیناول راهنماییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15کارگرکارگرقراردادمدت معین
مژگان رجب زادهنصرت الهفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری9کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
فرحناز اسلام پورمحمدرضالیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری9کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
مهدی شهبازیعلیفوق دیپلمکنترل ونظارت10حسابدارکارگرقراردادمدت معین
سعید کلامیغلامرضالیسانسمرکز کنترل ترافیک9کارشناس نقشه برداریکارگرقراردادمدت معین
جواد فرخی نویدحسیندیپلمسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری14کارگر سادهکارگرقراردادمدت معین
حسن بختیاری نجاتاحمدفوق لیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری13کارشناس فضای سبزکارگرقراردادمدت معین
سعید ترکمانغلامعلیفوق لیسانسشهرداری ستاد14کارشناس امور اجتماعیکارگرقراردادمدت معین
ستاره باقرپورامامیمهدیفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی14متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
شهربانو قراییاکبرلیسانسشهرداری منطقه چهار13کارشناس مرمت و احیاء ابنیهکارگرقراردادمدت معین
مهدی نعیمیانمحمدفوق لیسانسشهرداری ستاد14کارشناس تکنولوژی عمرانکارگرقراردادمدت معین
زهرا اسکندری حامدعربعلیلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی12کارشناس علوم اجتماعیکارگرقراردادمدت معین
علی بیاتیابراهیملیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی11کارشناس روابط عمومیکارگرقراردادمدت معین
الهام سالاریمحمدرضالیسانسشهرداری منطقه دو14کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
بابک اسدیعین الهلیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار14کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
زهره سحاب حاجیلویینادعلیلیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات13کارشناس شبکهکارگرقراردادمدت معین
مجتبی حمزه رستگاراسدالهفوق لیسانسشورای اسلامی شهر14کارشناس آمارکارگرقراردادمدت معین
سعید باباخانلو بهفرمحمدفوق لیسانسشهرداری منطقه دو14کارشناس درآمدکارگرقراردادمدت معین
جواد مختاریمحمدلیسانسمعاونت خدمات شهری14کارشناس نرم افزار کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
مهدی سرمدهمدانیمحمدلیسانسشهرداری ستاد15کارشناس فرهنگی و اجتماعیکارگرقراردادمدت معین
محمدمهدی سهرابی ابدعلی اصغرلیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار17کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
حسن فیضیعلیسوم راهنماییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15کارگرکارگرقراردادمدت معین
حمیدرضا نجفی منظممهرعلیلیسانسسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
سمیرا باباییقاسملیسانسشهرداری منطقه دو9کارشناس برنامه ریزیکارگرقراردادمدت معین
علی اعتمادیحسنلیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات9کارشناس فناوری اطلاعاتکارگرقراردادمدت معین
حسین نوذرینصیردیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها15رانندهکارگرقراردادمدت معین
منوچهـر یـونسیمحمدفوق لیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری13کارشناس شهرسازیکارگرقراردادمدت معین
اعظم آئینیرضالیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری14متصدی امور فرهنگیکارگرقراردادمدت معین
علی شکیبعلیرضافوق لیسانسشهرداری منطقه سه11کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
مسعود میهنعلیلیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری10کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
زهرا سلیمی اخگرنعمت الهفوق لیسانسمعاونت خدمات شهری11کارشناس برنامه ریزی شهریکارگرقراردادمدت معین
ندا آراممسعودفوق لیسانسشهرداری منطقه یک11 کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
زهرا کریمیجلیلفوق لیسانسشهرداری ستاد10متصدی امور شهریکارگرقراردادمدت معین
کمیل شفقمحمدهادیلیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری10کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
مهدی بیاترضافوق لیسانسشهرداری ستاد13کارشناس برنامه ریزیکارگرقراردادمدت معین
فائزه طلایی دلشادخلیلفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری14کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
محمد حضرتیخسروفوق لیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها11کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا عظیمیمحمدعلیلیسانسشورای اسلامی شهر13کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
زهرا احمدآبادپورحاجی آقالیسانسشهرداری منطقه دو11متصدی امور شهریکارگرقراردادمدت معین
پروانه یونــسیمحـمدلیسانسشهرداری ستاد14حسابدارکارگرقراردادمدت معین
امیر مددی شادعین الهلیسانسشهرداری ستاد13کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
رضا بازرگانیمحمدحسینلیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل10کارشناس مکانیککارگرقراردادمدت معین
الهه خدادادییحییفوق لیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل14کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
فرزاد فرجیاسدالهلیسانسسازمان آرامستان13کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
حمیدرضا میرابیانحاجی اسماعیللیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری10کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
حوریه ندریابوالقاسملیسانسشورای اسلامی شهر14کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
پیمان بیاتمحمدرضالیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات12کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
فیروزه محبیمجیدلیسانسشهرداری ستاد11کارشناس درآمدکارگرقراردادمدت معین
فاطمه خزل پوربشارفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی11متصدی امور آموزشیکارگرقراردادمدت معین
کاملیا کریمیمحمدعلیفوق لیسانسشهرداری ستاد12متصدی امور شهریکارگرقراردادمدت معین
آرش فلاح زادههوشنگلیسانسشهرداری ستاد13کارشناس امور فرهنگیکارگرقراردادمدت معین
محمد زوجاجیمحمدعلیفوق لیسانسشهرداری منطقه یک14کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
صادق شعبانلوعابدیندیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار12کارگرکارگرقراردادمدت معین
سیدمنصور موسویسیدناصرفوق لیسانسشورای اسلامی شهر10کارشناس پیگیریکارگرقراردادمدت معین
رضا سراجقکمالفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی11کارشناس خدمات شهریکارگرقراردادمدت معین
مریم حق شنو ثابتاحمدفوق لیسانسمرکز کنترل ترافیک14کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
وحید پیله وریانحسینلیسانسسازمان ساماندهی مشاغل شهری14کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
مهدی طاهریجوادلیسانسشهرداری منطقه چهار14کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
امیر منورابوالقاسملیسانسشهرداری منطقه سه13کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
اعظم قبادینصرت الهفوق لیسانسشهرداری ستاد12کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
بهروز یزدان پورعلی اشرفلیسانسشهرداری منطقه دو13کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
بهروز صادقیعلیلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی11کارشناس علوم اجتماعیکارگرقراردادمدت معین
زهرا سبزواری عاملمحمدفوق لیسانسشهرداری ستاد14کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
علی غفاریاسماعیللیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری8کارشناس تاسیساتکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا فامیل نوروزیعلیرضافوق لیسانسشهرداری منطقه یک11کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
احمد کمالی مریانشمس الدینفوق لیسانسسازمان سرمایه‌گذاری‌و مدیریت13کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
علیرضا نیک خویمحمدکریمفوق لیسانسشهرداری ستاد14کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
محمدعلی خانینیازعلیلیسانسشهرداری منطقه یک14کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
زهره ایزدیابراهیملیسانسشهرداری منطقه دو14کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
حمید گلی پورحبیب الهلیسانسشهرداری منطقه یک11کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
علیرضا عزیری حشمتحمدالهفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار10کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
حامد جلیلوندحیدرفوق لیسانسشهرداری منطقه دو14کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
اسماعیل زندبگلهابراهیملیسانسشهرداری منطقه یک11کارشناس درآمدکارگرقراردادمدت معین
مهدی محمدپورناصرفوق لیسانسشهرداری ستاد14کارشناس نوسازیکارگرقراردادمدت معین
مجید یوسفی نویدحاج قربانفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار14کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
لیلا قراگوزلو زادهرضالیسانسسازمان حمل ونقل‌وترافیک11حسابدارکارگرقراردادمدت معین
معصومه افراسیابیمهرعلیفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری14کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
نازنین ضرابیحسینفوق لیسانسشهرداری ستاد12کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
علیرضا پیریحسینعلیلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی11متصدی تاسیساتکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا نشهریعلی اصغرلیسانسمعاونت خدمات شهری11کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
محمد اکبریناصرلیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار11کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
حسن مولاییعلیرضادیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار11کارگرکارگرقراردادمدت معین
سمیرا طالبیوحیدلیسانسشهرداری منطقه دو14کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
مریم فیضی منشنصراللهفوق لیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری10کارشناس فضای سبزکارگرقراردادمدت معین
حمید قلخانیعبدالمجیدفوق لیسانسشهرداری ستاد6کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
محمدهادی اثنی عشریرضافوق لیسانسشهرداری منطقه دو14کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
اکرم جلالی شیرازیمهدیلیسانسکمیسون ماده صد13متصدی امور شهریکارگرقراردادمدت معین
عباس سیفعلیقوسعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار10آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
امیر کریمی آراعباسفوق لیسانسشهرداری منطقه دو10متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
شیما رحیمی تبریزیکاظمفوق لیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات11کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا مجیدی امینغلامحسینلیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار14کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
مجید تیمورزادهغلامعلیفوق لیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات14کارشناس وبکارگرقراردادمدت معین
بیان همتی سقزیمحمدفوق لیسانسشهرداری ستاد9کارشناس برنامه ریزیکارگرقراردادمدت معین
علیرضا معتمدزاده ثابتیحسینفوق لیسانسشهرداری ستاد10کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
سمیره باقریعلیفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی12کارشناس آمارکارگرقراردادمدت معین
محمدرضا فیضی منشداودفوق لیسانسشهرداری منطقه سه9کارشناس خدمات شهریکارگرقراردادمدت معین
محمدصادق بهبهانیعلی اکبرلیسانسشهرداری منطقه سه8کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
مهران حاجیانحسینقلیلیسانسسازمان سرمایه‌گذاری‌و مدیریت9کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
امیرحسین اسکندریانمحمدجوادفوق لیسانسسازمان آتش نشانی11کارشناس برق تاسیساتکارگرقراردادمدت معین
سعید نعمت اله زادهحسینسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار10رانندهکارگرقراردادمدت معین
جعفر محمدیمحمدصادقلیسانسسازمان آتش نشانی14حسابدارکارگرقراردادمدت معین
حمیدرضا حقیقت مهامعلیرضادیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
وحید اسکندریپرویزلیسانسشهرداری منطقه سه8کارشناس نقشه برداریکارگرقراردادمدت معین
فائزه مرادیعبدالحسینلیسانسسازمان حمل ونقل‌وترافیک10کارشناس فناوری اطلاعاتکارگرقراردادمدت معین
مهدی افراسیابی عنایتحسنفوق لیسانسشهرداری ستاد7کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
مجید خلیلی فکرتخیرالهفوق دیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
فاطمه زارعینظامعلیلیسانسشهرداری منطقه دو7کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
محمد حسنیغلامحسینسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
غلامرضا بیدآبادیمحمودسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
اسداله مارالیاناشرفدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
طیبه رضائی اقتباسیعلیفوق لیسانسشورای اسلامی شهر8کارشناس امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
وهاب مشکاتیامین الهدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
محمد حبیبینصرت الهلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری7کارشناس تاسیساتکارگرقراردادمدت معین
داود شایگانعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
قاسم عزیزیمحمدولیدیپلمسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
عباس قادریفتح الهسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
عباس بختیاریحسینعلیپنجم ابتداییسازمان آتش نشانی10پیشخدمتکارگرقراردادمدت معین
اصحابعلی برزگرشادکمندعلیسوم راهنماییسازمان مدیریت حمل و نقل بار12رانندهکارگرقراردادمدت معین
احسان صباغیشریففوق لیسانسسازمان حمل ونقل‌وترافیک8کارشناس عمرانکارگرقراردادمدت معین
مهدی سیفعلیقوسعلیدیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
مهدی احدیاحمددیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
بهروز پیله وریانغلامرضادیپلمسازمان ساماندهی مشاغل شهری9کارگرکارگرقراردادمدت معین
کامران مردانیجعفرلیسانسسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
علی عباسی ولایتحشمت الهدیپلمسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی11کارگر سادهکارگرقراردادمدت معین
علی فتحیمحمدعلیلیسانسشهرداری منطقه یک10متصدی امور فرهنگیکارگرقراردادمدت معین
سیدمصطفی رضاییسیدعلیفوق لیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار7کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
زهرا سمواتیحسینفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6کارشناس ورزشکارگرقراردادمدت معین
طاهره زارعیاسمعلیفوق لیسانسمرکز کنترل ترافیک6کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
محمد میرزاییعلی اصغرلیسانسشهرداری منطقه دو7کارشناس علوم اجتماعیکارگرقراردادمدت معین
مصطفی رضاییفتحعلیلیسانسسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارگرقراردادمدت معین
رضا احمدیحشمت الهفوق لیسانسسازمان آتش نشانی6کارشناس پیگیریکارگرقراردادمدت معین
حسام گلبداغیصحبت الهفوق لیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری5کارشناس نظارتکارگرقراردادمدت معین
ابراهیم هوشمندی جمیلعلی الهفوق لیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری5کارشناس فضای سبزکارگرقراردادمدت معین
مجتبی توتونیمحمودفوق لیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری5کارشناس فضای سبزکارگرقراردادمدت معین
بهاره رجبیمحمدابراهیمفوق لیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار9متصدی دفتریکارگرقراردادمدت معین
نرگس نیک فرحسنعلیلیسانسشهرداری منطقه سه7اپراتور کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
بهناز رشیدیعلی اکبرلیسانسشهرداری ستاد8کارشناس فناوری اطلاعاتکارگرقراردادمدت معین
فاطمه قوی دستکاظمفوق لیسانسمعاونت خدمات شهری8اپراتور کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
نعیمه آهن برحسنلیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری8متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
مرضیه کمالیسیدکماللیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل8ماشین نویسکارگرقراردادمدت معین
مرتضی جعفری افرانجاتعلیدیپلمشهرداری منطقه چهار10راننده سبککارگرقراردادمدت معین
اعظم رنجبرهاشملیسانسشهرداری منطقه سه8کارشناس روابط عمومیکارگرقراردادمدت معین
نصرت اله حجتینصرالهپنجم ابتداییکنترل ونظارت10کارگر سادهکارگرقراردادمدت معین
حسین ردکاعباسعلیپنجم ابتداییکنترل ونظارت11کارگر سادهکارگرقراردادمدت معین
مجید رنجبرانعبدالعلیلیسانسشهرداری منطقه یک8کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
اکبر نوروزیحسنلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری1کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
مینا مجدمحمدلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی8کارشناس روابط عمومیکارگرقراردادمدت معین
فاطمه سهرابی نویدحبیب الهفوق دیپلمشهرداری ستاد9متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
