قراردادها

ردیفموضوع قراردادمبلغ فعلی قراردادطرف اولطرف دومتاریخ قراردادشماره قراردادتاریخ شروع قراردادتاریخ پایان قراردادنوع مجوزنوع معاملهناظرکارشناس حقوقیدستگاه تاییدکننده صورت وضعیتمبلغ ضمانت
1مجوز بهره برداری از زمین جهت
عرضه محصولات فصلیدر شهرک مدنی
176,000,000وحید طاهری مشعوف1399/01/30569/99/1399/02/011399/12/29مصوبه هیئت مدیرهعمده17,600,000
2مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی9,600,000خدمتعلی مطلب زاده1398/12/2199/41/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط50,000,000
3بازارچه شهروندکد7غرفه424,000,000جلال اسدی تشریق1398/12/14130/11/561398/01/201399/01/20مصوبه هیئت مدیرهمتوسط50,000,000
4اجاره غرفه شماره63بازارچه پرندگان84,000,000اروجعلی حسینی1398/12/10114/51/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
5اجاره غرفه شماره 45 بازارچه پرندگان24,000,000جمال لیلاپور1398/12/10114/52/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
6اجاره غرفه شماره44بازارچه پرندگان24,000,000جمال لیلاپور1398/12/10114/39/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
7اجاره غرفه شماره64بازارچه پرندگان120,000,000محرمعلی قاسمی تبار1398/12/10114/56/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
8اجاره غرفه شماره 57بازارچه پرندگان60,000,000حسین باباعلیان1398/12/10114/49/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
9اجاره غره شماره54بازارچه پرندگان48,000,000مهدی خدمتی وثوقی1398/12/10114/47/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
10اجاره غرفه شماره 50بازارچه پرندگان30,000,000رضا بختیاری1398/12/10114/42/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
11اجاره غرفه شماره 53بازارچه پرندگان30,000,000حسن کرمی1398/12/10114/46/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
12اجاره غرفه شماره 52بازارچه پرندگان30,000,000علی اکبر عباسی1398/12/10114/44/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط0
13اجاره غرفه شماره 62بازارچه پرندگان84,000,000علی حسن معصومی طراقیه1398/12/10114/50/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
14اجاره غرفه شماره 56 بازارچه پرندگان60,000,000حبیب اله ترکمان1398/12/10114/48/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
15اجاره غرفه شماره 64 بازارچه پرندگان120,000,000مهدی موتابان1398/12/10114/56/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
16اجاره غرفه شماره 51بازارچه پرندگان30,000,000محمود علی ملکی1398/12/10114/43/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
17اجاره غرفه شماره 42 بازارچه پرندگان30,000,000هادی زارعی1398/12/10114/57/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
18اجاره غرفه شماره 59 بازارچه پرندگان60,000,000مجتبی فرجی1398/12/10114/41/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
19اجاره غرفه شماره 14بازارچه پرندگان30,000,000محمدرضا درویشی1398/12/07111/70/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
20اجاره غرفه شماره13بازارچه پرندگان30,000,000باقر حصارخانی1398/12/07111/70/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
21اجاره غرفه شماره 9 بازارچه پرندگان60,000,000حسن صفرپور1398/12/07111/67/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
22اجاره غرفه شماره 19بازارچه پرندگان30,000,000سجاد قاسمی تبار1398/12/07111/79/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
23اجاره غرفه شماره 17بازارچه پرندگان30,000,000مصطفی هادی فرح1398/12/07111/75/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
24اجاره9 غرفه شماره15 بازارچه پرندگان30,000,000داریوش زرنقیان1398/12/07111/72/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط250,000,000
25اجاره غرفه شماره 10 بازارچه پرندگان60,000,000محمدکاظم ونایی1398/12/07111/68/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
26اجاره غرفه شماره 11 بازارچه پرندگان48,000,000باقر ونایی1398/12/07111/69/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
27اجاره غرفه شماره 16 بازارچه پرندگان30,000,000امید احمدی1398/12/07111/73/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
28اجاره غرفه شماره 5 بازارچه پرندگان84,000,000نصراله تنبیه1398/12/07111/88/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
29اجاره غرفه شماره 3 بازارچه پرندگان84,000,000علیرضا تنبیه1398/12/07111/84/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده1,500,000,000
30اجاره غرفه شماره 20 بازارچه پرندگان30,000,000عزت اله کاویانی1398/12/07111/82/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
31اجاره غرفه شماره 18 بازارچه پرندگان30,000,000محمدهادی برازنده1398/12/07111/76/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
32اجاره غرفه شماره 6بازارچه پرندگان60,000,000سجاد صبح صادق1398/12/06110/89/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
33اجاره غرفه شماره 40 بازارچه پرندگان30,000,000حسن سعیدی آروند1398/12/05110/52/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
34اجاره غرفه شماره 39 بازارچه پرندگان30,000,000اکبر ربیعی1398/12/0511/14/021398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
35اجاره غرفه شماره 34بازارچه پرندگان30,000,000میلاد رنجبران1398/12/05110/61/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
36اجاره غرفه شماره 38بازارچه پرندگان30,000,000مهراد براتی1398/12/05110/58/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
37اجاره غرفه شماره25 بازارچه پرندگان30,000,000احمد قاسم آبادی1398/12/05110/72/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
38اجاره غرفه شماره 23 بازارچه پرندگان30,000,000علی ملکی1398/12/05110/76/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
39اجاره غرفه شماره31بازارچه پرندگان30,000,000مهرداد حبیبی مهرا1398/12/05110/65/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
40اجاره غرفه شماره 24 بازارچه پرندگان30,000,000رضا ملکی1398/12/05110/74/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
41اجاره غرفه شماره 26 بازارچه پرندگان30,000,000حمیدرضا حجاریان1398/12/05110/71/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
42اجاره غرفه شماره 22 بازارچه پرندگان30,000,000محمد رضا نوبهاری1398/12/05110/77/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
43اجاره غرفه شماره33 بازارچه پرندگان30,000,000هادی یوسفی1398/12/05110/63/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