معصومه کلامی یسارحشمت الهفوق دیپلمشورای اسلامی شهر7ماشین نویسکارگرقراردادمدت معین
وحید شیردرهمحمدعلیدوم راهنماییکنترل ونظارت8کارگر سادهکارگرقراردادمدت معین
عباس نیازی انوریسلطانعلیلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6کارشناس علوم اجتماعیکارگرقراردادمدت معین
داود محبوبی صحتعبدالهدیپلمکنترل ونظارت10کارگر سادهکارگرقراردادمدت معین
محمد الیاسیانناصرلیسانسشهرداری ستاد7متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
الهام پورمرادیخسرولیسانسشهرداری منطقه دو5متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
محمدمهدی الهی عارفناصردیپلمشهرداری منطقه دو5متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
محمدیوسف تبارکیمحمداسمعیلنهضتسازمان عمران و بازآفرینی فضاها10کارگرکارگرقراردادمدت معین
محمد یارمحمدیقربانسوم ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها11کارگرکارگرقراردادمدت معین
نادر گماراحمدپنجم ابتداییشورای اسلامی شهر10نگهبانکارگرقراردادمدت معین
حسین رضائی وصالیهاشمچهارم ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها10نگهبانکارگرقراردادمدت معین
کامیان اسمیستارپنجم ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها11کارگرکارگرقراردادمدت معین
عباس صفدری کیااسمعیلسوم ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها10کارگرکارگرقراردادمدت معین
بخشعلی پیررخیابراهیمپنجم ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها6نگهبانکارگرقراردادمدت معین
بهرام ترک شوندمنت علیپنجم ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها10راننده غلطککارگرقراردادمدت معین
آقامعلی مرادی حقگوعربعلیاول راهنماییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها14راننده سنگینکارگرقراردادمدت معین
خدابخش مهریجلالاول ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها11اپراتور بچینگکارگرقراردادمدت معین
قاسم لشگریعلیدیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها11انباردارکارگرقراردادمدت معین
محمد رضائی فروتنعلیسوم راهنماییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها14رانندهکارگرقراردادمدت معین
حسن لطفیحسینفوق دیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها14انباردارکارگرقراردادمدت معین
مرتضی رضاییقیاسعلیلیسانسشهرداری منطقه چهار9متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
جمشید قنبریمحمدعلیپنجم ابتداییسازمان عمران و بازآفرینی فضاها11اپراتور غلطککارگرقراردادمدت معین
علی پناهی زادههمتعلیفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی5کارشناس درآمدکارگرقراردادمدت معین
محمد نجفیسلطانعلیلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی5کارشناس حسابداریکارگرقراردادمدت معین
حمید باقریعلیلیسانسسازمان آتش نشانی5کارشناس کامپیوترکارگرقراردادمدت معین
الماس رشیدی یگانهاحمددیپلمسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی10کارگرکارگرقراردادمدت معین
سجاد مهدیان نسبسیفعلیلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی5نگهبانکارگرقراردادمدت معین
سیدذبیح اله هاشمیسیدشمس الهسوم راهنماییسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری14نگهبانکارگرقراردادمدت معین
سعید آب رفتمحمدجعفرلیسانسشهرداری منطقه چهار17کارشناس معماریکارگرقراردادمدت معین
حسن زارعینیازعلیلیسانسسازمان سرمایه‌گذاری‌و مدیریت6کارشناس تربیت بدنیکارگرقراردادمدت معین
محمدمهدی قاسمیابوالقاسملیسانسسازمان حمل ونقل‌وترافیک4کارشناس برقکارگرقراردادمدت معین
عاطفه خادمی نیاقاسملیسانسشهرداری منطقه یک9کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
اسماعیل ممولرنژادآقامعلیلیسانسشهرداری منطقه دو2کارشناس امور اجتماعیکارگرقراردادمدت معین
شقایق ملکیفریبرزسوم راهنماییشهرداری منطقه چهار2متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
عباس کهوندعلی برارلیسانسشهرداری ستاد14کارشناس حقوقیکارگرقراردادمدت معین
بیتا روحیاسمعلیفوق لیسانسمعاونت خدمات شهری11متصدی امور دفتریکارگرقراردادمدت معین
پوریا هادیانمجیدفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6کارشناس فرهنگی هنریکارمندپیمانی
احسان سهل البیعمحمدتقیفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6کارشناس سلامت و مشاورهکارمندپیمانی
محمدقاسم مرادی مجدعلیدیپلمسازمان آتش نشانی13آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
مهدی محمدیحمدالهدیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
مجید هاشم زادهمحمدفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
امیر نصریایرجدیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
مهدی مردانییدالهفوق دیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
کیومرث قاسمیمراددیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
جواد قراباغیمحمدابراهیمدیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
مصطفی راشدیمهدیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
محمود کیهانی جوانجهانبخشفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
مهدی خداییحسیندیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
حجت اله تحسینینورالهفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
حسین ایزدیعلیدیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
علیرضا اسدبیگیکربعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
امین دشتیمحمدرضادیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
مجتبی احمدیقربانعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
مسعود نوروزیانحسینفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
حسن نادریبیگ محمددیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
امیرحسین میرازیاحمدفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
امیرحسین فخاریانغلامرضافوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
مسعود غیاثی خویمحمدرضادیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
محمدامین عقیلی اصغرعین الهدیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
محمد جمشیدنیاعلی جاندیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندپیمانی
رضا حجارانمهدیسوم راهنماییسازمان آتش نشانی15آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
حمیدرضا بهادریهوشنگدیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
فاطمه بختیاریهادیفوق دیپلممعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
معصومه بختیاریهادیفوق دیپلمشهرداری ستاد13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
اکرم حاجی عباسیاحمددیپلمشهرداری ستاد13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
لیلا پاک سیماخدادادفوق دیپلمشهرداری ستاد13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
اعظم حیدری معینپیرولیفوق دیپلمکنترل ونظارت13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
لیلا سماواتیحسیندیپلمسازمان ساماندهی مشاغل شهری13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
مهسا ساعتیانجواددیپلمشهرداری منطقه دو13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
سودابه صادقیموسیدیپلمشهرداری منطقه دو13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
معصومه کاوسـی اصـغرپورهاشمدیپلمسازمان آتش نشانی13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
معصومه معراجی فرحسینعلیفوق دیپلمشهرداری منطقه یک13آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندپیمانی
حسینعلی قره باغیرضافوق دیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
مصطفی منتقمفتحعلیدیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشانکارمندپیمانی
مهدی رضاییغلامحسیندیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
مهدی رستمی مصباحیبراتعلیدیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
محمد اسدی زادهصفرعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
احمد ترابیحسندیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
خدایار طاهریحسندیپلمسازمان آتش نشانی16آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
مهدی طاهریعلی اصغردیپلمسازمان آتش نشانی14آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
حسین قنبری معینعلیدیپلمسازمان آتش نشانی13آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
نعمت اله لطیفیحسینعلیدیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
جواد تحسینینورالهدیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشانکارمندپیمانی
ساسان منصوریسلمانفوق دیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشانکارمندپیمانی
مجید محمدی وارستهمحمددیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشانکارمندپیمانی
میثم مرادیعباسعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی6آتش نشانکارمندپیمانی
حسن محمدی قهرمانشیرولیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
احسان زارعیابوالمعصومدیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
علی اصغر دریایی بقاءمرادعلیدیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
میثم خدابنده لوسیفعلیدیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
محسن کرمیحسندیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
مهدی کردکریمیمحمدعلیدیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشانکارمندپیمانی
علیرضا موقرآشناصادقدیپلمسازمان آتش نشانی6آتش نشانکارمندپیمانی
داود صیفیمیرزاقافوق دیپلمسازمان آتش نشانی10آتش نشانکارمندپیمانی
محمد رسولی سیارابوالفضلدیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
هادی رباطیعلی اصغردیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
محمد واثقی شجاعرمضانعلیدیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
ولی اله درگاهی خوعلی الهفوق دیپلمسازمان آتش نشانی13آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
جواد فرهادی پژمانملک علیدیپلمسازمان آتش نشانی13آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
داود وفائیمحمدرضادیپلمسازمان آتش نشانی13آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
محمد فرهادیخلیلدیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
امید مصداقیحمیددیپلمسازمان آتش نشانی18آتش نشانکارمندپیمانی
علی محمدیفرماندیپلمسازمان آتش نشانی18آتش نشانکارمندپیمانی
خسرو گهریابراهیمفوق دیپلمسازمان آتش نشانی16آتش نشانکارمندپیمانی
رضا سعیدیمحمدابراهیمدیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
محمد اسمیخلیلفوق دیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
مصطفی احمدیقدرتدیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
سعید چراغیسهرابفوق دیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشانکارمندپیمانی
مصطفی غفوری نیامرادعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشانکارمندپیمانی
منوچهر پیریمیرزاعلیدیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
مجید خلخالیعلیرضادیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
محمدهادی آزادیعلیدیپلمسازمان آتش نشانی10آتش نشانکارمندپیمانی
محمود رضائییوسفدیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
بهروز قربان زاده قاسمیحسیندیپلمسازمان آتش نشانی12آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
علیرضا شهبازیحسندیپلمسازمان آتش نشانی11آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
مهدی ایمانی مصممنایبعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
امین مرادیمحمددیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
احسان زیوری مهربانعلی جعفرفوق دیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشانکارمندپیمانی
محسن شامحمدیمجتبیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی5آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
سیدمسعود عربیسیدحسینفوق دیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشانکارمندپیمانی
امین مرادیامیرفوق دیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشانکارمندپیمانی
سعید صفریانصادقفوق دیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشانکارمندپیمانی
وحید عیوضیمحمدفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
محمود عمادی آرامعینعلیدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
پیمان متقی پورکرمعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
سعید مرادیعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی5آتش نشانکارمندپیمانی
امیر پورمیرزاغلام عباسدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
سیدرضا صادقیانسیدحسیندیپلمسازمان آتش نشانی9آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
پوریا مددیاکبرفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
مصطفی شاطریمحمددیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
محمد شعبانی فروتنبیاضعلیدیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
عباس سلیمیحسن مرادفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
سجاد سلطانیحسینعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
مصطفی کرمییحییدیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
حامد جامه بزرگیاسدالهدیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
سعید محمدیعمراندیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
محمدمهدی نعمتیقربانفوق دیپلمسازمان آتش نشانی8آتش نشانکارمندپیمانی
یونس ناصری فریدعزت الهفوق دیپلمسازمان آتش نشانی4آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
سیدجعفر موسویسیدستارفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
جلال کریمی امینسیفعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی4آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
رامین بکاییمحمدفوق دیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشانکارمندپیمانی
یوسف مرادیعلی عباسفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
جاوید تکرلیایرجفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
مهدی ولایی روشنمحمدعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
کامبیز خوشبختاسدالهفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
محمود عباسیمیرزاقلیدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
جعفر شاپوری نیامحمدفوق دیپلمسازمان آتش نشانی4آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
مجید افشاریبهروزفوق دیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشانکارمندپیمانی
جمشید صفریخلیلفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
حبیب رسولیابوالقاسمدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
هادی عرفانی فرخعبدالهدیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندپیمانی
احسان غلامی دلرباآقارضافوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندپیمانی
فائزه منوچهرینقیلیسانسمعاونت خدمات شهری6کارشناس محیط زیستکارمندپیمانی
معراج عاشورلوناصرفوق لیسانسسازمان ساماندهی مشاغل شهری16رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورکارمندپیمانی
سیدمجید موسویباقرفوق لیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری8کارشناس نظارت و ارزیابی فضای سبزکارمندپیمانی
رقیه رجبیمحمدابراهیملیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری14کارشناس نظارت و ارزیابی فضای سبزکارمندپیمانی
نرگس حاجی‌عموشاهیمنصورلیسانسشهرداری منطقه یک14کارشناس نظارت و ارزیابی فضای سبزکارمندپیمانی
فرزاد فیروزبختاصغرفوق لیسانسشورای اسلامی شهر16رییس اداره مالی و اقتصادیکارمندپیمانی
سارا بیاتمحمدفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری5کارشناس شهرسازیکارمندپیمانی
بابک احمدیهوشنگلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری15کارشناس نظارت و ارزیابی فضای سبزکارمندپیمانی
علی مرادی پسنداحمدفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری7کارشناس مرمت و بازسازیکارمندپیمانی
حوریه ایزدیخیرالهفوق دیپلمسازمان عمران و بازآفرینی فضاها8کارشناس منابع انسانیکارمندپیمانی
علیرضا مهدویمظفرلیسانسشهرداری منطقه یک7مسئول امور مصالح و ماشین آلاتکارمندپیمانی
مهدی غلامی نورآبادیمیرزاحسینلیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها7کارشناس مرمت و بازسازیکارمندپیمانی
معصومه والایی اکملعلی اشرففوق لیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها11کارشناس بودجه و اعتباراتکارمندپیمانی
سهراب ادیب مهربابامرادلیسانسشهرداری منطقه چهار16کارشناس عمرانکارمندپیمانی
امیر وفایی حمیدعلیرضالیسانسشهرداری منطقه دو14کارشناس عمرانکارمندپیمانی
نسرین جعفری مبیننجاتعلیفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری14کارشناس عمرانکارمندپیمانی
علیرضا توکل پورمرادلیسانسشهرداری منطقه چهار7کارشناس عمرانکارمندپیمانی
مسعود شریفیعلیلیسانسشهرداری منطقه سه6کارشناس عمرانکارمندپیمانی
امیر نوریحسینلیسانسشهرداری منطقه سه7کارشناس تاسیساتکارمندپیمانی
محمد اکبریقربانعلیفوق لیسانسشهرداری ستاد5کارشناس ارتباطاتکارمندپیمانی
آرش بختیاریحشمت الهفوق لیسانسشهرداری منطقه سه15مسئول امور توسعه و نگهداشت نرم افزارکارمندپیمانی
مرتضی عاشورلوناصرفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری9کارشناس پشتیبانی و نگهداری GISکارمندپیمانی
مهران آریانجمشیدلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی1کارشناس سخت افزارکارمندپیمانی
حامد توسلی آراعلیفوق لیسانسسازمان مدیریت پسماند16رییس اداره مالی اقتصادیکارمندپیمانی
فرشید کریمیعباسلیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری16معاون امور زیربنایی وحمل ونقل منطقه 2کارمندپیمانی
احمد محمدی راستیبشیرفوق لیسانسشورای اسلامی شهر14کارشناس برنامه ریزی شهریکارمندپیمانی
پریسا عبادی شعارنصرت الهفوق لیسانسشهرداری منطقه دو6کارشناس منابع انسانیکارمندپیمانی
جواد عاشوریمحمودلیسانسشهرداری منطقه چهار7کارشناس املاککارمندپیمانی
جواد موحدمحسنلیسانسشهرداری منطقه دو8کارپردازکارمندپیمانی
مینا سیفاله دادلیسانسشهرداری منطقه یک6کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
لیلا رضاییسیدعلیفوق لیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات14کارشناس شهرسازیکارمندپیمانی
بهنوش انجمیانمحمودلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری14کارشناس فضای سبزکارمندپیمانی
وحید علی ضمیرمهدیلیسانسمعاونت خدمات شهری17رییس اداره نظارت فنی و عمرانی منطقه 2کارمندپیمانی
سمیه بخشی کیاجعفرفوق لیسانسشهرداری منطقه یک2کارشناس نوسازیکارمندپیمانی
مدینه گودرزوندچگینیمحمدلیسانسشهرداری منطقه یک6کارشناس درآمدکارمندپیمانی
حسنیه عزیزملایریمحمدفوق لیسانسشهرداری منطقه یک6حسابدارکارمندپیمانی
کمال محمدیعلی حسنفوق لیسانسشهرداری منطقه دو2کارشناس شهرسازیکارمندپیمانی
وحید شهبازیعلیفوق لیسانسشهرداری منطقه سه3کارشناس نوسازیکارمندپیمانی
امیر فتحیان نسباحمدلیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری14مدیر منطقه 1کارمندپیمانی
بهنام گلفامنبی الهفوق لیسانسشهرداری منطقه یک6کارشناس عمرانکارمندپیمانی
احمدرضا نوروزی گلدرهعصمت الهلیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل6کارشناس تاسیساتکارمندپیمانی
محسن زنگنهعباسلیسانسشهرداری منطقه یک8کارشناس منابع انسانیکارمندپیمانی
مریم یونسیانمصطفیفوق لیسانسمعاونت خدمات شهری6کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
زهرا علی عسگریمطلبعلیلیسانسشهرداری منطقه یک6کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
محمدرضا احمدیعابدینلیسانسشهرداری منطقه یک6کارشناس عمرانکارمندپیمانی
رضا آقائی ملایرینصرت الهلیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل6کارشناس برقکارمندپیمانی
وحید نوروزینیت علیلیسانسشورای اسلامی شهر13مسئول دفترکارمندپیمانی
جواد زهره وندحاجی حسینفوق لیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل7کارشناس برقکارمندپیمانی
زهرا احمدیقدرتلیسانسشهرداری ستاد13کارشناس عمران (ناظر پروژه)کارمندپیمانی
شهاب الدین شاملوحسین علیفوق لیسانسشهرداری منطقه دو2کارشناس عمرانکارمندپیمانی
علی نیک انجامحسینفوق لیسانسشهرداری منطقه سه2کارشناس درآمدکارمندپیمانی
مرتضی مولاییعلیفوق لیسانسشهرداری منطقه یک12حسابدارکارمندپیمانی
علی میهن دوستلطف الهفوق لیسانسشهرداری منطقه سه2کارشناس عمرانکارمندپیمانی
محمدرضا کریمیاسدالهلیسانسشهرداری منطقه یک2کارشناس درآمدکارمندپیمانی
میلاد نجاتیمحمدفوق لیسانسشهرداری منطقه سه2کارشناس عمرانکارمندپیمانی
بهاره خوش بیانمصطفیفوق لیسانسشهرداری ستاد2کارشناس درآمدکارمندپیمانی
حسین قدسیعسکرلیسانسشهرداری منطقه سه20معاون مالی و اقتصادی منطقه 3کارمندپیمانی
ابوالفضل باقری جوانجوادلیسانسشهرداری ستاد7کارشناس حقوقی و قراردادهاکارمندپیمانی
مهدی میرزایی نبی پورولی الهلیسانسشهرداری منطقه یک14کارشناس عمرانکارمندپیمانی
باقر صفریصفی الهفوق لیسانسشهرداری منطقه سه6کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
طاهره عظیمیمحسنلیسانسشهرداری منطقه دو6کارشناس عمرانکارمندپیمانی
مریم بحیراییحسینلیسانسشهرداری منطقه دو6کارشناس بهداشت محیطکارمندپیمانی
علیرضا نادری نداعلی صفدرلیسانسشهرداری منطقه چهار6کارشناس فضای سبزکارمندپیمانی
فرشته بهرامیحبیب الهلیسانسشهرداری منطقه یک6کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
رضا صیفوریعبدالعلیفوق لیسانسشهرداری ستاد6کارشناس برقکارمندپیمانی
زهره محمدیمحمدرسوللیسانسشهرداری منطقه سه6کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
سمیرا جادیامیرفوق لیسانسشهرداری منطقه سه6کارشناس منابع انسانیکارمندپیمانی
شراره کوهیعلیلیسانسشهرداری منطقه سه14کارشناس ارتباطاتکارمندپیمانی
محسن اله کرمیحسنلیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار14رییس اداره فنی و عمرانیکارمندپیمانی
فاطمه پهلوانیاسدالهفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی17کارشناس شهرسازیکارمندپیمانی
امیر بهرامی شرافتعلیلیسانسسازمان ساماندهی مشاغل شهری15کارشناس تاسیساتکارمندپیمانی
مسعود برندهعلیلیسانسشهرداری منطقه دو19کارشناس عمرانکارمندپیمانی
رضا ابرارخرماحسان الهفوق لیسانسشهرداری ستاد16مدیر منطقه 3کارمندپیمانی
نسترن امیدی نژادمحمدلیسانسشهرداری منطقه چهار7کارشناس عمرانکارمندپیمانی
علی خلیلینصرت الهفوق لیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل16معاون شهرسازی ومعماری منطقه 3کارمندپیمانی
بهاره حبیبیغلامرضافوق لیسانسشهرداری ستاد6کارشناس منابع انسانیکارمندپیمانی
حامد سالمی شکورعلیلیسانسشهرداری ستاد2کارشناس املاککارمندپیمانی
محمد قادریمحمدنبیفوق لیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات2کارشناس شهرسازیکارمندپیمانی
زهرا وصال طلبمحمدفوق لیسانسشهرداری منطقه سه6کارشناس فضای سبزکارمندپیمانی
محمدحسین عرفی نیاحسنلیسانسشهرداری منطقه چهار8کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
ابوالفضل مرادیمولامرادفوق لیسانسشورای اسلامی شهر6کارشناس منابع انسانیکارمندپیمانی
سکینه ایمانی مخدوممحمدعلیلیسانسشهرداری منطقه چهار6کارشناس بهداشت محیطکارمندپیمانی
عباس سلیمیعلی قربانفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار13کارشناس درآمدکارمندپیمانی
امیرحسین زندیعطاءالهلیسانسشهرداری منطقه یک16معاون شهرسازی و معماری منطقه1کارمندپیمانی
اکبر تنهاییقاسمفوق لیسانسشهرداری منطقه سه12معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری منطقه3کارمندپیمانی
سعید ملکیانیعقوبلیسانسسازمان سرمایه‌گذاری‌و مدیریت22معاون مالی و اقتصادی منطقه 4کارمندپیمانی
محمدرضا فیاض منشرضالیسانسشهرداری منطقه سه16کارشناس نوسازیکارمندپیمانی
مسعود دهبانی صابررجبعلیلیسانسشهرداری منطقه یک15مدیر منطقه 4کارمندپیمانی
محمدجواد زارعیرضافوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی16کارشناس برنامه ریزیکارمندپیمانی
فاطمه آزادیعلیلیسانسشهرداری منطقه یک14کارشناس ارتباطاتکارمندپیمانی
مریم کدخداییزیادعلیلیسانسشهرداری منطقه سه6کارشناس خدمات شهریکارمندپیمانی
محمد عزیزیحسنلیسانسشهرداری منطقه دو2کارشناس درآمدکارمندپیمانی
سیدحسن حسینیسیدعلی اکبرفوق لیسانسشهرداری منطقه سه2کارشناس عمرانکارمندپیمانی
مهدی حیدریکیومرثفوق لیسانسمعاونت خدمات شهری2کارشناس عمرانکارمندپیمانی
فرزانه زارعیمرتضیفوق لیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات2کارشناس فناوری اطلاعاتکارمندپیمانی
امیر احمدیعلیلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری2کارشناس نوسازیکارمندپیمانی
محسن مختارینباتعلیلیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل13مدیرمطالعات فنی،عمرانی و ترافیک شهریکارمندپیمانی
نازنین بحرینیمجتبیفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری14رییس اداره ضوابط و مقررات شهریکارمندپیمانی
محمد حسین زاده طلاییغلامعلیفوق لیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل17مدیر شهرسازی وطرحهای توسعه شهریکارمندپیمانی
مجید شاکری کرمرضافوق لیسانسشهرداری ستاد15کارشناس شهرسازیکارمندپیمانی
وحید جامه بزرگحسینفوق لیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل6کارشناس عمران(ناظر عالی منطقه)کارمندپیمانی
حمید حیدریعلیمرادلیسانسشهرداری منطقه سه6کارشناس حقوقیکارمندپیمانی
رضا جانقائیمحمدعلیفوق لیسانساجرای احکام7کارشناس حقوقی(اجرای احکام)کارمندپیمانی
سعید حامدیهرمزفوق دیپلمشهرداری منطقه دو10متصدی امور دفتریکارمندپیمانی
سعید سلامتی نژادمحمدقاسملیسانسشهرداری منطقه یک8کارشناس نقشه برداریکارمندپیمانی
مصطفی انصاری فررستمفوق لیسانسشهرداری منطقه یک7کارشناس املاک و رابط اداره ثبتکارمندپیمانی
زهرا ترابینصرت الهلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6کارشناس آموزش کارکنانکارمندپیمانی
پریسا طالبیوحیدفوق لیسانسسازمان حمل ونقل‌وترافیک2کارشناس ترافیککارمندپیمانی
متین سرمدهمدانیمحمدلیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری13کارشناس معماریکارمندپیمانی
پیام رفتاریمسعودفوق لیسانسشهرداری ستاد13کارشناس عمرانکارمندپیمانی
مهدی شهبازیامامعلیلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری19حسابدارکارمندپیمانی
مهدی پورعیسیرجبعلیلیسانسشهرداری منطقه سه18حسابدارکارمندپیمانی
طاهره دشتی پوراسماعیلفوق لیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل9کارشناس حمل ونقلکارمندپیمانی
روح اله وجدی هویدااسدفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی12کارشناس حراست منطقه 2کارمندپیمانی
سعید خوشبختمرادعلیفوق لیسانسشهرداری ستاد12کارشناس روابط عمومیکارمندپیمانی
محمدرضا لبافانمحمودفوق لیسانسشهرداری ستاد21رییس اداره حسابداریکارمندپیمانی
حسین شاطری سیرابوالقاسمفوق لیسانسشهرداری ستاد16کارشناس درآمدکارمندپیمانی
گلاره نیک نژادعمادالدینفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری13کارشناس عمرانکارمندپیمانی
عادل جعفریمحمدعلیفوق لیسانسشهرداری ستاد10مدیر برنامه و بودجهکارمندپیمانی
داود ملکیامینفوق لیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل7کارشناس نقشه برداریکارمندپیمانی
حمیدرضا متقیان نسبصحبت الهفوق لیسانسشهرداری ستاد6کارشناس بودجه(درآمد)کارمندپیمانی
مرضیه قره خانلومحمدفوق لیسانسشهرداری ستاد6کارشناس یهبودروشها و تحلیل سیستمهاکارمندپیمانی
حسین الماسی نهنجیعباسعلیفوق لیسانسشهرداری ستاد7کارشناس آمار و تحلیل اطلاعاتکارمندپیمانی
زهرا کرباسیمحمدهادیفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار5کارشناس شهرسازیکارمندپیمانی
محمد عظیمی مجاهدیمحمدرضافوق لیسانسشهرداری ستاد6کارشناس حقوقکارمندپیمانی
مسعود اسدالهی نورفرجفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری6کارشناس شهرسازیکارمندپیمانی
حامد خانیمحمدحسینلیسانسشهرداری منطقه یک2کارشناس نقشه برداریکارمندپیمانی
رضا بلالیمحمدرحیمفوق لیسانسشهرداری منطقه سه17کارشناس برنامه و بودجه و سرمایه گذاریکارمندپیمانی
محمد زارعیشوذبدیپلمشهرداری ستاد1متصدی دفتریکارمندپیمانی
ابوالفضل ابراهیمی کوپائیعلیلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری6کارشناس تاسیساتکارمندثابت
احسان جزائری نژادابراهیمفوق دیپلمسازمان آتش نشانی16آتش نشانکارمندثابت
احسان میرزاییمحموددیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
احمد بهروزی فردمحمدرسوللیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری17کارشناس عمرانکارمندثابت
احمد رسولی فرحعزیزالهفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری26مشاورکارمندثابت
احمد نوروزیسیف الهفوق لیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری19کارشناس فضای سبزکارمندثابت
ارسلان محمودیرجبعلیلیسانسشهرداری ستاد29رییس اداره تشکیلات و بهبود روشهاکارمندثابت
اقدس خداکرمیبدیعلیسانسسازمان مدیریت پسماند18رییس اداره پردازش و دفع پسماندکارمندثابت
اکبر رنجبراناحمدعلیلیسانسشورای اسلامی شهر30رییس اداره نظارت بر صدور مجوزهاکارمندثابت
اکبر مظفریجعفردیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
امید طلایی حاتماصغرفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندثابت
امید کوثرییدالهفوق لیسانسشهرداری ستاد20معاون مالی واقتصادی منطقه1کارمندثابت
امید یوسفی صفتحسندیپلمشهرداری ستاد2متصدی دفتریکارمندثابت
امیر بیاناتیحسیندیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندثابت
امیررضا یوسفیانمحمدتقیفوق لیسانسشهرداری ستاد28مشاورکارمندثابت
امیرسامان ساعی همدانیمحمدهادیلیسانسشهرداری منطقه دو23مسئول دفترکارمندثابت
آرزو طاووسیشعبانفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی5کارشناس بانوان و خانوادهکارمندثابت
بابک چنگیزیایرجلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6کارشناس عمرانکارمندثابت
بنت الهدا افخم آریامحمدجوادلیسانسشهرداری منطقه دو6کارشناس آمارو تحلیل اطلاعاتکارمندثابت
بهمن سلیمینادعلیلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6کارشناس ارتباطاتکارمندثابت
بهمن علیگلیمرتضیدیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
پدرام زیوری غفارپرویزلیسانسشهرداری منطقه یک6کارشناس محیط زیستکارمندثابت
پریسا رحمانی پژوهمحمدعلیفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری7کارشناس عمران (رسیدگی به پیمان ها)کارمندثابت
پریسا فرجیصحبت الهلیسانسشهرداری ستاد7کارشناس حسابداریکارمندثابت
پریوش اوسطمحمدرضالیسانسشهرداری ستاد29مدیر ارتباطات و امور بین المللکارمندثابت
تورج نصریایرجفوق لیسانسشهرداری ستاد28مدیر امور مالی و ذیحسابکارمندثابت
ثریا اسماعیلیعباسلیسانسشهرداری منطقه چهار6کارشناس پیگیریکارمندثابت
جعفر ابراهیمیعشقعلیدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
جعفر منطقیاحمدلیسانسمعاونت خدمات شهری18کارشناس سمعی و بصریکارمندثابت
جعفر یدی متوسلغلامعلیدیپلمشهرداری ستاد7کارپردازکارمندثابت
جواد بنیاسینعمت الهلیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل2کارشناس عمرانکارمندثابت
جواد وحدت قادریمحمدحسنفوق دیپلمسازمان آتش نشانی6آتش نشانکارمندثابت
حسن رمضانیمحمدفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی26کارشناس خدمات شهریکارمندثابت
حسن قنبری مهدیهلطفعلیدیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
حسن یوسفی فردمحمددیپلمشهرداری ستاد29مسئول دفترکارمندثابت
حسین پاشایی پناهقرباندیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
حسین تیموری نباتمرتضیدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
حسین رضاییامیدعلیدکتراسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6مسئول امور سلامت و مشارکتهای اجتماعیکارمندثابت
حسین سیبینصرت الهدیپلمسازمان مدیریت پسماند29کارشناس حراست منطقه 1کارمندثابت
حسین عزیزیرضادیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندثابت
حسین فرهمندسرشتجانعلیدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
حسین لطفیامیرلیسانسسازمان آتش نشانی15رییس اداره آموزش و تربیت بدنیکارمندثابت
حمید رحمانییوسفعلیدیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندثابت
حمید شانه گر همدانیمحمدعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
حمید صدریصفدرپیش دانشگاهیسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
حمیدرضا اکبریجعفرفوق لیسانسشهرداری منطقه سه7کارشناس عمران (ناظر پروژه)کارمندثابت
حمیدرضا توکل طلبابوالقاسمدیپلمشهرداری ستاد26رییس اداره منابع انسانیکارمندثابت
حمیدرضا طبی مسرورموسیفوق لیسانسشهرداری ستاد22رییس اداره طرح های توسعه شهریکارمندثابت
خسرو پورمرادیابراهیمفوق لیسانسشهرداری ستاد30کارشناس پیگیریکارمندثابت
خسرو سامریحاج محمدفوق لیسانسشهرداری ستاد29مسئول واحدکامپیوترکارمندثابت
راضیه کوکبی آراستهعباسلیسانسشهرداری ستاد6کارشناس بودجه (جاری)کارمندثابت
ربابه بغدادیحجت الهلیسانسشهرداری منطقه دو14کارشناس حفظ نباتاتکارمندثابت
رحیم سهرابیعلی میرزافوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
رسول افشاریبختیارلیسانسشهرداری ستاد8کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطاتکارمندثابت
رسول رنجبرانعباسفوق دیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
رضا ترابی دانشحسینفوق لیسانسشهرداری منطقه سه29رییس اداره بودجهکارمندثابت
رضا جلالی شیرازیداریوشفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندثابت
رضا حاکمیسیف الهلیسانسشهرداری ستاد11کارشناس خدمات شهری(ناظرعالی منطقه)کارمندثابت
رضا رنجبرانعباسدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندثابت
رضا شعبانیعباسفوق لیسانسشهرداری منطقه یک7کارشناس حقوقی(اجرای احکام)کارمندثابت
رضا عسکریعلی اصغرفوق لیسانسسازمان فناوری‌اطلاعات31معاون آموزش، ایمنی وپیشگیریکارمندثابت
رضا محمدیاسمعلیدیپلمسازمان مدیریت پسماند24متصدی دفتریکارمندثابت
روح اله کیتویمحمدعیسیدیپلمشهرداری منطقه یک2متصدی دفتریکارمندثابت
زهرا زعفرانی زادهعبدالهفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار6کارشناس حقوقی و قراردادهاکارمندثابت
زهرا گیلاندوستمحمودلیسانسشهرداری ستاد29مسئول دفترکارمندثابت
سعید الپناه سلطانیانعزت الهفوق دیپلمشهرداری منطقه چهار7متصدی دفتریکارمندثابت
سعید بیاتامیرفوق دیپلمسازمان آتش نشانی6آتش نشانکارمندثابت
سعید ترکمانمحسنفوق دیپلمسازمان آتش نشانی16آتش نشانکارمندثابت