44اجاره غرفه شماره 27 بازارچه پرندگان30,000,000مجید آجیلی1398/12/05110/70/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
45اجاره غرفه شماره 28بازارچه پرندگان30,000,000محسن محمدی1398/12/05110/68/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
46اجاره غرفه شماره29بازارچه پرندگان30,000,000ساسان جاوید مقدم1398/12/05110/67/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
47اجاره غرفه شماره30بازارچه پرندگان30,000,000محمدمهدی جاویدمقدم1398/12/05110/66/881398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
48اجاره غرفه شماره 32بازارچه پرندگان30,000,000محمد بدرخانی1398/12/05110/64/981398/10/011399/09/30مصوبه هیئت مدیرهمتوسط150,000,000
49واگذاری امورخدماتی بازارچه پرندگان1,530,000,000شرکت بهین کاران الوند همدان1398/11/23100/32/981398/11/231399/11/23مناقصه محدودعمده153,000,000
50مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی9,600,000سعید عودباشی1398/11/2399/83/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط3,000,000
51مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی9,600,000احسان میرزایی1398/11/2399/72/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط16,280,000
52مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی9,600,000آیت اله مبتغا1398/11/2199/43/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط60,000,000
53مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی9,600,000سهیلا زارعی1398/11/2199/42/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط50,000,000
54مجوز بهره برداری از معبر(دکه مطبوعاتی)9,600,000جمشید تیموری1398/11/1694/91/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط50,000,000
55مجوز بهره برداری جهن دکه مطبوعاتی144,000,000حسن تربت عینی1398/11/1694/87/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیعمده3,600,000
56صدور مجوز جهت برپایی گرماتاب25,000,000ابوالفضل خدابنده لو1398/11/0789/43/981398/11/031398/12/03تعرفه عوارض محلیمتوسط25,000,000
57اجاره یک کالسکه گلفروشی180,000,000مجید نرگسی1398/11/0387/28/981398/10/151399/10/14مصوبه هیئت مدیرهعمده18,000,000
58مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی9,600,000علی اکبر سماواتیان1398/10/3085/09/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط50,000,000
59ساخت 15غرفه اغذیه وفروشی
و صنایع دستی
14,914,695,365محمد نیک نظروالا1398/10/2279/99/981398/10/221404/10/21مناقصه عمومیعمده1,400,000,000
60مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی144,000,000عباس نراقی1398/10/1676/54/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیعمده3,600,000
61مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی36,000,000سیداحد حجازی1398/10/1676/34/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیعمده3,600,000
62حمل قیر با تانکر دو جداره3,140,000,000امین قنبری دمساز1398/10/1520798377//1398/10/151399/10/15مناقصه عمومیعمده314,000,000
63وضوع و مکان پروژ5,000,000,000شرکت بامداد عصر پردازش1398/10/121/321/3211398/10/121398/11/11مناقصه محدودعمدهسازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات0
64مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی12,000,000علی اکبر ترکمان1398/10/1274/46/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط3,000,000
65مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی9,600,000سیدجلیل سعیدی منش1398/10/1274/42/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط2,400,000
66مجوز بهره برداغری جهت دکه مطبوعاتی14,400,000علی اصغر یزدانی شفیق1398/10/0871/69/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط3,600,000
67مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی144,000,000سیدعباس حسینی1398/10/0871/62/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیعمده3,600,000
68مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی12,000,000حسین مبتغا1398/10/0871/97/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط3,000,000
69مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی9,600,000اعظم محمدی1398/10/0871/70/981398/07/291403/07/29تعرفه عوارض محلیمتوسط960,000
70مجوز بهره برداری جهت دکه مطبوعاتی12,000,000سعید بیگدلی1398/10/0871/80/981398/09/291403/09/29تعرفه عوارض محلیمتوسط3,000,000
71خرید و اجرای 5 دستگاه مخزن زباله
زیر زمینی مکانیزه
1,350,000,000شرکت مدرن تجارت کوشا آریا1398/10/05//2009841851398/10/051399/01/05مناقصه محدودعمده135,000,000
72صدور مجوز بهره برداری از 60متر زمین
جهت ایجاد کانکس نانوایی
36,000,000حسن عاشوری1398/09/2564/35/981398/09/251399/09/24مصوبه هیئت مدیرهعمده400,000,000
73تهیه واجرای چمن مصنوعی
وفنس کشی پارک عقیل(اسلامشهر)
2,944,834,570شرکت برنا پایاافلاک غرب1398/09/24//2009837831398/09/241399/01/24مناقصه محدودعمده150,000,000
74تهیه واجرای چمن مصنوعی
وفنس کشی پارک عقیل(اسلامشهر)
2,944,834,570شرکت برنا پایاافلاک غرب1398/09/24//2009837831398/09/241399/01/24مناقصه محدودعمده150,000,000
75اصلاح روشنایی دوربرگردان
آیت الله نجفی(ازسمت حصارعلی آباد)
1,765,180,166شرکت الکترو اشتعال1398/09/21//2009836961398/09/211398/12/21مناقصه محدودعمده180,000,000
76صدور مجوز بهره برداری45,000,000کاظم طالبیان1398/09/1657/09/981398/09/151398/12/15تعرفه عوارض محلیعمده15,000,000
77صدور مجوز بهره برداری از کانکس
داخل مجتمع مسکونی جهت
عرضه میوه و تره بار
12,000,000محمد غفاری1398/09/1456/88/981398/09/301398/12/29تعرفه عوارض محلیمتوسط12,000,000
78خرید دو دستگاه فلاسک لکه گیر آسفالت6,748,786,000ماد ماشین عدل زنگان1398/09/1330798306//1398/09/131398/10/13مناقصه عمومیعمده400,000,000
79پیاده روسازی بلوار شاه حسینی4,556,113,698شرکت آنام سازه هگمتانه1398/09/1320098344/1/1398/09/131399/06/13مناقصه عمومیعمده230,000,000
80احداث راههای دسترسی پارک آکسایا3,053,451,909سینافلزغرب1398/09/1320098344/0/1398/09/131398/12/13مناقصه محدودعمده160,000,000
81اجاره غرفه پایانه150,000,000عباس محمدی1398/09/12/98/25341398/09/101398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده75,000,000
82برفروبی خیابان های اصلی شهر همدان11,724,400,000سازمان مدیریت پسماند1398/09/122129852//1398/09/011398/12/29تعرفه عوارض محلیعمده0
83تهیه نمک ستاد برفروبی
تا سقف 4500 تن و ماسه شسته تا
سقف 9000 تن توسط سازمان مدیریت پسماند.