سعید ترکمانیعلیلیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل24رییس اداره نظارت فنی و عمرانی منطقه 3کارمندثابت
سعید ثابت قدممظفرفوق دیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
سعید حاتمیاسمعلیلیسانسشهرداری ستاد23کارشناس عمرانکارمندثابت
سعید طالبیعلی اصغرفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
سهند همدمیداوددیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
سیدحسین معصوم زادهسیدرضافوق لیسانسشهرداری ستاد31معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانیکارمندثابت
سیدروح اله شیرمحمدیسیدعبدالهدیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
سیدصادق پورسیناسیدمحمدلیسانسسازمان آتش نشانی14رییس اداره پیشگیری و ایمنیکارمندثابت
سیدعلی شبیریسیدعباسلیسانسشهرداری ستاد22کارشناس نظارت بر میدان میوه و تره بارکارمندثابت
سیدمجتبی حسینی سیرتسیدمنصورفوق دیپلمسازمان آتش نشانی13آتش نشانکارمندثابت
سیدمحمد پوروخشوری خمامیسیدمیراحمدفوق لیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار15معاون اتوبوسرانی و پایانه های مسافربریکارمندثابت
سیدمحمدحامد حسینی مرصعسیدقاسملیسانسشهرداری ستاد6کارشناس تاسیساتکارمندثابت
سیدمسعود عسگریانسیدمنصورفوق لیسانسشورای اسلامی شهر32کارشناس منابع انسانیکارمندثابت
سیدمصطفی رسولیسیدابوالحسنفوق لیسانسشهرداری ستاد29معاون خدمات شهریکارمندثابت
سیدمهدی رئوفیسیدپرویزفوق دیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندثابت
سینا خانلومحمدحسیندیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
شبنم پوزش همدانیجعفرفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری4کارشناس معماریکارمندثابت
شهرام محمدیانحسینفوق دیپلمسازمان آتش نشانی-آتش نشانکارمندثابت
شهناز محمدیعبدالهفوق دیپلممعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل9متصدی دفتریکارمندثابت
طاهره هاشمی مسلکیفرج الهلیسانسمعاونت خدمات شهری7کارشناس فضای سبزکارمندثابت
طیبه سلطانیعلیفوق دیپلمشهرداری ستاد7جمعدار امین اموالکارمندثابت
طیبه محمودآبادی برچلوییخسروفوق لیسانسسازمان ساماندهی مشاغل شهری14کارشناس درآمدکارمندثابت
عباس صوفیمحمدعلیفوق لیسانسشهرداری ستاد26شهردارکارمندثابت
عباس میرزایی مطلوبحاج محمددیپلمسازمان آتش نشانی13آتش نشانکارمندثابت
عبداله سهرابیاحمدلیسانسسازمان حمل ونقل‌وترافیک20کارشناس مالیکارمندثابت
عزت اله الماسیرحمتعلیلیسانسمعاونت خدمات شهری28معاون امور زیربنایی و حمل و نقل منطقه 1کارمندثابت
عزیزاله یوسفیحیدرفوق لیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل22مدیرکنترل و نظارت بر پروژه های عمرانیکارمندثابت
علی ادیب پوراحمدعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی24آتش نشانکارمندثابت
علی ریاحینصرت الهفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
علی شبابی افخممحمدفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
علی عباسیمیرزاقلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی16آتش نشانکارمندثابت
علی کورش عبادیخلیلفوق لیسانسشهرداری منطقه چهار14معاون شهرسازی ومعماری منطقه 2کارمندثابت
علی میرزاییمحموددیپلمسازمان آتش نشانی12آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندثابت
علی یعقوبیدادعلیلیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار30مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهاکارمندثابت
علی اصغر شیریخیرالهفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی22رئیس اداره نظارت بر پایانه هاکارمندثابت
علیرضا یاریحاجی مرادفوق دیپلمسازمان مدیریت پسماند29مسئول دفترکارمندثابت
فاطمه ابهرابوالقاسمفوق لیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6کارشناس گردشگریکارمندثابت
فاطمه رجبیمحسنلیسانسمعاونت خدمات شهری6کارشناس فضای سبزکارمندثابت
فائزه آرتیمانیمحمدحسنلیسانسمعاونت امور زیربنایی وحمل ونقل6کارشناس فناوری اطلاعاتکارمندثابت
فائزه توللی امجدخیرالهلیسانسشهرداری منطقه چهار6کارشناس درآمدکارمندثابت
فائزه مومنیمحمدرضالیسانسشهرداری ستاد7کارشناس آمار و تحلیل اطلاعاتکارمندثابت
فائزه وثوقیعلیفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری7کارشناس معماریکارمندثابت
فرامرز آقامحمدیاحمدفوق دیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندثابت
فرهاد مومنیمحمدرضافوق لیسانسشهرداری منطقه سه6کارشناس شهرسازیکارمندثابت
کامران جوینده مهرمحمدعلیفوق لیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری6کارشناس معماریکارمندثابت
لعیا زینعلیهادیفوق لیسانسشهرداری ستاد6کارشناس برنامه ریزیکارمندثابت
لیلا راستیانیذبیح الهلیسانسشهرداری منطقه چهار24کارشناس پیگیریکارمندثابت
مجید بدرخانیعباسفوق لیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار23مسئول امور ارتباطاتکارمندثابت
مجید عقیلی ناطقعلی محمدلیسانسکمیسون ماده 7721کارشناس عمرانکارمندثابت
مجید غیاثی خویمحمدرضافوق لیسانسشهرداری ستاد21مدیر بازرسیکارمندثابت
محدثه زهره وندهادیدیپلمشهرداری منطقه چهار1متصدی دفتریکارمندثابت
محدثه عرب پورسلیمیاسمعیلفوق لیسانسشهرداری منطقه سه7کارشناس معماریکارمندثابت
محسن سوریابوالفتحفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
محمد آخوندیغلامحسینفوق لیسانسکنترل ونظارت13کارشناس حراست سازمان مدیریت آرامستانهاکارمندثابت
محمد بختیاریهادیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشانکارمندثابت
محمد به زارععباسعلیلیسانسمعاونت خدمات شهری26رییس اداره پیشگیری از تخلفات شهریکارمندثابت
محمد بهرامیمحسندیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
محمد رنجبرانابوالحسنلیسانسشهرداری ستاد26کارشناس بازرسی سازمانهاکارمندثابت
محمد شفیعیاحمدفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندثابت
محمد قربعلیابراهیمفوق دیپلمسازمان آتش نشانی2آتش نشانکارمندثابت
محمد کیهانی دانانورالهدیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندثابت
محمد محرری زادهعلیرضادیپلمسازمان آتش نشانی16آتش نشان (متصدی ارتباطات)کارمندثابت
محمد مهدی پورعباسدیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندثابت
محمد نظریعلیفوق دیپلمشهرداری منطقه دو28مسئول دفترکارمندثابت
محمد ونائیربیعپیش دانشگاهیسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
محمدامین گلجانیعلی اصغرلیسانسسازمان سیما،منظروفضای سبز شهری6کارشناس تاسیساتکارمندثابت
محمدامین مجذوبیغلامرضافوق لیسانسشهرداری منطقه سه31مدیر توسعه بهره وری و سرمایه انسانیکارمندثابت
محمدتقی رنگین کمانهادیفوق لیسانسشورای اسلامی شهر26کارشناس عمرانکارمندثابت
محمدجعفر هژبراکملقاسمعلیدیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
محمدرضا انوری مرزینمهرعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندثابت
محمدرضا بیاتیاصغرلیسانسشهرداری منطقه چهار10کارشناس معماری شهرسازیکارمندثابت
محمدرضا بیاناتیحسینفوق لیسانسسازمان آتش نشانی32مدیرهماهنگی‌ونظارت‌‌برخدمات‌شهریکارمندثابت
محمدرضا خانیصفی الهدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
محمدرضا خوشندینقیدیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشانکارمندثابت
محمدرضا فداییبرضالیسانسکنترل ونظارت27کارشناس عمرانکارمندثابت
محمدشاهد زارع زادهمحمدلیسانسشهرداری ستاد6کارشناس ‌فرهنگی هنریکارمندثابت
محمدطاهر خوش لفظجمشیدلیسانسسازمان عمران و بازآفرینی فضاها6کارشناس حقوقی(دعاوی)کارمندثابت
محمدعلی جلائیمحمدجواددیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
محمدعلی نورعلیئیحسینلیسانسسازمان مدیریت حمل و نقل بار19کارشناس حسابرسیکارمندثابت
محمدهادی زمانیحجت الهدیپلمسازمان آتش نشانی13آتش نشانکارمندثابت
محمود حضرتیمحمدابراهیمفوق دیپلمشهرداری ستاد30مسوول دفترکارمندثابت
محمود قیاسوندمحسنلیسانسمعاونت شهرسازی ومعماری30رییس اداره نظارت بر پیمانهاکارمندثابت
مرتضی جورلیروح الهدیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
مرتضی حضرت زادهعلیفوق لیسانسشهرداری ستاد19معاون مالی و اقتصادیکارمندثابت
مرتضی رضایی مهرغلامعلیلیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی1کارشناس ورزش محلات و همگانیکارمندثابت
مرتضی کرباسیانکرم رضالیسانسسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی6کارشناس آموزش کارکنانکارمندثابت
مرتضی هادی ئیشعبانعلیدیپلمسازمان آتش نشانی10آتش نشان (راننده وسایط نقلیه سنگین)کارمندثابت
مریم ترکاشوندنورالدینفوق لیسانسسازمان آتش نشانی10کارشناس شهرسازیکارمندثابت
مریم رسولیرحمنلیسانسمعاونت خدمات شهری6کارشناس فضای سبزکارمندثابت
مژگان گماراحمدلیسانسشهرداری ستاد29مدیر حسابرسیکارمندثابت
مسعود جابری شفیعصفدردیپلمسازمان آتش نشانی7آتش نشانکارمندثابت
مسعود زرینیاصغردیپلمسازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی28رییس اداره مالی و اقتصادیکارمندثابت
مسعود صادقیاحمدفوق دیپلمشهرداری منطقه سه2جمعدار اموالکارمندثابت
مصطفی حیدری سیفعلی صفدرفوق دیپلمشهرداری ستاد23رییس اداره برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی منطقه1کارمندثابت
معصومه اکبرینادعلیلیسانسشهرداری ستاد22کارشناس فناوری اطلاعاتکارمندثابت
معصومه وهابیانیمحمدتقیدیپلمشهرداری منطقه دو28مسئول دفترکارمندثابت
مهدی احمدینایبعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
مهدی احمدی محرزرضوان الهفوق لیسانسکمیسون ماده صد24معاون خدمات شهری منطقه 4کارمندثابت
مهدی عبدالملکیمحمدجعفرلیسانسشهرداری منطقه دو7کارشناس تاسیساتکارمندثابت
مهدی کزازیعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
مهدی مجیدینصرالهفوق لیسانسشهرداری ستاد17مدیرمنطقه2کارمندثابت
مهدی مرادیمسیح الهدیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشانکارمندثابت
مهدیس طالبی دلیرسعیددیپلممعاونت شهرسازی ومعماری1متصدی دفتریکارمندثابت
مهران حبیبیسهرابفوق دیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشانکارمندثابت
مهران مظاهریماشاءالهدیپلمشهرداری ستاد7کارپردازکارمندثابت
مهرداد خورشیدونداحمدفوق لیسانسشهرداری منطقه یک17کارشناس شهرسازیکارمندثابت
مهری رضاییامیدعلیلیسانسشهرداری منطقه دو2کارشناس عمرانکارمندثابت
مهشید حاتمیعباسلیسانسشهرداری منطقه دو6مسئول دفترکارمندثابت
میثم عزیزیجوادفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
میثم مستقیمی منفردحشمت الهفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
ناصر رنجبرانحسنفوق دیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشانکارمندثابت
ناصر ورمزیارعوضعلیدیپلمشهرداری ستاد30مسوول دفترکارمندثابت
ندا قمریانناصرلیسانسشهرداری ستاد6کارشناس حقوقی و قراردادهاکارمندثابت
نرگس شهمرادیحسنفوق دیپلمشهرداری منطقه چهار2حسابدارکارمندثابت
وحید تهران دوستمحمدرضافوق دیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشانکارمندثابت
وحید حسنیعباسلیسانسشهرداری ستاد7کارشناس منابع انسانیکارمندثابت
وحید شانه گرهمدانیمحمدعلیفوق دیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
وحید غفاریمجیدفوق لیسانسسازمان حمل ونقل‌وترافیک10معاون امور زیربنایی و حمل و نقل منطقه4کارمندثابت
وحید گلی پورغلامعلیدیپلمسازمان آتش نشانی17آتش نشانکارمندثابت
هادی پورنجاتینجاتعلیلیسانسسازمان آتش نشانی15آتش نشانکارمندثابت
هادی خانجانیعلیفوق دیپلمشهرداری ستاد30رییس اداره تدارکات و پشتیبانیکارمندثابت
هادی زهره وندمحمدعلیفوق لیسانسشهرداری منطقه دو27معاون مالی و اقتصادی منطقه 2کارمندثابت
هاشم قره باغلیجلیلدیپلمسازمان آتش نشانی3آتش نشانکارمندثابت
هاشم نادربیگیشیرقلیدیپلمشهرداری ستاد26رییس اداره برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی منطقه2کارمندثابت
هاشم نیک مهرمحمدطاهرلیسانسشهرداری ستاد23کارشناس درآمدکارمندثابت
یوسف آقاملائیمحمدرضادیپلماجرای احکام8متصدی دفتریکارمندثابت
ابراهیم احمدیخمعلیکاردانیستاد10متصدی گرمخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
ابراهیم خدایییدالهدیپلممنطقه یک14نگهبان 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
ابراهیم شمخانیمسلمکارشناسیسازمان مشاغل شهری7کاردان بازرگانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
ابراهیم شوکتی امجدمحمدعلیزیر دیپلمشهرداری منطقه یک6کارگر ساختمانی 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
ابوالحسن فلاحاسماعیلزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
ابوطالب محمدیجلیلدیپلممنطقه 33تلفنچیزیبا سرای نسیم شمال شرق
احسان ایپکییدالهکارشناسی ارشدمنطقه 35کارشناس عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
احسان ایرانپورعلی حسنکاردانیمنطقه 25کاردان اداری2زیبا سرای نسیم شمال شرق
احسان شرکائیعلیرضازیر دیپلممنطقه 415کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد اقامحمدیمحمودزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)4بازرسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد پور مرادیعلیدیپلمسازمان فن آوری8اپراتور کامپیوترزیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد حقایقمحمدکارشناسیسازمان مدیریت پسماند شهرداری2کارشناس ناظرزیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد رستمیمحمدکارشناسیسازمان فناوری5کارشناس املاکزیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد سلطانی رایگلشنعلیزیر دیپلممنطقه یک15بنازیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد غفاریمحمدکاردانیمنطقه 44کاردان اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد نعمتیمحمدعلیدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد نوروزیمحموددیپلممنطقه چهار3متصدر امور دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
اردشیر ساسان میرزاییجانعلیدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
اسلام بیاتیفتحعلیزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
اسماعیل دولت افروزفرمانعلیزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
اسماعیل وثوقی فکورمحمدرضاکارشناسیستاد6روابط عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
اصغر حجتیعزت الهزیر دیپلمسازمان عمران و بازآفرینی4راننده خودرو سنگین دوزیبا سرای نسیم شمال شرق
اصغر قائم پناهبراتعلیزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
اصغر محمدی افاقرمضاندیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5بازرسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
اصلان کرمیرجبعلیزیر دیپلممنطقه 35رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
اعظم خلقیحسنقلیکارشناسیسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)4متصدی دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
اعظم رحیم نیافتحتعلیکارشناسیسازمان فناوری اطلاعات10کارشناس ارشد نرم افزارزیبا سرای نسیم شمال شرق
اکبر مریانجیسعیدزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
اکبر یوسفی نوذرعباسزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
امید شریفیاحمدکاردانیسازمان عمران4نگهبان 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
امیدرضا جعفریهپرویزکارشناسیمنطقه یک5کارشناس شهرسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر امینیغلامحسینزیر دیپلمستاد18کارگر ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر آبکارمحمدحسینزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر بیات خیر ابادیمحمدعلیزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر بیگلر بگیانعباسکارشناسیستاد1کارشناس کنترل ترافیکزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر حسین شرفیجلالکارشناسیسازمان مدیریت پسماند شهرداری4کارشناس روابط عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر حمیدی خوغلامزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری13کارگر جمع آوری زباله شهریزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر رنجبرعلی یاورزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر رحمانیجوادکارشناسی ارشدستاد5کارشناس شهرسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر رنجبرانعبدالعلیکارشناسیشهرداری منطقه سه15کاردان مالیزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر سعداله زادهمحسنکاردانیشهرداری منطقه یک5پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر سناییمحمد مهدیزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر شجاعی آقبلاغیعلیکاردانیسازمان مدیریت پسماند شهرداری4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر علی زعفرانیمجتبیکاردانیستاد4امور اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر علی کلامیحشمت الهدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری12کاردار امور دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر قاسمینصرت الهدیپلممنطقه 49پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر مرادیمحمدکارشناسیمنطقه 311کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیر مصداقی بهاریحمیددیپلممنطقه یک8پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
امیرحسین حمیدیبهبودکارشناسیمنطقه 24کارشناس برنامه ریزیزیبا سرای نسیم شمال شرق