6,840,000,000سازمان مدیریت پسماند1398/09/122129851//1398/08/151398/12/29دستور مدیرعاملعمده0
84خرید کفپوش بتنی2,814,500,000علیرضا پورنجفی1398/09/12//2009834011398/09/121399/05/12مناقصه محدودعمده282,000,000
85ساخت و بهره برداری از 15 غرفه
به روش bolt
12,365,981,599شرکت سانافن آوران
میلاد هگمتانه
1398/09/1255/43/981398/09/121405/09/12مناقصه عمومیعمده1,800,000,000
86اجاره غرفه شماره 21 بازارچه پرندگان84,000,000قاسم قربانی1398/09/1054/10/981398/10/011399/08/30مصوبه هیئت مدیرهعمده150,000,000
87خرید و اجرای نرده کشی فلزی
جهت رودخانه های سطح منطقه
3,240,000,000پدیده سینا گستر صحرا1398/09/09//2009833321398/09/111399/05/05مناقصه محدودعمده324,000,000
88مجوز بهره برداری25,000,000ابوالفضل خدابنده لو1398/09/05516/0/981398/10/031398/11/03تعرفه عوارض محلیمتوسط2,500,000
89اجاره120,000حمید رمضانی خندان1398/09/031/1/12341398/09/011398/12/29مزایدهخردسازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی10,000
90احداث پارک نواری کمال آباد وهنرستان10,902,734,000آئین همکار آبادگران همدان1398/08/3020098300/8/1398/08/301399/01/30مناقصه عمومیعمده550,000,000
91پیاده روسازی و جدولگذاری
خیابان مطهری
5,774,000,000فولادفراز الوند1398/08/3020098300/3/1398/08/301399/01/30مناقصه عمومیعمده300,000,000
92خرید المان فلزی یا حسین650,000,000پیمان مبارکی1398/08/3020898866//1398/08/301398/09/30مناقصه محدودعمده65,000,000
93خرید المان های حجمی
جهت نصب در باغ گلها
2,294,000,000پیمان مبارکی1398/08/3020898867//1398/08/301398/10/30ترک تشریفاتعمده235,000,000
94یکباب غرفه جهت عرضه موادغذایی3,000,000حمید رمضانی خندان1398/08/283/2/1231398/07/091398/08/30مناقصه عمومیخردسازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی0
95فاز اول اصلاح روشنایی
پارک سطح منطقه 2
8,033,089,276سپهر آرشام گنجنامه1398/08/2720098289/1/1398/08/271398/11/27مناقصه عمومیعمده805,000,000
96ساخت 3 کانکس گلفروشی2,881,832,128شرکت سانافن آوران میلاد هگمتانه1398/08/2746/73/981398/08/151398/10/15مناقصه محدودعمده666,333,472
97غرفه اغذیه فروشی گنجنامه31,450,000حمید رمضانی خندان1398/08/2746/64/981398/07/091398/12/29مصوبه هیئت مدیرهمتوسط8,580,000
98ساخت و نصب سه کانکس گلفروشی2,881,832,128شرکت سانافن آوران
میلاد هگمتانه
1398/08/2746/73/981398/08/151398/10/15مناقصه عمومیعمده666,333,472
99قــرارداد دفن و تسطیح و ریگلاژ تپه رباط3,204,000,000رشید ویانی1398/08/262129834/0/01398/09/011399/08/30مناقصه عمومیعمده320,400,000
100اجاره غرفه در پایانه67,200,000سید شهرام بنی صدر1398/08/26/98/23721398/08/101398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده33,600,000
101انجام کلیه امور عملیات قطع ،بارگیری
،حمل و انتقال تنه درختان خشک
و خطر زای سطح شهر و نهایتا خرید تنه درختان مقطوعه
100,000,000رحمان غلامی1398/08/2320898821//1398/08/231399/07/30مزایدهعمده10,000,000
102اجاره غرفه پایانه58,800,000حمیدرضا فضل پور1398/08/21/98/2471398/01/011398/12/29مزایدهنامعلوم30,000,000
103اجاره پارکینگ دانشگاه آزاد همدان6,633,000,000محمد نیک نظروالا1398/08/211069861//1398/08/261403/08/26مزایدهعمده680,000,000
104خرید، نصب، راه اندازی
و نگهداری سامانه کنترل هوشمند چراغ قرمز
1,500,000,000شرکت آلفا پردازش خاورمیانه1398/08/19//21898601398/08/191399/02/19مناقصه محدودعمده150,000,000
105اجاره یک کالسکه گلفروشی سیار واقع
در آرامگاه بوعلی
0حسین سیلواری1398/08/1440/40/981398/08/141400/08/14مزایدهخرد200,000,000
106قرارداد بهره برداری و نگاهداشت
جایگاه CNG شاهد
4,953,000,000فرزین حسن نژاد1398/08/13//20998601398/08/131399/08/12مزایدهعمده3,720,000,000
107اجرای جدولگذاری خیابانهای رفراندوم و ورزش و....3,217,506,633شرکت آرشام نمای ماد1398/08/1320098241/1/1398/08/131399/02/13مناقصه محدودعمده165,000,000
108خرید لوازم برقی جهت شبکه
برق بلوار ارتش
3,266,860,000شرکت الکترو اشتعال1398/08/12//2009823431398/08/121398/11/12مناقصه محدودعمده326,686,000
109دیوارکشی رودخانه پشت
فرهنگسرای ولایت فاز 2
19,702,833,822آمودسازه هگمتانه1398/08/0920098226//1398/08/091399/03/09مناقصه عمومیعمده990,000,000
110یکباب مغازه25,000,000علی الماسی1398/08/0111/49/12541398/08/011398/12/29مناقصه عمومیمتوسطسازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی0
111اجاره غرفه در پایانه30,000,000عسگر مجیدی1398/07/29/98/20991398/07/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریمتوسط15,000,000
112ساخت یک غرفه عرضه اغذیه744,416,451شرکت سانافن آوران
میلاد هگمتانه
1398/07/29200/49/981398/07/231398/08/23مناقصه عمومیعمده186,104,112
113صدور مجوز بهره برداری25,000,000محمد مرادی1398/07/27230/1/981398/07/201398/12/29مصوبه هیئت مدیرهمتوسط5,400,000
114واگذاری یک باب بوفه به
مساحت 9 مترمربع
6,000,000احسان عباسی1398/07/24//208985621398/07/251399/07/25مزایدهمتوسط100,000,000
115خرید مصالح زیرسازی بیس و بادامی3,156,000,000حسین مسلم خانی1398/07/24//1049828151398/09/091399/03/09مناقصه محدودعمده320,000,000
116قرارداد عملیات نصب، تعمیر،
سرویس و نگهداری
تابلوهای راهنمایی و رانندگی و ترافیکی سطح شهر همدان
1,280,000,000نشان شهر سبحان1398/07/23//21898371398/07/011399/06/31مناقصه محدودعمده128,000,000
117کانکس همشهری کد18306,000,000بهروز لطیفی ماهر1398/07/2120/59/8961398/07/301399/07/30ترک تشریفاتنامعلوم30,600,000
118اجرای پیاده روسازی در خیابان جهان نما
،بلوار شهرداری،خیابان سعیدیه و...
3,274,215,987سخت کوشان باباطاهر1398/07/2020098168/6/1398/07/201399/01/20مناقصه محدودعمده165,000,000
119فرارداد راه اندازی و بهره برداری
از جایگاه سوخت معاونت اتوبوسرانی
و پایانه های مسافربری
756,000,000مجتبی رضایی1398/07/18/98/20361398/07/171399/07/16مناقصه عمومیعمده75,000,000
120عبارت است از واگذاری یک
باب بوفه به مساحت 9متر مربع در پارک بانوان
97,000,000مرضیه خوشوقت1398/07/1820898468//1398/06/011399/05/31مزایدهعمده9,700,000
121تهیه واجرا610,000,000بهمن احمدی1398/07/1520098157//1398/01/011398/12/29مناقصه عمومیعمده10,000,000
122تهیه واجرای سازه وپوشش
سقف میانی(عرقچین)گنبد تالار قرآن شهر همدان
61,000,000,000عمران گستربهمن1398/07/1520098157//1398/07/151399/07/15مناقصه عمومیعمده3,050,000,000
123پروژه ساخت ساختمان اداری سازمان
حمل ونفل بارو مسافر
3,166,535,000توژال بتن1398/07/15//20998411398/07/151399/07/14مناقصه عمومیعمده15,510,000,000
124محوطه سازی پیرامون
ساختمان دادگستری وپارکینگ ارم
3,132,943,685محمد معصومی1398/07/1520098156/6/1398/07/151399/01/15مناقصه محدودعمده165,000,000
125کرایه آژانس660,000,000عزت اله زیوری بینا1398/07/1121198738//1398/07/021399/07/02دستور مدیرعاملعمده0
126نصب ، سرویس و تعمیر کامل و نگهداری
چراغهای راهنمایی چشمک زن
و فرماندهی سطح شهر همدان
960,000,000شرکت طراحان
فاخر نورتاب گسترش
1398/07/11//21898271398/07/011399/06/31مناقصه محدودعمده96,000,000
127تعمیر و نگهداری از تاسیسات
و مبلمان شهری موجود در منطقه چهار
1,470,000,000آراد تابش زریناز غرب1398/07/0920898396//1398/07/011399/06/31مناقصه محدودعمده87,000,000
128تعمیر و نگهداری از تاسیسات
و مبلمان شهری منطقه دو
1,950,000,000شرکت پرتو برق میلاد همدان1398/07/0920898395//1398/07/011399/06/31مناقصه محدودعمده0
129اصلاح ورودی و پوشش رودخانه
اجرا و جابجایی باسکول موجود
سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان(سکوی زباله)
بر اساس فهرست بها ابنیه و
تاسیسات مکانیکی و برفی سال 98
2,982,202,060مسلم قیاسوند حاجی آبادی1398/07/091500891//1398/07/091398/10/09مناقصه محدودعمده298,220,206
130خرید المان سازه نورانی
(المان نوری مکعب رنگی
1,300,000,000محمد معین روحی نیا1398/07/09//208983941398/07/091398/08/09مناقصه عمومیعمده148,000,000
131احداث پارک نواری مشاهیر
(جاده دانشگاه آزاد)
10,652,825,062کارا ساز1398/07/07//2009812751398/07/071399/03/07مناقصه عمومیعمده535,000,000
132احداث پارک 6 هکتاری نهج البلاغه21,692,862,879کارا ساز1398/07/0720098127//1398/07/071399/03/07مناقصه عمومیعمده1,090,000,000
133زیرسازی و جدول گذاری
معبر 35 متری خضر
29,805,000,000کارا ساز1398/07/0720098127//1398/07/071399/03/07مناقصه عمومیعمده1,490,000,000
134احداث سالن ورزشی فرهنگسرای ولایت23,414,400,909کارا ساز1398/07/0720098127//1398/07/071399/02/07مناقصه عمومیعمده1,170,000,000
135ترمیم و بازسازی پارک بوستان ارم3,277,237,504سخت کوشان باباطاهر1398/07/0320098111/7/1398/07/031399/03/03مناقصه محدودعمده165,000,000
136پیاده روسازی وجدولگذاری
بلوار شهید اسلامیان
66,500,000,000شرکت نیارش تاق و رواق غرب1398/07/0120098105/9/1398/07/011398/12/01مناقصه عمومیعمده3,350,000,000
137مجوز بهره برداری21,000,000داریوش نوشاد1398/07/0120/59/8461398/06/011398/12/29مصوبه هیئت مدیرهمتوسط3,000,000
138تعریض ادامه بلوار شهید سردار همدانی21,662,300,000نقشینه طاق زاد بوم1398/06/3020098950//1398/06/301399/02/30مناقصه عمومیعمده0
139اجاره جایگاه گازوییل پایانه بزرگ1,087,320,000مجتبی رضایی1398/06/26/98/17231398/06/241399/06/23مزایدهعمده1,090,000,000
140تعمیر و نگهداری از تاسیسات و مبلمان
شهری موجود در سطح منطقه یک
2,250,000,000شرکت آژند پل سراوک1398/06/26//208982691398/07/011399/06/31مناقصه محدودعمده225,000,000
141تعمیر و نگهداری از تاسیسات
و مبلمان منطقه سه شهر همدان
1,599,000,000شرکت شمس حکمت آدینا مهر1398/06/2620898267//1398/07/011399/06/31مناقصه محدودعمده195,000,000
142پوشش رودخانه نیازمند13,632,697,968آمودسازه هگمتانه1398/06/1720098558//1398/06/171398/12/17مناقصه عمومیعمده685,000,000
143پیاده روسازی خیابان بوعلی
(حدفاصل آرامگاه بوعلی تامیدان جهاد)
16,400,000,000آژندسازان هگمتانه1398/06/1720098561//1398/06/171398/11/17مناقصه عمومیعمده820,000,000
144پیاده روسازی میدان شریعتی3,280,000,000سیدکریم مرادی1398/06/1720098559//1398/06/171398/10/17مناقصه محدودعمده165,000,000
145انجام آزمایشات ژئو تکنیک
و مقاومت مصالح
637,237,350ازمایشگاه فنی
مکانیک خاک همدان
1398/06/16//200985531398/06/161399/06/16مناقصه عمومیعمده0
146پیاده روسازی خیابان شهید زمانی16,960,409,049هگمتان برج غرب1398/06/1320098490//1398/06/131399/02/13مناقصه عمومیعمده850,000,000
147اجاره غرفه پایانه117,600,000نادر عسگری1398/06/13/98/158201398/06/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده58,800,000
148اجاره کمپرسی جهت حمل آسفالت
و تراشه آسفالت
1,425,000,000امیر اکبری مهام1398/06/13//200984971398/06/131399/02/13مناقصه محدودعمده142,500,000
149واگذاری یک باب بوفه به مساحت
20متر مربع واقع در پارک مردم
1,631,310,000محمد رضا زارعی1398/06/1220898161//1398/05/011399/04/31مزایدهعمده163,131,000
150طراحی ،انجام نقاشی دیواری
به همراه زیرسازی و مصالح
مورد نیاز با رنگ درجه یک
720,000,000لیلا دلفان1398/06/1220898160//1398/06/121398/08/12مناقصه محدودعمده72,000,000
151اجرای نهری،جدول گرانیتی
و کانیو در سطح منطقه
3,279,000,000شرکت زرین سازه مهاب گستر1398/06/1020098350//1398/06/101398/12/10مناقصه محدودعمده165,000,000
152احداث پیاده رو سازی
و جدولگذاری بلوار کوثر
5,053,974,270بنا توسعه آسیا1398/06/09//200983391398/06/091399/02/09مناقصه عمومیعمده255,000,000
153پوشش رودخانه فجر با
دال بتنی ساخته ترافیکی
22,799,158,342بنا توسعه آسیا1398/06/09//200983381398/06/091399/02/09مناقصه عمومیعمده1,140,000,000
154ترمیم و بازسازی پارکهای
سطح منطقه یک
3,262,243,197محمد معصومی1398/06/0520098200//1398/06/051399/02/05مناقصه محدودعمده165,000,000
155انجام سرویس های دوره ای جهت
حفاظت از دوربین های مدار بسته
200,400,000شرکت مهندسی سینا ارتباط1398/05/26233288//1398/05/161399/05/16دستور مدیرعاملعمده0
156خرید، نصب، اجرا و
پشتیبانی 3 ساله مرکز داده