امین خداوندیسلیمزیر دیپلممنطقه دو7کارگر ساختمانی 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
امین خدایاریمحمددیپلمسازمان پسماند4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
امین زارعیدیپلمپسماند0رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
امین کریمیمحمدزیر دیپلمشهرداری منطقه یک11معمارزیبا سرای نسیم شمال شرق
امین گمانینقیکارشناسیشهرداری منطقه یک6کارشناس اداری 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
امین مرادیمحمد حسیندیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)3راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
آرش صالحی فراحمد علیدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان11مسئول نگهداری ماشین آلاتزیبا سرای نسیم شمال شرق
آزاده قبادینصرت الهکارشناسیسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان5کارشناس آموزش عمومی و مدیریتزیبا سرای نسیم شمال شرق
آرزو سمواتیمحمدکارشناسیباشگاه فرهنگی ورزشی5ناجی غریق 1زیبا سرای نسیم شمال شرق
آیت اله زبرجدی لطفعبدالحسینزیر دیپلممنطقه سه12بنازیبا سرای نسیم شمال شرق
بابک شهابیفرج الهدیپلممنطقه دو3پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
بهاره بهرامیهدایتکارشناسی ارشدسازمان فناوری اطلاعات10کارشناس نوسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
بهرام پروانه زادهجابرکارشناسی ارشدسازمان فناوری10کارشناس املاکزیبا سرای نسیم شمال شرق
بهرام زمانیپرویزکارشناسیمنطقه 45کارشناس عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
بهرام سخنرانغلامرضازیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان6رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
بهزاد وهابیاناکبرکارشناسیمنطقه 25کارشناس عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
بهمن یعقوبیچراغعلیزیر دیپلممنطقه 25کارگر ساختمانی2زیبا سرای نسیم شمال شرق
بهنام قهرمانیحسندیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان2رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
بیت اله بهرامی سیرسیف الهزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
بیژن وثیقی اعظماحمددیپلمسازمان پسماند2رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
پژمان فامیل مدبرانجلال الدینزیر دیپلمستاد5راننده خودرو سبکزیبا سرای نسیم شمال شرق
پوریا ساسان میرزاییجانعلیدیپلمپسماند0رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
پیام حیدریذبیح الهکارشناسی ارشدسازمان فرهنگی ورزشی2کارشناس امور ورزشزیبا سرای نسیم شمال شرق
پیام عسگریاحمدکارشناسیمنطقه 412کاردان هماهنگیزیبا سرای نسیم شمال شرق
پیمان علیپورنیاحسنزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)3راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
پیمان قادری مجیدعابدینکارشناسیستاد5کارشناس پیگیریزیبا سرای نسیم شمال شرق
امید یونسیجاویددیپلممدیریت پسماند2رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
جلال رمضانی موفققربانعلیکارشناسیستاد11کارشناس اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
جمال نعمتی فخراسدالهزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
جمشید شاه مرادیعلیرضاکارشناسیمنطقه 23کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
جواد رضایی مشیراسدالهزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان2رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
جواد رمضانیحسیندیپلمفرهنگی ورزشی3خدمات عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
جواد رهبری صفامحمدرضازیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
جواد زنگنهعلیزیر دیپلمپسماند11رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
جواد زینتی وصالمطلب علیکاردانیسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
جواد ضرغامی کیااکبرکاردانیمنطقه 35دفتردار دفتر مدیر عاملزیبا سرای نسیم شمال شرق
جواد عبداللهیغلامزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان12رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حامد انجمیاناحمدکارشناسیستاد12کارشناس عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
حامد قره خانیداودکارشناسیستاد11حراستزیبا سرای نسیم شمال شرق
حجت فتحعلی پورعبداللهزیر دیپلممنطقه 45کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
حجت منافیمحمدآقازیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)4راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسام جنتیمصطفیکارشناسیستاد3کارشنانس ترافیکزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسن اسدیارحسینکارشناسیسازمان حمل و نقل بار و مسافر5متصدی دبیرخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسن باغیاننقیدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)1بازرسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسن حجتیعین الهزیر دیپلمسازمان عمران6کارگر سادهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسن زهدی جمیلعلیکارشناسیمنطقه 33کارشناس مالیزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسن شعبانیبیرامعلیکارشناسیمنطقه 25مسئول حفاریزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسن عبدلی راغبنصرتزیر دیپلممنطقه 44کارگر تاسیساتزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسن محمدیاکبردیپلمباشگاه فرهنگی ورزشی8اتاقدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسن مهیائیحسینزیر دیپلممنطقه 410کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسین انصاریمحمودزیر دیپلمسازمان عمران6آسفالت کارزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسین پرویزی نصرتفتحعلیزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسین رجبینام گیرزیر دیپلممنطقه یک11بنازیبا سرای نسیم شمال شرق
حسین رضا ربیعی توسلعلی صفدرزیر دیپلمسازمان عمران9مکانیکزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسین زبرجدی داناعلیزیر دیپلممنطقه سه10کارگر ساختمانی1زیبا سرای نسیم شمال شرق
حسین زیبائی موصوفنصرت الهزیر دیپلممنطقه 411اتاقدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسین سعادت ادیبقربانعلیزیر دیپلمپسماند0رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حسین شایگانی نبی پوررمضانزیر دیپلممنطقه 46کارگر ساختمانی 1زیبا سرای نسیم شمال شرق
حسین صفریمنصوردیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتووسزیبا سرای نسیم شمال شرق
حکمعلی اسماعیلیمحمدرضازیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان8اطاقدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید الماسیسلطان محمدزیر دیپلمستاد19کارشناس دبیرخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید آذرفیض علیکاردانیستاد5کارشناس روابط عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید دستارهحمیددیپلمستاد7متصدی اطلاعاتزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید رضا احمدیانمحمدزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید رضا آرمانرجبعلیکارشناسیستاد2کارشناس حقوقی 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید رضا آرمیدهغفاردیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان9رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید رضا پرسابهمندیپلممنطقه 25متصدی امور دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید رضا شانوازلونعمت الهزیر دیپلممنطقه 37پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید رضا مرتضاییغلامرضادیپلمستاد5پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید رضا نوروزی فلاحهادیزیر دیپلممنطقه 412راننده خودرو سبکزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید رضایی مجذوبقربان وردیزیر دیپلمزرین بهشادسینا7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید سیفی پورعلی اکبرکارشناسیسازمان فرهنگی16کارشناس اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید مصباحی نشاطعلیزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید مومنیمومن علیزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید نظری بدیععلی اوسطدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5بازرسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمید نوروزیبهرامعلیزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان17رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمیدرضا جباریشمس الهکارشناسی ارشدمنطقه 410کارشناس املاکزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمیدرضا چاواریبراتعلیکارشناسیمنطقه دو6کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمیدرضا علی یار خدابنده لومحمدرضاکارشناسیمنطقه یک7کارشناس املاکزیبا سرای نسیم شمال شرق
حیدر احمدیابوالقاسمزیر دیپلمپسماند10رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
حیدر ضیایی آذینیدالهکارشناسیمنطقه سه10کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
خسرو احمدی مصلحاله کرمدیپلممنطقه سه9تلفنچیزیبا سرای نسیم شمال شرق
خیر اله مصباحی نشاطحمدالهزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
داود جعفری بهعلیزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
داود صدیقی امجداسماعیلدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)10بازرسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
داود متهور محمدیانمحمدزیر دیپلمپسماند3اطاقدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
بهنام همایی نژادعلیکاردانیاملاک4کارشناس املاکزیبا سرای نسیم شمال شرق
ذکریا هنری روشن پورعلی حسینکارشناسی ارشدباشگاه فرهنگی ورزشی5کارشناس مسئول خدمات کتابخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
ذوالفقار برومندسلطان حسیندیپلمسازمان پسماند11رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
رامین بیاتیجعفردیپلممنطقه 46پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
رحمان رضایی مهرحسینکارشناسیمنطقه 312مسئول دبیرخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
رحیم حیدریامینکارشناسیسازمان فناوری5کارشناس املاکزیبا سرای نسیم شمال شرق
رحیمه حاج نظرینصرت الهکارشناسیمنطقه سه10صدور اسنادزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا باقریناصرکارشناسیمنطقه 45کارشناس عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا بیاتیجعفرزیر دیپلمشهرداری منطقه دو4پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا حاجیلویی نصیرابراهیمکارشناسی ارشدسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4حسابدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا خدابنده لوحسنعلیدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا ضیایی آزینیدالهدیپلممنطقه 310متصدی بایگانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا قاضی خانیهاشمکاردانیمنطقه 412نگهبانزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا کرمی پرنگشمس الهدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا لطفیحسیندیپلمسازمان عمران6سازمان عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا محبی نیاعلی جعفرزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان11رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا مرادی گلشادبحرعلیزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)4راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
رقیه حمیدیعلیرضاکارشناسیسازمان فناوری اطلاعات10کارشناس نوسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
روح اله مستقیمییدالهدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
روزبه بشیری امانیجوادکارشناسیمنطقه 45کارشناس خدمات فنیزیبا سرای نسیم شمال شرق
رهبر علی حکیم پورجوادزیر دیپلممنطقه 25کارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
زهرا احمدیعبدالهکارشناسیسازمان فرهنگی و ورزشی6کارگر استخرزیبا سرای نسیم شمال شرق
زهرا بهاریحمیدرضاکاردانیباشگاه فرهنگی ورزشی8کاردان ورزشزیبا سرای نسیم شمال شرق
زهرا خدائی مبصرفضل الهدیپلمسازمان فرهنگی و ورزشی3کارگر استخرزیبا سرای نسیم شمال شرق
زهرا زارعیقاسمعلیزیر دیپلمسازمان فرهنگی5کارگر استخرزیبا سرای نسیم شمال شرق
زهره قلی ذوالفقاریمجتبیدیپلمسازمان فرهنگی و ورزشی5کارگر استخرزیبا سرای نسیم شمال شرق
سجاد احمدیعلیدیپلمسازمان فرهنگی ورزشی6اطاقدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
سجاد دهقانیمحمد ابراهیمدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
سجاد سهرابی منافگوهرعلیدیپلمشهرداری منطقه یک4راننده خودرو سبکزیبا سرای نسیم شمال شرق
سجاد غفاریشکرعلیدیپلمشهرداری منطقه یک3تلفن چیزیبا سرای نسیم شمال شرق
سجاد فاضلیایرجکاردانیمنطقه دو7کاردان اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
سجاد والایی اکملعلی هاشمکاردانیمنطقه یک7کسئول تاسیساتزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید اسفندیاریناصرکارشناسی ارشدمنطقه یک4کارشناس شهرسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید ترابیاحمدکارشناسیباشگاه فرهنگی ورزشی8کاردان اداری 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید تربت عینیحسینعلیزیر دیپلمشهرداری منطقه یک10راننده خودرو سبکزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید تیموری نباتعین الهزیر دیپلممنطقه دو3سرکارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید دهبانی صابررجبعلیکاردانیسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان11رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید زارعیشعبانزیر دیپلمستاد12نگهبانزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید زنگنهعلیدیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5بازرسزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید فرزادیحسنزیر دیپلمسازمان پسماند5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید کرمیعزیززیر دیپلممنطقه دو7بنازیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید کریمیمن علیزیر دیپلمپسماند3رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید معصومیمنصورزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید ملکیحسینکاردانیستاد7نگهبان 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید ملکی صالحداوددیپلممنطقه دو7پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید نوران یکتاشمس الهکارشناسی ارشدستاد7ناظر پروژهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سمانه ساعی همدانیعباسکارشناسیستاد13کارشناس پیگیریزیبا سرای نسیم شمال شرق
سوده محمدیعلیکارشناسی ارشدمنطقه یک5کارشناس املاکزیبا سرای نسیم شمال شرق
سهیلا صانعی موفقناصرکارشناسیستاد3کارشناس اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
سیامک اقبال پورنبیدیپلمسازمان پسماند4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سیاوش توسلی کیاعلیکارشناسیمنطقه ستاد6نگهبانزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید ابراهیم حسنی طباطبائیسید محمودزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید احمد رحیمیانمرتضیزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان11کارگر حمل زبالهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید اردشیر زمان پورسیدرسولزیر دیپلممنطقه 35کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید امیر فاضلیانسید علیکارشناسی ارشدسازمان سیما منظر4کارشناس طراح 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
سید جعفر موسویسید محمددیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید حامد مجتباییسید مصطفیکارشناسیمنطقه 45کارشناس حسابداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید حسین طباطباییسید ابوالقاسمکارشناسیستاد6کاردان امور اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید عباس موسویسید حسینزیر دیپلمشهرداری منطقه یک8آسفالت کارزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید علرضا میر غفاریسیدجعفرزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)3راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید علی موسوی دلجوابراهیمکارشناسی ارشدسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)2متصدی دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید قدیر موسویسید نصرتدیپلمپسماند10رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید محمد حسینیسید یحییکارشناسیستاد3منطقه سهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید محمد مهدی رسولیسید مصطفیکارشناسیستاد1کارشناس معماریزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید مسلم جباریمحمودکاردانیشهرداری منطقه یک4راننده خودرو سبکزیبا سرای نسیم شمال شرق
سید هادی حسینیسید حسینزیر دیپلمسازمان پسماند4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سیف اله مصباحی نشاطحمدالهدیپلمسازمان پسماند5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
شاهین فضلیعلیکارشناسیستاد8کارشناس نقشه کشیزیبا سرای نسیم شمال شرق