90,000,000,000شرکت عامل سیستم1398/05/23//95551398/05/231398/11/23ترک تشریفاتعمده8,899,761,143
157واگذاری یک باب بوفه
به مساحت 12متر مربع
321,000,000امین رستمی1398/05/23//8020971398/07/011399/06/31مناقصه محدودعمده21,000,000
158ادامه پیاده روسازی بلوار بعثت14,600,296,695آمودسازه هگمتانه1398/05/179226//1398/05/171399/01/17مناقصه عمومیعمده740,000,000
159دیوارکشی رودخانه دره مرادبیگ11,565,617,000آژندسازان هگمتانه1398/05/179227//1398/05/171399/01/17مناقصه عمومیعمده600,000,000
160احداث ساختمان واقع در
حیاط شهرداری منطقه سه
8,081,035,870امیران مطرح شهر1398/05/098706//1398/05/091398/12/09مناقصه عمومیعمده0
161اجاره غرفه پایانه120,000,000مهدی دلسوزی1398/05/08/98/12281398/05/011398/12/29مزایدهعمده50,000,000
162اجاره غرفه پایانه30,000,000سعید قاسمی فلاورجانی1398/05/08/98/12291398/05/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریمتوسط15,000,000
163نیروی انسانی- جمع اوری و حمل زباله
در هر سه پایانه و ساختمان اداری
26,873,644,320شرکت آتی ساز قرن1398/05/08/98/12271398/05/011399/04/31مناقصه عمومیعمده2,700,000,000
164اجاره سوله باس واش26,500,000مهدی قنبری1398/05/07/98/12261398/05/011399/04/31مناقصه عمومیمتوسط50,000,000
165مطالعات بازنگری طرح
جامع حمل ونقل و ترافیک شهرهمدان
0مشاور طرح هفتم و
آوندطرح و اندیشه
1398/05/07//86731398/05/091399/11/09مناقصه عمومیخرد420,000,000
166اجاره یک کالسکه گلفروشی سیار198,000,000حسین سیلواری1398/05/071300/4/051398/05/101399/05/09مزایدهعمده19,800,000
167خرید مخلوط کوهی شن بادامی و اورسایز2,481,000,000سید عباس حسینی1398/05/05//846011398/05/091398/11/09مناقصه محدودعمده248,100,000
168طراحی ،انجام نقاشی دیواری
به همراه زیر سازی و مصالح مورد نیاز
با رنگ آکریلیک درجه یک
260,000,000امین فامیل باغستانی1398/05/03801821//1398/05/031398/08/03دستور مدیرعاملعمده26,000,000
169ترمیم و بازسازی پارک مردم7,500,000,000ترسیم گران رسالت غرب1398/05/028194//1398/05/021399/01/02مناقصه عمومیعمده375,000,000
170اجرای نهری بلوار بعثت(ضلع شمالی)13,645,800,000سپید ساخت سینا1398/05/028176//1398/05/021399/01/02مناقصه عمومیعمده700,000,000
171تهیه و اجرای آسفالت با دست10,649,600,000سازه ابتکارمهربنیان1398/05/028230//1398/05/021398/10/02مناقصه عمومیعمده1,100,000,000
172اجرای نهری بلوار احمدی روشن
(ضلع شمالی)
3,157,024,733شرکت زرین سازه مهاب گستر1398/05/028178//1398/05/021398/11/02مناقصه محدودعمده160,000,000
173ترمیم و بازسازی پارک نرگس3,280,000,000شرکت نیارش تاق و رواق غرب1398/05/028199//1398/05/021399/01/02مناقصه محدودعمده165,000,000
174ترمیم و بازسازی محوطه گنجنامه3,166,590,750سیدکریم مرادی1398/05/028205//1398/05/021399/01/02مناقصه محدودعمده160,000,000
175احداث کندرو بلوار امام خمینی
حد فاصل تقاطع شورین تا
مجتمع امام خمینی
17,143,107,256آمودسازه هگمتانه1398/05/01//80121398/05/011399/01/01مناقصه عمومیعمده86,000,000
176ادامه پیاده راه سازی
بلوار ارم(نیمه شمالی)
25,736,757,291شرکت نیارش تاق و رواق غرب1398/04/317905//1398/04/311398/06/31ترک تشریفاتعمده1,300,000,000
177اجاره غرفه پایانه42,000,000مریم حسنی پاک1398/04/31/98/11431398/04/101398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده21,020,000
178اجاره سوله باس واش379,200,000فرهاد شهبازی1398/04/27/98/11011398/04/241399/04/23قانون احداث پایانه های مسافربریعمده190,000,000
179صدور مجوز بهره برداری144,000,000سیدمیثم سیدی زارع1398/04/251300/35/11398/04/251399/04/24تعرفه عوارض محلینامعلوم14,400,000
180دیوارکشی رودخانه پشت
فرهنگسرای ولایت
5,656,330,262آمودسازه هگمتانه1398/04/227227//1398/04/221398/11/22مناقصه عمومیعمده285,000,000
181احداث زمین ورزشی بسکتبال و والیبال
(پارک مردم و بوستان ارم)
2,689,000,000سپید ساخت سینا1398/04/227299//1398/04/221398/06/22مناقصه محدودعمده135,000,000
182اجاره غرفه مواد غذایی واقع در گنجنامه66,000,000مسلم گلمحمدی1398/04/191300/3/301398/03/011399/02/31مصوبه هیئت مدیرهعمده7,200,000
183واگذاری یک باب بوفه به
مساحت 42متر مربع در گنج نامه
1,117,000,000سید میعاد جوادی1398/04/18//8017251398/04/171399/04/16مناقصه محدودعمده1,170,000,000
184واگذاری یک باب بوفه به
مساحت 42متر مربع و اطراف آن
280متر مربع واقع در گنج نامه
1,117,000,000سید میعاد جوادی1398/04/18//8017251398/04/171399/04/16مزایدهعمده117,000,000
185تعمیر و نگهداری دوچرخه ها و
راه اندازی خانه های
شماره یک و دو مسیر دوچرخه
474,000,000نشان شهر سبحان1398/04/15//700007721398/04/011399/03/31مناقصه عمومیعمده100,000,000
186اجاره غرفه اغذیه فروشی
شماره1 گنجنامه
54,000,000مهدی گلمحمدی1398/04/111300/3/001398/04/041399/04/03مصوبه هیئت مدیرهعمده5,400,000
187اجاره غرفه اغذیه فروشی
شماره4گنجنامه
70,500,000محبوبه حسینی1398/04/111300/2/991398/04/041399/04/04مزایدهعمده7,050,000
188خرید سامانه یکپارچه مدیریت،
پیگیری و اجرای
مصوبات شورای اسلامی شهر همدان
800,000,000شرکت بامداد عصر پردازش1398/04/06//61821398/04/101398/08/15ترک تشریفاتعمده80,000,000
189خرید تجهیزات جهت زیر ساخت
شبکه ایستگاه باباطاهر
424,770,000شرکت مهندسی فن آوران
ماد هگمتان
1398/04/04232009//1398/04/041398/05/31دستور مدیرعاملعمده0
190اجرای زیر ساخت شبکه ارتباطی118,000,000شرکت مهندسی فن آوران
ماد هگمتان
1398/04/04232008//1398/04/041398/06/31دستور مدیرعاملعمده5,900,000
191اجاره غرفه پایانه21,600,000جواد خدابنده لو1398/04/03/98/9021398/04/011398/12/29مزایدهمتوسط14,400,000
192اجاره غرفه پایانه48,000,000بهروز بهرامی1398/04/03/98/9011398/04/011399/12/29مزایدهعمده24,000,000
193تجهیز یک دستگاه خودرو آتش نشانی
دومنظوره (اطفاء و امداد)
1,790,000,000شرکت بهار صنعت پارمیس1398/04/03231979//1398/04/031398/05/31دستور مدیرعاملعمده0
194انجام امحای دیوار نویسی در
سطح کل شهر با رنگ درجه یک
2,475,000,000حمید رضا متین مهر1398/04/01801371//1398/03/181398/12/29مناقصه محدودعمده247,500,000
195راهبری محل دفع و دفن
بهداشتی پسماندها
3,960,000,000رشید ویانی1398/03/301500265//1398/04/011399/03/31مناقصه عمومیعمده431,640,000
196امتیاز جمع آوری ضایعات(پسماندهای)
خشک شهر همدان و بهره برداری
از 15 دستگاه کانکس جمع آوری ضایعات
14,284,995,000مجتبی روستایی1398/03/051500186//1398/03/011399/02/31مزایدهعمده1,428,499,500
197اجاره غرفه درپایانه67,200,000بهمن به رقم1398/03/04/98/6441398/03/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده33,600,000
198خرید خدمات مشاوره تهیهُ تدوین
و تصویب برنامه راهبردی عملیاتی
شهر و شهرداری همدان
6,000,000,000شرکت مهندسین مشاور
نقش جهان پارس
1398/03/013501//1398/03/011399/01/01ترک تشریفاتعمده600,000,000
199اجرای کفپوش بتنی پرسی ترافیکی
جهت مسیر دوچرخه
لاین شمالی پیاده راه بلوار ارم
9,000,000,000شرکت نیارش تاق و رواق غرب1398/02/172185//1398/02/171398/05/17مناقصه عمومیعمده450,000,000
200قرارداد نگهداری تاسیسات و
برق پایانه های همدان
690,000,000محمد پاکدست1398/02/12/98/4281398/02/011399/01/31مناقصه عمومینامعلوم100,000,000
201اجاره جایگاه CNG پایانه بزرگ10,080,024,000الهام نوری1398/02/11/98/4291398/02/101400/02/09مزایدهنامعلوم5,040,012,000
202مشاوره، خرید، نصب، پیاده سازی
، آموزش، بومی سازی و پشتیبانی
و نگهداری سیستم جامع مالی رایورز
6,700,000,000شرکت مهندسی رایورز1398/02/07//13971398/02/121398/09/12ترک تشریفاتعمده670,000,000
203واگزاری لایسنس، آموزش، استقرار،
بومی سازی و مشاوره در خصوص سامانه برنامه و بودجه سیبنا
6,500,000,000شرکت اتوماسیون اداری حسیب1398/02/05//13771398/02/121400/10/12ترک تشریفاتنامعلوم650,000,000
204دفن بهداشتی پسماندها در
سایت دفن -دفن خاک و مازاد
مصالح ساختمانی در سایت رباط شورین
-آبیاری درختان سایت دفن پسماندها
- نظارت بر خاکبرداری های سطح شهر
و هدایت به سایت دفن جهت جلوگیری
از تخلیه غیر مجاز خارج از محدوده خدمات
شهری و پشتیبانی حقوقی و انتظامی
از واحد های خدمات شهری در تخلیه خاک
و مازاد مصالح ساختمانی در سطح شهر.
17,550,000,000سازمان مدیریت پسماند1398/02/031500065//1398/03/011399/02/31تعرفه عوارض محلیعمده0
205مجوز بهره برداری جهت
کانکس میوه فروشی
55,000,000صفی اله خوشبخت زاده1398/02/03806/99/1398/01/301398/12/29مصوبه هیئت مدیرهعمده6,000,000
206اجاره غرفه پایانه154,800,000ایرج رفتاری1398/01/28/98/2611398/01/011399/12/30مزایدهنامعلوم10,200,000
207اجاره غرفه پایانه156,000,000محمود دانشفر1398/01/28/98/2591398/01/011399/12/29مزایدهنامعلوم10,200,000
208اجاره غرفه در پایانه212,000,000منصور قره خانلو1398/01/28/98/2631398/01/011399/12/29مزایدهنامعلوم158,000,000
209اجاره غرفه در پایانه1,632,000,020حسین حکمتیان1398/01/28/98/2361398/01/011399/12/29مزایدهنامعلوم10,800,000
210اجاره غرفه در پایانه121,200,000رضا رفتاری1398/01/28/98/2601398/01/011399/12/29مزایدهنامعلوم7,800,000
211اجاره غرفه در پایانه356,400,000احمد خوشمهر1398/01/28/98/2401398/01/011399/12/29مزایدهنامعلوم23,400,000
212اجاره غرفه در پایانه72,000,000احمد تهراندوست1398/01/28/98/2651398/01/011399/12/29مزایدهنامعلوم9,000,000
213اجاره غرفه در پایانه54,000,000فاطمه عسکری1398/01/28/98/2751398/01/011398/12/29مزایدهنامعلوم13,200,000
214اجاره غرفه پایانه مسافربری37,800,000سعید بهرامی1398/01/28/98/2381398/01/011398/12/29مناقصه عمومینامعلوم18,900,000
215اجاره غرفه پایانه18,000,000سید محمد اسدی1398/01/28/98/2481398/01/011398/12/29مزایدهنامعلوم9,000,000
216اجاره غرفه در پایانه94,800,000سعید رضایی بهتر1398/01/28/98/2621398/01/011398/12/29مزایدهنامعلوم47,400,000
217اجاره غرفه در پایانه31,200,000حمید اسکندری اصل1398/01/28/98/2371398/01/011398/12/29مزایدهنامعلوم15,600,000
218بهره برداری از غرفه بازارچه پرندگان48,000,000میلاد نجفی1398/01/28130/13/091398/10/011398/12/29مصوبه هیئت مدیرهعمده0
219اجاره یک باب دکه در
محوطه پایانه اکباتان
9,600,000احمد کرمی1398/01/28/98/2761398/01/011398/12/29مزایدهمتوسط4,800,000
220اجاره یک باب غرفه داخل
سالن پایانه بزرگ
145,200,000زهرا الوندی1398/01/28/98/2661398/01/011398/12/29مزایدهعمده72,600,000
221اجاره غرفه در پایانه31,200,000فاطمه عسکری1398/01/28/98/27741398/01/011398/12/29مزایدهمتوسط15,600,000
222اجاره غرفه در پایانه19,200,000محسن سهرابی1398/01/28/98/2641398/01/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریمتوسط9,600,000
223اجاره غرفه در پایانه111,600,000سید حبیب حسینی1398/01/28/98/2581398/01/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده70,000,000
224اجاره غرفه در پایانه25,200,000سید حسن هاشمی1398/01/28/98/2491398/01/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریمتوسط12,600,000
225اجاره غرفه پایانه88,800,000حسین احمدی1398/01/28/98/2701398/01/011399/12/29مزایدهعمده44,400,000
226اجاره غرفه در پایانه171,600,000ناصر حکمتیان1398/01/28/98/2521398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده1
227اجاره غرفه در پایانه48,000,000بهروز بهرامی1398/01/28/98/2421398/01/011398/03/31قانون احداث پایانه های مسافربریعمده24,000,000
228اجاره غرفه پایانه1,862,400,000فرزاد صالحی مروت1398/01/28/98/2681398/01/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده931,200,000
229اجاره غرفه در پایانه444,000,000ناصر حکمتیان1398/01/28/98/2531398/01/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده250,000,000
230اجاره غرفه در پایانه171,600,000ناصر حکمتیان1398/01/28/98/2511398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده90,000,000
231اجاره غرفه در پایانه43,200,000غلامرضا جهانگیری1398/01/28/98/2671398/01/061398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده21,600,000
232اجاره غرفه در پایانه104,400,000مجید شریفی1398/01/28/98/2501398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده52,200,000
233اجاره غرفه در پایانه84,000,000جعفر حصاری زاد1398/01/28/98/2331398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده42,000,000
234اجاره غرفه در پایانه146,400,000سعید کریمی1398/01/28/98/2551398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده73,200,000
235اجاره غرفه در پایانه98,400,000مجید مهرنیا1398/01/28/98/2351398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده0
236اجاره غرفه در پایانه88,800,000سعید کریمی1398/01/28/98/2561398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده44,400,000