شمس الدین فامیل صابریوناکبرزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان6رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
شهاب مشکاتیکاظمزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
شهرام توکلی پسندنجاتعلیدیپلمشهرداری منطقه یک7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
شیما حضـرت زادهعلیکارشناس ارشدستاد4کارشناس طراحزیبا سرای نسیم شمال شرق
صادق حضرتیمحمد حسینزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان2رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
صحبت اله تکرلیعلی مرادزیر دیپلمشهرداری منطقه یک11کارگر ساختمانی 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
صفدر محمودیرسولزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)4راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
صفر میرزائیقاسمدیپلمسازمان فرهنگی و ورزشی5کارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
صفورا پوررجبیحجت الهکارشناسیباشگاه فرهنگی ورزشی7ناجیزیبا سرای نسیم شمال شرق
صفیه ایزدیجهانگیردیپلمستاد13بایگانزیبا سرای نسیم شمال شرق
صیاد شعبانیحمزهکارشناسی ارشدسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4حسابدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
طاهره حاجیلوئیباقرکارشناسیسازمان فن آوری10کارشناس نوسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
طاهره شهابیرضاکارشناسیستاد5روابط عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
عادل مهریغلامرضاکارشناسیسازمان فرهنگی و ورزشی5کارشناس امور اداری2زیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس احتشامی فراصغردیپلممنطقه 414کارگر ساختمانی 4زیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس اسدی تشویقنصرالهزیر دیپلممنطقه 415راننده خودروی سبکزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس توکلی اقتدارعلی نقیزیر دیپلمسازمان پسماند3راننده خودرو سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس چاواریمهرعلیکارشناسیمنطقه26کارشناس عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس حاجیلوزمانعلیکارشناسیمنطقه 35کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس خدابنده لونظامعلیزیر دیپلممنطقه 118پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس داودیانقربانعلیزیر دیپلمراننده اتوبوسرانی5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس زمانیانمرادعلیکارشناسی ارشدستاد5ناظر پروژه آسفالتزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس زهره وندقدرت الهزیر دیپلمسازمان پسماند10رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس سلطانی بهروزمحسنزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس صادقیانعروجعلیدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)4راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس فرهنگی سلطانیورد علیزیر دیپلمسازمان پسماند6رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
عباس ندیمی پورمحمدرضازیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
عبداله بخشیتقیدیپلممنطقه 25متصدی اطلاعات3زیبا سرای نسیم شمال شرق
عبداله رجبیعلیزیر دیپلممنطقه یک16اتاقدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
عبداله رحیمیعین الهکارشناسیستاد11کارشناس تاسیساتزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی اسماعیلیعزت الهدیپلممنطقه 214کارپرداززیبا سرای نسیم شمال شرق
علی اصغر اسدیحسین رضادیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)1راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی اصغر خزلیعلی اکبرکارشناسیستاد6اداری 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
علی اصغر زنگنهعبدالصمدزیر دیپلمسازمان پسماند8رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی اکبر اسمعیلیمحمدحسینزیر دیپلممنطقه 415کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی اله سلطانی امامی زادههدایتزیر دیپلمستاد5نگهبانزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی آصف نژادماشااللهدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان6رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی بلاغیمحمدقلیزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی بهادریمحمودزیر دیپلمپسماند8رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی پاشایی جدیدحسیندیپلمسازمان پسماند9رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی پالوایهحسینکارشناسیمنطقه 45کاردان اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی ترک جوکارحسنزیر دیپلمسازمان پسماند8رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی حبیبیحجت الهکارشناسی ارشدستاد1کارشناس حقوقیزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی خضریانخیرالهدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی دولت آبادیمحمدزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی راستینصرت الهدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی راه هدایتصلوات علیدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4مسئول امور ماشین آلاتزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی زارعیحسینزیر دیپلمپسماند4کارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی زهره ندقدرت الهزیر دیپلمسازمان پسماند8رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی شجاعی نسبیوسفزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی ضیاء فرمحمدزیر دیپلممنطقه دو6نامه رسانزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی علی یاورپورابولقاسمزیر دیپلمپسماند0رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی غریبیقربان ویردیزیر دیپلممنطقه سه5کارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی غلامیعزیزدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی فخر آبادیاسماعیلکاردانیپسماند4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی فرمانی فاخرهاشمزیر دیپلمپسماند7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی فعله گریعبدالهکارشناسی ارشدمنطقه دو10کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی قهرمانیحشمت الهدیپلمسازمان پسماند10رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی محبیعلی دادزیر دیپلممنطقه سه5کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی موحدی بهروزرضاکارشناسی ارشدسازمان حمل و نقل ترافیک6راننده خودرو سنگین 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
علی نقویمرتضیکارشناسیمنطقه 24کارشناس فنیزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی نوری صبوحیمحمد ابراهیمدیپلمستاد8مسئول پاسخگوییزیبا سرای نسیم شمال شرق
علیرضا خادمیعلیمرادکاردانیسازمان حمل نقل بار و مسافر4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علیرضا سنائی مهراحمدکاردانیتاکسیرانی5روابط عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
علیرضا شاه نظریامامعلیدیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)4راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
علیرضا شیرمحمدینظرزیر دیپلمسازمان فرهنگی و ورزشی5کارگر استخرزیبا سرای نسیم شمال شرق
علیرضا علیار خدابنده لومحمدرضازیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علیرضا قبادیمحمدعلیکارشناسیستاد15نگهبانزیبا سرای نسیم شمال شرق
علیرضا کوثری هنرمندمحمد علیزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان3رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علیرضا نوذریابوطالبزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان6رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
علیرضا یاوریانعلیدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان1سرکارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
عیسی رستمیعلی اکبردیپلممنطقه یک16رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
غلامرضا اشجاریخدادادزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان6رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
فاطمه السادات زمانیسید صادقکارشناسی ارشدستاد3کارشناس حقوقیزیبا سرای نسیم شمال شرق
فاطمه جبارزادهقدرت الهکارشناسیسازمان فناوری اطلاعات10کارشناس نوسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
فاطمه حجارجلیلکارشناسیسازمان مشلپاغل شهری9امور اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
فاطمه کرمیعلی عباسکارشناسیستاد5متصدی امور دفترزیبا سرای نسیم شمال شرق
فاطمه مددیان صفاحسینکارشناسیستاد7دبیرخانه شورازیبا سرای نسیم شمال شرق
فاطمه نعمتیحسین علیکاردانیمنطقه یک6کاردان دبیرخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
فرشید چراغییعقوبعلیدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
فرشید مراد خانی صحنههوشنگکارشناسیفرهنگی ورزشی4مهندس اجرایی طرحزیبا سرای نسیم شمال شرق
فرهاد افشاریبیت الهکاردانیسازمان فرهنگی و ورزشی3کاردان دبیرخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
فرهاد رشیدی فردعبدالهزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
فرهاد طلاییمحمددیپلمستاد5مسئول امور کارگرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
فرهاد فلامرزیمسعوددیپلممنطقه 411پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
فرهاد هاشمی نادراله قلیزیر دیپلممنطقه 112کارگر ساده عمران - آسفالت پززیبا سرای نسیم شمال شرق
فرید جهان آراعلیکارشناسیمنطقه 44مسئول بایگانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
فریدون ترکمانمحرابعلیزیر دیپلممنطقه یک7کارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
فریده رستمیابراهیمدیپلمسازمان فرهنگی11کارگر ارشد خدمات عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
قاسم زارعیمحمدکارشناسیسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
قاسم فتحیشیروانزیر دیپلمشهرداری منطقه دو5متصدی امور دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
کاظم حاجی آخوندرضازیر دیپلممنطقه یک16کارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
کاظم شفائیان فردهمت علیکاردانیمنطقه 25کاردان دبیرخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
کرم احمدیقربان وردیزیر دیپلمستاد13کارگر خدمات عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
کمال احمدیرضاکارشناسی ارشدسازمان سیما منظر8امور قراردادهازیبا سرای نسیم شمال شرق
کمال قرائینبیزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
کمال ویسی ادیبرضادیپلممنطقه دو3راننده خودروزیبا سرای نسیم شمال شرق
ماشاله خضریانعلی بیاتزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مجتبی خدابنده لوسیف علیدیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مجید خان آبادیمهدیکاردانیسازمان فناوری10کارپرداز 4زیبا سرای نسیم شمال شرق
مجید رسولیعلی آقازیر دیپلممنطقه یک14کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
مجید رضایی پناهعلیدیپلمسازمان پسماند4نگهبانزیبا سرای نسیم شمال شرق
مجید زهره وندبراتعلیکاردانیمنطقه دو4کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مجید شهابییارولیدیپلممنطقه 46پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
مجید صادقی ارجعلیکارشناسیسازمان فناوری10کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مجید نعیمیحسینزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)4راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مجید همراهی بقااصغرکارشناسیسازمان فرهنگی5مسئول خدمات فنیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محب علی ولی زادهدوست محمدزیر دیپلمشهرداری منطقه دو4بنازیبا سرای نسیم شمال شرق
محبوبه معتقدمهدیکارشناسیستاد8کارشناس امور رفاهیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محرمعلی سلیمانییدالهزیر دیپلممنطقه 47بنازیبا سرای نسیم شمال شرق
محسن الماسی نهنجیفیض الهکارشناسیشهرداری منطقه یک8مسئول اجرای احکامزیبا سرای نسیم شمال شرق
محسن امامیانخان محمدزیر دیپلممنطقه یک7آسفالت کارزیبا سرای نسیم شمال شرق
محسن آزادی دانامحمدیوسفزیر دیپلممنطقه سه11کارگر ساختمانی 3زیبا سرای نسیم شمال شرق
محسن ذولفقاریحمدالهزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محسن صادقیمحمدابراهیمدیپلمستاد5مسئول خدمات اداری و دبیرخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
توکل منافیمحمدآقادیپلمستاد2رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محسن غلامیاصغردیپلممنطقه یک12مسئول بایگانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محسن قربانخانیعلیرضاکارشناسی ارشدمنطقه دو5معاون امور شهریزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد ابراهیم زارعیاسدالهزیر دیپلممنطقه سه3راننده خودرو سبکزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد اسدیمحمدکریمکارشناسیباشگاه فرهنگی ورزشی8مسئول دفترزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد اسلامی قربانیانخیراللهدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد امین اسکندر نژادمحمدهادیزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد امین بختیاری مجدمحمدرضاکارشناسیمنطقه دو5کارشناس عمران _ناظر پروژهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد برازنده نیاحسینکارشناسیسازمان سیما منظر4مسئول تبلیغاتزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد بیاتشعبانزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)4راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد پوراقبالیعیوضعلیدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد تقی فرجیابوطالبزیر دیپلمشهرداری منطقه یک14کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد جعفر مهدیاسدالهزیر دیپلمسازمان پسماند5جوشکار درجه 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد حسن دستنبوعلی آقاکاردانیمنطقه سه6ناظر پروژهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد حسین آهن برحسنکارشناسیستاد5کارشناس عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد رضا اردلانیبهرامدیپلممنطقه 36پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد سعیدی بابااصغرزیر دیپلممنطقه 47کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد شهابیعلیدیپلممنطقه 45پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد شهسواریقربانعلیزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد صباحی عزیزجعفرزیر دیپلمسازمان حمل و نقل و ترافیک9اطاقدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد صحراییبهرامعلیزیر دیپلمسازمان عمران9راننده خودرو سنگین 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد طاهر طاهری میناابوالحسنکارشناسیسازمان عمران7کارشناس نوسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد علی احمدیحمزه علیدیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد علی احمدیرضازیر دیپلممنطقه یک15کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد علی بیاتمحمودزیر دیپلمپسماند5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد علی رضاییمسعودکارشناسیمنطقه یک9مسئول انبارزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد متقی شهپرموسی رضاکارشناسی ارشدمنطقه25کارشناس عمران (ناظر پروژه)زیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد محرابی نصرتعلیدیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)4راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد مهدی دشتیانغلامرضاکاردانیباشگاه فرهنگی ورزشی4ناجی غریق نجاتزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد مهدی صالحی اژدرخانعلیکاردانیسازمان مشاغل شهری6امور دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد مهدی غفاریعیسیکارشناسیستاد5کارشناس شهرسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد میهمیعیسیزیر دیپلممنطقه سه4بنازیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد ناصر المعمارینحسندیپلمباشگاه فرهنگی ورزشی5سرکارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد نجاریعلی آقازیر دیپلممنطقه سه8کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد هادی ترکمانمحمدکاظمکارشناسیباشگاه فرهنگی ورزشی6ناجی غریق 1زیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد هادی نصیری ثباتمحمودعلیزیر دیپلممنطقه دو13کارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدابراهیم فطرسیمحمدحسنکارشناسیستاد10کارشناس املاک و مستغلاتزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدحسین سلطانی حقیقیمحمودکارشناسی ارشدباشگاه فرهنگی ورزشی1کارشناس ورزشیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدرضا اکبریحسنعلیزیر دیپلممنطقه 47کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدرضا آزادی دانامحمدیوسفزیر دیپلممنطقه یک6کارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدرضا شعبانیمرتضیکارشناسیستاد3کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدرضا طاوسی حکمترمضانعلیزیر دیپلممنطقه سه5کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدرضا علایینقیزیر دیپلمسازمان پسماند13رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدعلی زینتی وصالمطلب علیزیر دیپلمپسماند7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدمهدی حسنی شکورمحمدکارشناسیسازمان فرهنگی و ورزشی4کارشناس فرهنگیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدمهدی درگاهیامین الهکارشناسی ارشدستاد5مشاور شهردارزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمود بهرامیانحسنزیر دیپلمسازمان عمران6راننده خودرو سبک دوزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمود خدایوندیاحمدکاردانیپسماند5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمود رمضانیعلیدیپلممنطقه دو9مسئول اجرای احکامزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمود عباسی نیکدرگاه قلیزیر دیپلمشهرداری منطقه دو14راننده خودرو سبکزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمود قنبریمحمدعلیزیر دیپلممنطقه 45بنازیبا سرای نسیم شمال شرق