237اجاره غرفه در پایانه120,000,000عسگر مجیدی1398/01/28/98/2391398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده60,000,000
238اجاره غرفه در پایانه134,400,000محمد فعله گری1398/01/28/98/2531398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده67,200,000
239اجاره غرفه در پایانه91,200,000آرش امینی1398/01/28/98/2411398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده0
240اجاره غرفه در پایانه91,200,000پنجعلی گلی پور1398/01/28/98/2441398/01/011399/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده91,200,000
241اجاره غرفه در پایانه30,000,000امام وردی اولیایی1398/01/28/98/2771398/01/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریمتوسط15,000,000
242اجاره غرفه در پایانه27,600,000هادی رجبلو1398/01/28/98/2571398/01/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریمتوسط13,800,000
243اجاره غرفه در پایانه52,800,000جواد عربی خواه1398/01/28/98/2711398/01/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربریعمده11,400,000
244کیوسک اغذیه فروشی132,000,000عادل قاسمی1398/01/28509/99/1399/01/011399/12/29مصوبه هیئت مدیرهعمده7,920,000
245خرید مصالح جهت اجرا ی
پارتیشن به همراه ابزارالات
638,350,000حامد ملک محمدی1398/01/27//2303911398/01/281398/03/31مناقصه محدودعمده0
246نصب و اجرای پارتیشن84,350,000حامد ملک محمدی1398/01/27230384//1398/01/221398/03/31دستور مدیرعاملعمده0
247خرید، نصب، راه اندازی، بومی سازی،
آموزش و نظارت بر استقرار و پشتیبانی نرم افزار
اتوماسیون اداری تحت وب فرزین (آیکن)
1,500,000,000شرکت گروه مهندسی
آینده کاوان کهکشان نرم افزار
1398/01/24//4821398/02/091399/12/30ترک تشریفاتنامعلوم150,000,000
248مجوز بهره برداری کانکس نانوایی72,000,000محمد مرادی1398/01/18198/99/1398/01/011398/12/29مصوبه هیئت مدیرهعمده5,400,000
249اجاره بازارچه شهروندکد324,000,000دادشعلی حسنخانی1398/01/18194/99/1398/01/011399/12/29مصوبه هیئت مدیرهمتوسط50,000,000
250اجاره بازارچه شهروندکد324,000,000باب الله شیری1398/01/18196/99/1399/01/011399/12/29مصوبه هیئت مدیرهمتوسط50,000,000
251خرید نیمکت سطل ست بدن سازی1,702,500,000کامران کاظمی1398/01/17//971398/01/251398/03/25مناقصه محدودعمده1,702,500,000
252خریدالمان پروانه ،فنجان
،صندوق گل ،و بافت گلدان سبدی چوبی
1,100,000,000امیر دهقانی1398/01/17//8004241398/01/171398/03/17مناقصه محدودعمده110,000,000
253خرید المان سبدی سه وجهی و
آدمک گلدانی طبق طرح
400,000,000امیر دهقانی1398/01/17//8004231398/01/171398/03/17مناقصه عمومیعمده400,000,000
254اجاره غرفه1,000,000علی الماسی1398/01/14/10/12341398/01/011398/12/29مناقصه عمومیخرد5,000,000
255طراحی ،انجام نقاشی دیواری به
همراه زیرسازی و مصالح مورد نیاز با
رنگ درجه یک توسط پیمانکار
236,000,000میثم اربابون1398/01/05801739//1398/01/051398/03/05دستور مدیرعاملعمده23,600,000
256خرید " تابلو LED "2,550,000,000شرکت ایمن راه گستر سپاهان1398/01/01//700024861398/01/011398/12/12مناقصه عمومیعمده255,000,000
257خرید مجسمه المان رویش طبق طرح
و جزئیات ضمیمه قرارداد در ماده 2
190,000,000احمد میرزائی خرم1398/01/01//8048641398/01/011398/02/31دستور مدیرعاملعمده19,000,000
258خرید المان قاب عکس شهدا 20عدد700,000,000امین فامیل باغستانی1398/01/01804834//1398/01/011398/02/27مناقصه محدودعمده70,000,000
259انجام نقاشی دیوار بیرونی
میدان بار به همراه زیرسازی
و شستشوی و مصالح مورد نیاز با رنگ اکریلیک درجه یک
200,000,000امین فامیل باغستانی1398/01/01 804624//1398/01/011398/10/05مناقصه محدودعمده21,000,000
260اجرای رنگ آمیزی و نقاشی به همراه
مصالح مورد نیاز و شستشو و سمباده کشی
200,000,000امین فامیل باغستانی1398/01/01804624//1398/01/011398/02/20دستور مدیرعاملعمده21,000,000
261بازارچه شهروندکد724,000,000فریدون جان گیری1397/12/29130/11/041397/12/201398/12/20مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم0
262خردید رنگ سه جزیی17,110,000,000شرکت جنبش اشتهارد1397/12/28//700024821397/12/281398/06/10مناقصه عمومینامعلوم1,711,000,000
263خرید رنگ سرد و تینر ترافیکی8,585,646,000شرکت جنبش اشتهارد1397/12/28//700024841397/12/281398/06/28مناقصه عمومینامعلوم858,564,600
264خرید سیلندر2,497,500,000پدیده سینا گستر صحرا1397/12/28//700024871397/12/281398/03/28مناقصه محدودنامعلوم249,750,000
265کانکس همشهریکد1813,200,000عقیل طاهری عهد1397/12/281300/12/641398/01/201400/01/20مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم15,840,000
266اجاره غرفه اغذیه فروشی
شماره 6 گنجنامه
66,000,000حگمت اله اشرفیان1397/12/28130/12/731398/01/011398/12/29مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم7,572,000
267اجارهغرفه اغذیه قروشی
شماره7گنجنامه
66,000,000اکبر صلح جو1397/12/28130/12/711398/01/011398/12/29مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم7,200,000
268اجاره غرفه اغذیه فروشی
شماره3گنجنامه
54,000,000علی اله گل محمدی1397/12/28130/12/721398/01/011398/12/29مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم5,400,000
269اجاره غرفه اغذیه فروشی
شماره5گنجنامه
54,000,000محمود اردلان1397/12/28130/12/751398/01/011398/12/29مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم5,400,000
270بازارچه محلی شهروند کد6504,000,000علیرضا زجاجی کیا1397/12/23130/12/101397/12/181398/12/18مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم50,400,000
271اجاره غرفه پایانه67,200,000حسین بختیاری1397/12/22/98/31811398/01/011398/12/29قانون احداث پایانه های مسافربرینامعلوم33,600,000
272بازارچه شهروند کد7غرفه 1524,000,000فریدون جان گیری1397/11/29130/11/031397/11/201398/11/20مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم50,000,000
273انجام خدمات راهبردی و نظارت
بر مطالعات بازنگری
طرح جامع حمل و نقل و ترافیک
1,809,099,945افق گسترسازندکی1397/11/16//188091397/11/161399/07/16مناقصه محدودنامعلوم181,000,000
274احداث سلول دفن پسماند
شهرداری همدان
49,520,000,000سینافلزغرب1397/11/07//182731397/11/071399/06/07مناقصه عمومینامعلوم2,476,000,000
275انجام خدمات مشاوره در
خصوص پروژه زیرساخت
فیبر نوری شهرداری همدان
2,050,000,000شرکت دیتا پاک سیستم1397/10/22//172431397/10/221398/04/01ترک تشریفاتنامعلوم205,000,000