محمود همدانیموسیزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مرتضی احمدیقدرتکارشناسیسازمان حمل نقل بارومسافر2راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مرتضی حسن خانیشرفعلیکاردانیسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مرتضی ضرغامی کیااکبردیپلممنطقه 35بنازیبا سرای نسیم شمال شرق
مرتضی غلامیاکبردیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مرتضی قصابیاسدالهدیپلمسازمان سیما منظر4اطاقدارزیبا سرای نسیم شمال شرق
مرجان صاحب الزمانیحبیبکارشناسی ارشدستاد8کارشناس اداری 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
مرضیه تاج بخشیانمحمدرضاکارشناسیمنطقه یک6کارشناس نوسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
مریم مهربانیمحمودکارشناسیستاد4متصدی امور دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
مژگان شریفیمرتضیکارشناسیسازمان فناوری10کارشناس ITزیبا سرای نسیم شمال شرق
مسعود اسدیمحمدعیسیکارشناسی ارشدسازمان حمل نقل بار ومسافر (تاکسیرانی و وانت بارها1دبیرخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مسعود حمزه خانیغلامرضادیپلمپسماند7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مسعود عطایی کمالسلیمانکارشناسیمنطقه 15کارشناس اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
مسعود گازنیمحمدرضاکاردانیستاد5کاردان اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
مصطفی باباییعلیزیر دیپلمشهرداری منطقه یک10کارگر عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
مصطفی خدابنده لورضازیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مصطفی رضایی معزعلی صفدرزیر دیپلممنطقه 33رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مصطفی علیزادهعبدالهدیپلممنطقه سه6متصدی امور دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
مصطفی مجیدی زعیماسداللهزیر دیپلمسازمان پسماند4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
معراج نوروزیرحمتعلیزیر دیپلممنطقه دو3نگهبانزیبا سرای نسیم شمال شرق
معین اطمینان اقطاعیمحمدکارشناسیسازمان سیما منظر5کارشناس خدماتزیبا سرای نسیم شمال شرق
منوچهر امانیمحمد صادقدیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
منوچهر سرمدی کرمیقدرت الهکاردانیمنطقه 49معاون ادارهزیبا سرای نسیم شمال شرق
موسی کریمی کامیارعلیدیپلممنطقه یک7پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی اردلان پوریداللهکاردانیپسماند3رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی افشانیامید علیکارشناسیسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی اله دادیسلطانعلیزیر دیپلممنطقه 35کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی باباخانی تبارصیادعلیکارشناسیشهردای منطقه یک4کارشناس مسئول امور قراردادهازیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی توسلیرضاکاردانیمنطقه دو5کاردان اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی خلیلیمرادزیر دیپلمپسماند12رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی خوشگلخنقربانزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)2راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی دهبانی صابررجبعلیکارشناسیمنطقه 23کارشناس نوسازیزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی رجبیخلیلدیپلمستاد7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی رحیمیجعفرزیر دیپلمپسماند6رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی رسولی وفاتوکلزیر دیپلمسازمان پسماند3رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی سیفیقاسمزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)4بازرسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی شهابینظامعلیکاردانیستاد7کاردان روابط عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی شیخیمحمدعیسیزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بارومسافر(اتوبوسرانی)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی عطایی نشکریشیرعلیکارشناسیسازمان فناوری اطلاعات8کارشناس املاکزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی علیجانیعلی حسیندیپلممنطقه سه5نگهبانزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی غلامی موفقمحمدکارشناسیشهرداری منطقه یک11کارشناس دبیرخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی فعله گریعلی اکبرکارشناسی ارشدمنطقه سه5کاردان اداری 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی کرمیمحمودکارشناسیحمل و نقل بار5کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی کندریقدرت الهکارشناسیمنطقه یک7کارشناس اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی کوکبی اصیلکیومرثدیپلمشهرداری منطقه یک7پلیس سااختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی محمدی بسطامماشاالهدیپلمستاد5نگهبان2زیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی وصالی حلیمداوودزیر دیپلمپسماند0رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهرداد خادمی دلجومنوچهرکارشناسی ارشدستاد5ناظر پروژهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهرداد عبادی مزینعبدالعلیزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5بازرسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهرداد نجفیعلیکارشناسیستاد5کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهسا ستاریمحمودکارشناسی ارشدسازمان فناوری اطلاعات6کارشناس نرم افزارزیبا سرای نسیم شمال شرق
میترا آئینیعلیمرادکارشناسی ارشدسازمان سیما منظر9کارشناس نحقیقات و پژوهشزیبا سرای نسیم شمال شرق
میترا تاج بخشیانمحمدرضاکاردانیستاد3متصدی امور دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
میثم حاج عباسیمهدیزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بار و سافر ( تاکسیرانی و وانت بار1بازرسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
میثم زارعغلامحسیندیپلممنطقه یک7امور اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
میثم عطایی نجارجلالکارشناسیمنطقه 310متصدی تشکیل پروندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
میثم مصباحیمحمدزیر دیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)4بازرسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
میثم نائینی نجاتمحمد جواددیپلمستاد5نگهبانزیبا سرای نسیم شمال شرق
میثم نظریمنصوردیپلمستاد9متصدی امور دفتریزیبا سرای نسیم شمال شرق
میرزا حیدری صفرمحرمعلیزیر دیپلممنطقه یک3سرکارگرزیبا سرای نسیم شمال شرق
میرزاآقا سلیمانیسیف الهزیر دیپلمستاد28کارگر سادهزیبا سرای نسیم شمال شرق
میلاد آزادگان جهرمیبهمنکارشناسیسازمان فناوری اطلاعات8کارشناس مدیریت و کنترل شبکه دیتازیبا سرای نسیم شمال شرق
میلاد پاشایی جدیدحسیندیپلمسازمان پسماند4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
میلاد طبقیانمهدیدیپلمسازمان حمل نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی و پایانه ها)5راننده اتوبوسزیبا سرای نسیم شمال شرق
نادر آخوندیحسینکاردانیستاد5کاردان اداری 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
ناصر نظریعلیدیپلممنطقه سه5پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
نرگس مولویسلطانکارشناسیقرهنگی5مسئول کتابخانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
نرگس میرزایی زادهمحسنکارشناسیستاد6حوزه مالی اقتصادیزیبا سرای نسیم شمال شرق
نعمت فعله گریخداداددیپلمسازمان عمران6راننده خودرو سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
نگین کرمی نورحسنکارشناسی ارشدسازمان فرهنگی ورزشی5کارشناس فرهنگیزیبا سرای نسیم شمال شرق
وحید ترکمانغلامعلیکارشناسیسازمان مدیریت پسماند شهرداری4امور اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
وحید رضایی زماناسدالهکارشناسیمنطقه یک5کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
وحید محمدی شمسحمیدکاردانیمنطقه یک6تلفن چیزیبا سرای نسیم شمال شرق
وحید ملکیحسیندیپلممنطقه 49پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
هادی بلوری نوینعلیکارشناسیسازمان فرهنگی و ورزشی1کارشناس امور ورزشزیبا سرای نسیم شمال شرق
هادی قربانیمحموددیپلممنطقه یک10پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
هادی گمارمحمدکارشناسیمنطقه 35کارشناس عمرانزیبا سرای نسیم شمال شرق
هاشم اسدی صابرجمشیدزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان5رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
همزه کهبنداصغرزیر دیپلممنطقه 46پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
یاسر مرشدی پناهمحمدعلیدیپلممنطقه یک10رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
یونس احمدی روشنعبدالهزیر دیپلمسازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان13رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد کرمیعلیدیپلممنطقه17پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
احمد نوروزی شجاعصحبت الهدیپلمسازمان مدیریت پسماند1راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
اسمعلی ابراهیمیرمضانعلیرا هنما ییمعاونت اتوبوسرانی وپایانه های مسافربری5راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
تهمینه پالوایهحسینکارشناسیمنطقه 310کارشناس بررسیزیبا سرای نسیم شمال شرق
جابر بدریان آزادنصرت الهکارشناسیمدیریت پسماند5کارشناس پسماندزیبا سرای نسیم شمال شرق
حمیدرضا طلائیحسینکارشناسیمنطقه27کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
داود بهرامی نظریغلامرضارا هنما ییسازمان مدیریت پسماند6راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
داود مالمیراحمدکارشناسی ارشدمنطقه26کارشناس صدورپروانهزیبا سرای نسیم شمال شرق
جلال اسماعیلیولی الهزیر دیپلمسازمان حمل و نقل بار و مسافر4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
رضا فتحیشکرالهکارشناسیمنطقه17کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی صفری کهریزیبهرامکاردانیمدیریت پسماند4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
جلال بیاتمحمد علیزیر دیپلممدیریت پسماند9رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
جلال اسکندرنیارحمت الهزیر دیپلممدیریت پسماند7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید یزدان مهرشهریاردیپلممدیریت پسماند0رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
سیدمصطفی عبیریسید محمدکارشناسیمنطقه 25کارشناس اداریزیبا سرای نسیم شمال شرق
کاظم صلواتیتقیکارشناسیمرکزی3کارشناس روابط عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
مجید بختیاریخداویرودیزیر دیپلممدیریت پسماند7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد باقریعبدالعلیزیر دیپلممدیریت پسماندرانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محسن ذوالفقاری مرمرحمدالهرا هنما ییمعاونت اتوبوسرانی وپایانه های مسافربری5راننده اتوبوس کارت شهری 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد اسدبگینبی الهکارشناسیمنطقه44کارشناسزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد جمشیدیانعلی اصغررا هنما ییسازمان مدیریت پسماند7راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد دمشقیذوالفقارا بتداییسازمان مدیریت پسماند5راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد فتحینادیرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند7راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد نجفیرجبعلیرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند2راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی رضایی بشیریزیر دیپلممدیریت پسماند2رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد رضا کهوندحیدررا هنما ییمنطقه17پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد صاحبی ادیاناحمددیپلمسازمان مدیریت پسماند5راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد علی یارخدابنده لومحمدرضادیپلمسازمان مدیریت پسماند3راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد مهدی صدیقیالله پناها بتداییسازمان مدیریت پسماند5راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد مهدی فرجیمهدیدیپلممرکزی0کارگرخدمات عمومیزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدمهدی داوودی مقدمبیت الهکارشناسیمنطقه17پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمود شایوندمحمدکاظما بتداییسازمان مدیریت پسماند7راننده خودرو نیمه سنگین 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد بیاتصفدردیپلممدیریت پسماندکارپرداز2زیبا سرای نسیم شمال شرق
محمود مولاییستارا بتداییسازمان مدیریت پسماند7راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
مرتضی حمیدی واقفصمدرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند7راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
مرتضی مولائیسلیماندیپلمسازمان مدیریت پسماند3راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد عزیزی نورقربانعلیزیر دیپلممدیریت پسماند2رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مصطفی بیاتیعلیرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند2راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
مصطفی صاحبی کبیررجب علیرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند7راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
منوچهر شانوازلونعمت الهرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند7راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
موسی محمدیفتح الهرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند4مکانیک تعمیرات خودروهای سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد مرادیرمضانعلیکاردانیمدیریت پسماند4رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمد نوریفریدونزیر دیپلممدیریت پسماند12رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهدی نصریایرجکاردانیسازمان مدیریت پسماند7مسئول هماهنگی و نظارت ماشین آلاتزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهران مخلصیمهرداددیپلممنطقه17پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
میثم مددیکاظمرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند7راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
جلال رضائیمحمدعلیکارشناسیسازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات6کارشناس املاکزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدرضا حمزه خانیمحمدباقرزیر دیپلممدیریت پسماند7رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
خلیل سلامتی زادهمحمد قاسمدیپلمسازمان مدیریت پسماند0راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدمهدی عظیمیابوالحسنکارشناس ارشدمدیریت پسماند3کارشناس پسماندزیبا سرای نسیم شمال شرق
محرم زارعیایمن علیا بتداییسازمان مدیریت پسماند7کارگرجمع آوری زباله شهریزیبا سرای نسیم شمال شرق
مصطفی وطن خواهمحمدابراهیمزیر دیپلممدیریت پسماند11رانندهزیبا سرای نسیم شمال شرق
مرتضی سعیدی فردعباسرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند2راننده خودرو نیمه سنگین 2زیبا سرای نسیم شمال شرق
مسلم زارعیعلیسیکلمنطقه26کارگر ساختمانیزیبا سرای نسیم شمال شرق
مهرداد سطوتی اکبرپورمرتضیدیپلمسازمان مدیریت پسماند6راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
وحید رنجبرانمحمدرا هنما ییسازمان مدیریت پسماند4راننده نقلیه سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
حبیب رحمانی محبامیرخاندیپلممنطقه 46پلیس ساختمانزیبا سرای نسیم شمال شرق
محمدحسام خانیعلیدیپلمسازمان عمران و بازآفرینی0راننده خودرو سنگینزیبا سرای نسیم شمال شرق
علی پورمرادیابراهیمدیپلممنطقه13تلفن چی2زیبا سرای نسیم شمال شرق
سعید احمدیرجبعلیدیپلمکنترل ترافیکنگهبانشرکت ضیا گستر
پرویز احمدیارعلی محمدسیکلنگهبانشرکت ضیا گستر
علی اسدیارحسینلیسانستالار قرآنخدماتشرکت ضیا گستر
حامد اصلانی رخعبدالرضادیپلم137خدماتشرکت ضیا گستر
حمید رضا اعظمی طلعتفتحعلیلیسانسناحیه 2 منطقه 2خدماتشرکت ضیا گستر
علی افشاری افروزولی الهدیپلمستادخدماتشرکت ضیا گستر
حسین افشانیاله دادسیکلستادخدماتشرکت ضیا گستر
صابر امیرپورعلی اکیردیپلمآمادهنگهبانشرکت ضیا گستر
احسان امینی کاملاحمدلیسانسمعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
داریوش ایرانپورحسنلیسانسناحیه 3 منطقه 4خدماتشرکت ضیا گستر
مینا ایزدیجهانگیرلیسانستایپیست منطقه3تایپیستشرکت ضیا گستر
علی آتش پیکرمحمددیپلممنطقه1خدماتشرکت ضیا گستر
جواد آرومندیانبهرامدیپلممنطقه 4خدماتشرکت ضیا گستر
میلاد آفرینیعباسدیپلممنطقه4خدماتشرکت ضیا گستر
حامد باقریرحیملیسانسناحیه 2 منطقه 1خدماتشرکت ضیا گستر
محمود باقریبهرامدیپلمساماندهی مشاغلراننده و خدماتشرکت ضیا گستر
مهدی بختیاریحجتدیپلممعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
داود برجینباتعلیدیپلممعاونت فنی عمرانیخدماتشرکت ضیا گستر
مهرداد بهرامیجعفرسیکلمنطقه2خدماتشرکت ضیا گستر
رضا بهرامی دقیقعلیفوق لیسانس137متصدیشرکت ضیا گستر
سیاوش بهزادمقدمجلیلدیپلممعاونت شهرسازیخدماتشرکت ضیا گستر
امین بیاتاحمدفوق دیپلمستادخدماتشرکت ضیا گستر
سعید بیاتعبدالرضادیپلمنگهبانشرکت ضیا گستر
مهدی پاریادنجاتسیکلفرهنگی ورزشیخدماتشرکت ضیا گستر
رامید پریانعباسدیپلم137متصدیشرکت ضیا گستر
سعید ترابیمحمدلیسانسناحیه 2 منطقه 3خدماتشرکت ضیا گستر
مهدی ترک آلامابراهیمسیکلستادخدماتشرکت ضیا گستر
حمید رضا چلویانابراهیمسیکلمنطقه3خدماتشرکت ضیا گستر
داود چهاردولیفتح الهدیپلمشوارای شهرخدماتشرکت ضیا گستر
اسحاق چیت سازیانقاسملیسانس137متصدیشرکت ضیا گستر
سید امیر حسینیسیدداوددیپلمسازمان کنترل ترافیکخدماتشرکت ضیا گستر
سید صادق حسینی جوسید حیدرلیسانسناحیه 3 منطقه 1خدماتشرکت ضیا گستر
ابولفضل حمزهء ملکشادعلیدیپلمستادخدماتشرکت ضیا گستر
بهمن حمیدیذبیح الهدیپلممنطقه 3خدماتشرکت ضیا گستر
میثم حمیدی جوادعلی محمددیپلماستاندارینگهبانشرکت ضیا گستر
مصطفی خالدیانمنصورلیسانسمدیریت بحرانخدماتشرکت ضیا گستر
سعید ختنلوسلیمانفوق دیپلممنطقه4خدماتشرکت ضیا گستر
محمد خدائیمحمد حسینسیکلمعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
محمد خزائیانحسن مراددیپلماستاندارینگهبانشرکت ضیا گستر
اکبر خلقیحسنقلیدیپلممعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
احمد خیابی صفدرعلیمرادابتداییماده 77خدماتشرکت ضیا گستر
سعید خیابی صفدرعلیمراددیپلمکنترل نظارتخدماتشرکت ضیا گستر
محمد دهقانیعلی محمدفوق دیپلممنطقه2خدماتشرکت ضیا گستر
سید عادل ذوالحواریهسید ابراهیمدیپلمساماندهی مشاغلمتصدی بازار روزشرکت ضیا گستر
مرتضی رحیم بخشحسینفوق دیپلماملاک منطقه 2کارشناسشرکت ضیا گستر
سیامک رستمی ناصرخانیغلامعلیفوق دیپلممعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
جلیل رضائیصفدردیپلمسازمان عمرانخدماتشرکت ضیا گستر
محسن رضائی رحمتیعین الهدیپلممنطقه4خدماتشرکت ضیا گستر
رضا رنجبراسدالهدیپلممنطقه3خدماتشرکت ضیا گستر
مهدی رنجبرمحمددیپلممعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
مجید روزه داراحمددیپلمباشگاهنگهبانشرکت ضیا گستر
محمد رضا زارعیجهانشاه علیدیپلممعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
حمید زهره وندبراتعلیدیپلمستادخدماتشرکت ضیا گستر
محمد زیوری مقدمولیفوق دیپلممرکز مطالعات شوراخدماتشرکت ضیا گستر
صابر سلطانیهاشمدیپلمسیما منظرنگهبانشرکت ضیا گستر
مهدی سلطانیسلطانعلیلیسانسستادخدماتشرکت ضیا گستر
محمدجواد سلیمانی مهرشمس الهفوق دیپلمستادکارشناسشرکت ضیا گستر
پدرام سماواتیهادیدیپلممنطقه2خدماتشرکت ضیا گستر
محمد صادق سهرابیقربانعلیابتداییتالار قراننگهبانشرکت ضیا گستر
امیر شادورزمرامعلی اصغردیپلممنطقه2خدماتشرکت ضیا گستر
محمدرضا شاطری سیرابوالقاسمدیپلممنطقه 3نگهبانشرکت ضیا گستر
عادل شاهسوندصفی اللهلیسانسمعاونت خدمات شهریخدماتشرکت ضیا گستر
حمید شمخانیعلیدیپلمپارک بانواننگهبانشرکت ضیا گستر
سروش شهبازیانغلامرضادیپلمشورای شهرخدماتشرکت ضیا گستر
امیرحسین شهیدیحبیبدیپلممعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
عباس صابری رادمحمد رضاسیکلمعاونت فرهنگینگهبانشرکت ضیا گستر
آرش صفدریشمسعلیدیپلممعاونت فنی عمرانیخدماتشرکت ضیا گستر
میلاد صفی خانیصفرسیکلتالار قرآنخدماتشرکت ضیا گستر
مهدی طالبیحسیندیپلممعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
شهروز طاهرنژادروح الهدیپلمستادخدماتشرکت ضیا گستر
افشین طاهریعلیسیکلکنترل و نظارتخدماتشرکت ضیا گستر
مهرداد طاهریرضالیسانسناحیه 3 منطقه 4خدماتشرکت ضیا گستر
محسن طهماسبیحجت الهدیپلمشورای شهرخدماتشرکت ضیا گستر
نادر عبادیحسینعلیلیسانسناحیه 3 منطقه 3خدماتشرکت ضیا گستر
علی عباسیقدرت اللهسیکلتالار قرآنخدماتشرکت ضیا گستر
علی حسن عباسی منشمحمدشاهفوق دیپلمفرهنگسرای مهرکارشناسشرکت ضیا گستر
اسماعیل عبدالهیمحمدسیکلستادخدماتشرکت ضیا گستر
میثاق عرشی رفیعحبیبفوق دیپلم137خدماتشرکت ضیا گستر
مهدی عرفانی فرحعبدالهسیکلکتابخانهنگهبانشرکت ضیا گستر
علی عزیزیابوالحسندیپلممعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
رسول عطائی جنتیعلیسیکلمعاونت شهرسازیخدماتشرکت ضیا گستر
حامد علیزادهمحموددیپلمستادخدماتشرکت ضیا گستر
مسعودعنبریسعیدفوق دیپلممنطقه 2خدماتشرکت ضیا گستر
علیرضا غریبیشمس الهفوق دیپلمنگهبانشرکت ضیا گستر
بهرام غفارییوسففوق لیسانسسازمان فناوریخدماتشرکت ضیا گستر
محسن غلامیاحسان الهدیپلمستادخدماتشرکت ضیا گستر
مصطفی غلامیماشاالهدیپلممنطقه یک اجرای احکامخدماتشرکت ضیا گستر
وحید غلامیجمشیددیپلممعاونت شهرسازیخدماتشرکت ضیا گستر
فاطمه فتح اللهی ماهرصفرعلیدیپلمستادتایپیستشرکت ضیا گستر
مهدی فضل الهیعلیسیکلکارخانه سیمان کبودرآهنگنگهبانشرکت ضیا گستر
اکبر فلاحمحرمعلیدیپلممنطقه 1خدماتشرکت ضیا گستر
محمد قاسمینصرت الهلیسانسشوارای شهرخدماتشرکت ضیا گستر
یوسف قاضی خانیولیسیکلمنطقه3خدماتشرکت ضیا گستر
امین قره باغیمرتضیدیپلمستادنگهبانشرکت ضیا گستر
علی اکبر قره باغیمحمددیپلممرکز کنترل ترافیکخدماتشرکت ضیا گستر
محسن قره خانیداوددیپلمدفتر شهر سبزخدماتشرکت ضیا گستر
پیمان قلی پورابراهیمدیپلمستادخدماتشرکت ضیا گستر
وحید قهرمانیرضادیپلممنطقه1خدماتشرکت ضیا گستر
بشیرکردلاریبهروزدیپلمخدمات شهرینگهبانشرکت ضیا گستر
حسن کریم پورموسیدیپلممنطقه3خدماتشرکت ضیا گستر
رضا کمالیاحمددیپلمامورشهر منطقه 1خدماتشرکت ضیا گستر
زهره کاوسی اصغر پورهاشمدیپلمسازمان فناوریخدماتشرکت ضیا گستر
میثم کاوسی رسولییدالهفوق دیپلماتوبوسرانیتایپیستشرکت ضیا گستر
امیر حسین کرمیمحمد رضافوق دیپلمنگهبانشرکت ضیا گستر
شهرام کرمیجوادابتداییتاکسیرانیخدماتشرکت ضیا گستر
حسین کیامهرملکعلیسیکلستادخدماتشرکت ضیا گستر
بهرام کیهانی دلیرمعصومعلیدیپلممعاونت فنی عمرانیخدماتشرکت ضیا گستر
جواد کیهانی دلیرمحمد علیدیپلمستادخدماتشرکت ضیا گستر
محسن کیهانی دلیربهرامدیپلمامورشهر منطقه 1خدماتشرکت ضیا گستر
مصطفی کیهانی دلیرناصردیپلماجرای احکامخدماتشرکت ضیا گستر
مجید لشکریقربانعلیدیپلمنگهبانشرکت ضیا گستر
محمدرضا لطفیمحموددیپلمسیما منظرخدماتشرکت ضیا گستر
علی مالمیرمحمد علیسیکلتالار قراننگهبانشرکت ضیا گستر
محمد محمدجانیمحمدرضادیپلممعاونت شهرسازیخدماتشرکت ضیا گستر
حسین محمدیغلامرضادیپلممنطقه1خدماتشرکت ضیا گستر
حسین محمدیباقرلیسانستالار قرآنخدماتشرکت ضیا گستر
پیمان محمدی شمسسعیددیپلمستادرانندهشرکت ضیا گستر
هادی محمودیقربانعلیدیپلمنگهبانشرکت ضیا گستر
علیرضا مختاری نظیرفضل الهدیپلممنطقه4خدماتشرکت ضیا گستر
حسن مددیشوقعلیدیپلمستادتاسیساتشرکت ضیا گستر
فرامرز مرادیناصردیپلممعاونت فرهنگیخدماتشرکت ضیا گستر
مجتبی مرادی افشارکاظمسیکلآتش نشانیخدماتشرکت ضیا گستر
اصغر مرادی عسگراسداللهدیپلمستادتاسیساتشرکت ضیا گستر
جلال مرتضائی شجاععباسعلیفوق دیپلممنطقه 2خدماتشرکت ضیا گستر
مسعود معظمی گودرزیمیرزاسیکلمعاونت فرهنگیتاسیساتشرکت ضیا گستر
سید ابراهیم موسویسید رضادیپلممدیریت خدمات شهریخدماتشرکت ضیا گستر
سید علی موسوی شادپیسید محسنلیسانساستاندارینگهبانشرکت ضیا گستر
مهدی مهرابیلطفعلیدیپلمپسماندنگهبانشرکت ضیا گستر
شهرام مهرابیحبیب الهلیسانسنگهبانشرکت ضیا گستر
مرتضی مهریایرجلیسانسمستغلاتخدماتشرکت ضیا گستر
حمیدرضا میرزائیامیرهوشنگدیپلمتالار قرآنخدماتشرکت ضیا گستر
مجتبی میرزائیابراهیمدیپلممنطقه1خدماتشرکت ضیا گستر
حمید رضا نظری واحداحمددیپلمتاکسیرانیخدماتشرکت ضیا گستر
بهروز نعمتی مجیبمحمددیپلممنطقه2خدماتشرکت ضیا گستر
محمد نور محمدیان منظرعلیلیسانسناحیه 1 منطقه 2خدماتشرکت ضیا گستر
حامد نوروزیحاتمدیپلمسرمایه گذاریخدماتشرکت ضیا گستر
سجاد وزیری تابشحمزهدیپلمزیباسازینگهبانشرکت ضیا گستر
محمد منصور وسیطمحمدحسیندیپلمباشگاه مدنینگهبانشرکت ضیا گستر
علی اکبر یادگاریمعراجعلیدیپلمتالار فجرخدماتشرکت ضیا گستر
محسن یاریمحمدلیسانسناحیه 1 منطقه 3خدماتشرکت ضیا گستر
مهدی یونسیمحمدلیسانسمعاونت فرهنگینگهبانشرکت ضیا گستر
مهدی احمدیرضاکارشناش ارشدحسابداریاداره کنترل نظارت97/1/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
آرش احمدیجعفرلیسانسشیمی محضاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
سجاد احمدیمجتبیدیپلممکانیکاداره کنترل نظارت95/10/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
جواد احمدیارپرویزسیکلاداره کنترل نظارت97/4/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
مرتضی اسکندرپورهوشنگلیسانسکشاورزیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
سعید اسماعیلیمحمد رضاکاردانیالکترونیکاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
روح اله افشاریبختیاردیپلمنقشه کشیاداره کنترل نظارت97/1/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
بهبود آقاجانی علی آبادیعزت الهکاردانیامور اداریاداره کنترل نظارت97/1/5پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محسن بختیاریاحمدرضادیپلمکامپیوتراداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
علیرضا برفانحسیندیپلمریاضیاداره کنترل نظارت98/6/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محمدرضا پژوهشمحسندیپلمگرافیکاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
حمید ترکخانعلیکاردانیتربیت بدنیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
سیدعلی تقی پوراسدالهلیسانسادبیاتاداره کنترل نظارت97/1/9پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محمد جعفریحسیندیپلمنقشه کشیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
اسلام جلالی صانععباسدیپلممنبت و معرقاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
مهدی جهانگیری صفامحمدعلیدیپلمتاسیساتاداره کنترل نظارت96/11/21پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
هادی حاجی نظریعلی حمزهکاردانیتاسیساتاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
مجتبی حسینخانیقربانعلیکاردانیتاسیساتاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
سید حمید حسینیابولفضللیسانسحقوق قضاییاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
رضا خانجانیهادیلیسانسعمراناداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
علی خداجوغلامرضاسوم دبیرستانتجربیاداره کنترل نظارت97/1/18پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محمد خدایوندیمصیبدیپلمفرآوری سنگاداره کنترل نظارت97/1/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محمد خرم دلمحمود علیلیسانسشهرسازیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محمد خورشیدیعباسعلیفوق دیپلمتاسیساتاداره کنترل نظارت97/1/9پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
عرفان خوشبختحسنلیسانسفقه و حقوقاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
حسام دباغچیانحسنلیسانسمدیریت بازرگانیاداره کنترل نظارت96/12/26پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
فرامرز دلیرفرج الهلیسانسمترجمی زباناداره کنترل نظارت96/12/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
رضا رستمیمحسندیپلمافتخاریاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
علیرضا رضاییمحمددیپلمریاضیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
علیرضا روحیجلالدیپلمساختماناداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
یوسف زارعیمختارکاردانیساختماناداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
حسن زیوری کرامتمرتضیدیپلمکامپیوتراداره کنترل نظارت96/11/20پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
اسماعیل سجادی همرازباقرلیسانسمدیریت دولتیاداره کنترل نظارت96/11/21پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
اکبر سلیمیعلی قربانلیسانسکامپیوتراداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
عادل شفیعی تابانسیف الهلیسانسحقوقاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
مهدی شفیعی تابانفتح الهدیپلمریخته گریاداره کنترل نظارت96/11/23پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
ابراهیم شیرمحمدیقرباندیپلمریاضیاداره کنترل نظارت96/11/21پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
جاسم شیریقاسملیسانسبرنامه نویس کامپیوتراداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
رضا صادقیمهدیلیسانسعلوم انسانیاداره کنترل نظارت96/11/24پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محمد صانعیعلیدیپلمکارشناس حقوقاداره کنترل نظارت96/11/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
سیدمحمدرضا صفاساداتیسیدحسندیپلمعلوم انسانیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
امیر عباس صمدبیگمحمد هادیدیپلمبرقاداره کنترل نظارت96/12/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
مهدی عابدینیرحمت الهدیپلممعماریاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
سعید عباسی سرابیعلیدیپلمفرآوری سنگاداره کنترل نظارت97/1/23پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
مهدی عزیز منشرحمت الهلیسانسطراحی وباداره کنترل نظارت96/11/20پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
مهدی عزیزیرضالیسانسمعماریاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
مجیدعسگریمحمدمهدیکاردانیمعماریاداره کنترل نظارت97/1/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
اصغر فدائیانمحمدحسینفوق دیپلمکامپیوتراداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
امیرحسام فرشچیانمحمدحسنلیسانسصنایع چوباداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
علیرضا قراباغیمحموددیپلمعمراناداره کنترل نظارت97/1/24پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
زاهد کاردوستحسنلیسانسعلوم انسانیاداره کنترل نظارت96/11/21پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محمدجواد کرمیعبدالحسینفوق دیپلمحسابداریاداره کنترل نظارت97/1/20پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
فریدون کرمیمرادعلیدیپلممکانیکاداره کنترل نظارت96/11/21پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
صابر کریمیمحمدرضادیپلمفرآوری سنگاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
علیرضا کسبیحسینخدمت کردهکامپیوتراداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محمد محمودی بصیرسلیماندیپلمامورفرهنگیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
فرشاد مرادیامیردیپلمعلوم انسانیاداره کنترل نظارت96/11/29پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محمدرضا مسلم خانیغفارلیسانسعلوم انسانیاداره کنترل نظارت97/4/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
یاسر معیاریمحمدلیسانسبرقاداره کنترل نظارت97/4/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
امیر ملکیناصردیپلمشیمیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
حامد منوریمجتبیدیپلماداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
سیدجواد موسوی رفاهسید جباردیپلمساختماناداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
جمال موسی وندورکانهعلیدیپلمتجربیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
بهنام مولاییرضالیسانسبرقاداره کنترل نظارت96/11/21پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
عادل مهجوریامیرلیسانسعمراناداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
رضا میرزاییحسین رضادیپلماداره کنترل نظارت96/11/21پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
علیرضا میرزاییامیرارشدبرقاداره کنترل نظارت97/1/1پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
امیرحسین میرزاییمحسندیپلممعماریاداره کنترل نظارت97/1/20پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
احمد میرزایی معتقدمحمدلیسانسبرقاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
ابراهیم نادری دلربامحمدارشدعمراناداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
سجادهمایی جمیلحسیندیپلممدیریت دولتیاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
جعفر یادگاریاصغرلیسانسبرقاداره کنترل نظارت98/2/16پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
شهرام ابراهیمی ضابطدرویشعلیلیسانسکامپیوتراداره کنترل نظارت98/4/28پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
محسن مقدونیعلی اصغردیپلمکشاورزیاداره کنترل نظارت98/4/18پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)
امیرمحمدظاهریحسینلیسانسنقشه کشیاداره کنترل نظارت98/6/5پشتیبانی رفع سدمعبر وکنترل ساختمان(شرکت زرین بهشاد سینا)