276بازارچه شهروند کد318,000,000محمدحسن سکاکی1397/10/191300/97/91397/10/201397/10/20مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم50,000,000
277بازارچه شهروندکد326,400,000محمدتقی درویش قنبر1397/10/091300/95/81397/10/011398/09/30مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم50,000,000
278پیاده راهسازی کوچه استر
و راسته مظفریه
11,506,030,000توژال بتن1397/10/03//80019741397/10/031398/02/03مناقصه عمومینامعلوم600,000,000
279اجاره غرفه پایانه444,000,000مصطفی طاهری1397/09/25/97/25911397/09/011398/08/30قانون احداث پایانه های مسافربرینامعلوم110,000,000
280کانکس همشهری کد20حسین بابایی شاهمرادی1397/09/061300/84/41397/10/151399/10/14مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم87,840,000
281کانکس همشهری کد40سید نعمت اله حسینی1397/09/061300/84/11397/10/151399/10/14مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم19,440,000
282کانکس همشهری کد 50سجاد حیدر پور1397/09/061300/84/51397/09/011399/09/01مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم0
283کانکس همشهری کد6525,600,000سلمان ولی پور1397/09/061300/84/21397/09/011399/09/01مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم52,560,000
284کانکس همشهریکد15148,800,000مهدی علوی نیک1397/09/061300/84/31397/10/151399/10/14مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم0
285اجاره غرفه پایانه480,000,000حسن قهرمانی وکیل1397/09/03/97/23951397/09/011398/08/30قانون احداث پایانه های مسافربرینامعلوم240,000,000
286اجاره یک باب مغازه کد 49134,400,000پویا جابریان1397/07/29//10015461397/05/011398/04/31مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم13,500,000
287خرید لودرمدل CE9584,477,700,000شرکت سنگین ماشین ایستا1397/07/291001545//1397/07/291397/08/29مناقصه عمومینامعلوم250,000,000
288عملیات تراش آسفالت با
دستگاه پلانر در مناطق چهارگانه
1,995,000,000شرکت پاینده راه اندیشه1397/07/091001429//1397/07/091398/07/09مناقصه عمومینامعلوم200,000,000
289کانکس همشهری480,000,000عبدالحسین علی آبادی1397/06/151300/56/91397/06/141399/06/13مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم48,000,000
290کانکس همشهریکد12192,000,000مرتضی نعیمی سرشت1397/06/101300/55/21397/05/011399/04/31مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم19,200,000
291احداث حوضچه شیرابه جهت
جمع آوری محل دفن زباله
18,118,957,802سینافلزغرب1397/06/07//94021397/05/041397/12/04مناقصه عمومینامعلوم910,000,000
292کانکس همشهری کد11144,000,000محمد یوسفلویی مفید1397/05/301300/51/41397/05/011399/04/31مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم14,400,000
293کانکس همشهری کد10312,000,000جعفر شریفی خاوری1397/05/291300/50/31397/07/011399/06/31مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم31,200,000
294کانکس همشهری کد1412,000,000علی رضا حسینی1397/05/291300/50/21397/05/311399/05/31مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم13,200,000
295کانکس همشهری کد81,128,000,000محمد مهدی خیرآبادی1397/05/131300/40/81397/04/311399/04/31مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم11,280,000
296کانکس همشهریکد9144,000,000غلامرضا مرادی همت1397/05/131300/41/61397/05/011399/04/31مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم14,400,000
297بازیافت سرد با سیمان2,150,000,000شرکت راه و ابنیه عمران
گستران آسیا
1397/05/071001044//1397/05/071397/08/07مناقصه عمومینامعلوم110,000,000
298خرید مصالح کوهی،شامل
ماسه وشن نخودی
3,717,500,000سید عباس حسینی1397/04/141000866//1397/04/141397/10/14مناقصه عمومینامعلوم380,000,000
299خرید نرم افزار، تجهیزات، نصب،
راه اندازی، اموزش ، بومی سازی
و پشتیبانی سامانه جامع ارتباطات مردمی 137
535,000,000شرکت توسعه ارتباطات رای اندیش1397/01/29//6161397/01/291398/07/29ترک تشریفاتنامعلوم53,500,000
300اجاره غرفه189,600,000سهراب خضریان1397/01/28/98/2691398/01/011398/12/29مزایدهنامعلوم94,800,000
301اجاره یک باب رستوران وسفره خانه سنتی2,635,200,000احمد شالوندی1396/12/28130/10/801396/12/281399/12/27مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم1,263,520,000
302اجاره سفره خانه سنتی2,635,200,000احمد شالوندی1396/12/28130/10/801396/12/281399/12/27مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم1,263,520,000
303مطالعات ،طراحی ومتره و برآورد
نورپردازی مجتمع سینا
119,000,000شرکت گلنور1396/11/231002265//1396/11/231396/12/23مناقصه عمومینامعلوم12,000,000
304واگذاری یک دستگاه بچینگ پلنت3,000,000,000محور گستر شرق1396/10/121001973//1396/10/121397/10/12مزایدهنامعلوم300,000,000
305بازارچه شهروند کد40حمید الوندپناه1396/08/251300/65/41396/08/151399/08/14مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم500,000,000
306بازارچه شهروندکد20علیرضا زجاجی کیا1396/05/191300/36/11396/05/031399/05/03مصوبه هیئت مدیرهنامعلوم1,000,000,000
307عملیات پخش و تسطیح آسفالت2,970,000,000حمداله اللهی1396/04/281000888//1396/04/281398/04/28مناقصه عمومینامعلوم300,000,000
308خرید هشت دستگاه پله برقی16,280,000,000شرکت مهندسی آسان فراز آریا1396/02/201000313//1396/02/201396/08/20مناقصه عمومینامعلوم1,628,000,000
309نصب و راه اندازی هشت دستگاه پله برقی
جهت مجتمع سینا
280,000,000شرکت مهندسی آسان فراز آریا1396/02/201000316//1396/02/201396/08/20مناقصه عمومینامعلوم28,000,000
310خرید یک دستگاه آسانسور گیرلس
پانورامیک وچهار دستگاه آسانسور کششی
جهت پروژه سینا
4,000,000,000شرکت مهندسی آسان فراز آریا1396/02/201000314//1396/02/201396/08/20مناقصه عمومینامعلوم400,000,000
311نصب و راه اندازی یک دستگاه
آسانسور گیرلس پانورامیک و چهار دستگاه
آسانسور کششی جهت سینا
620,000,000شرکت مهندسی آسان فراز آریا1396/02/201000315//1396/02/201396/08/20مناقصه عمومینامعلوم62,000,000
312احداث پارکینگ طبقاتی و تجاری
آقاجانی بیک
118,000,000,000نصیرعمران آریا1394/12/181520//1394/10/231399/08/02مناقصه عمومینامعلوم12,055,000,000
313خرید یک دستگاه غلطک فولادی
تاندم دار
4,390,000,000شرکت ویرتگن قشم1394/08/241001831//1394/08/241395/09/24مناقصه عمومینامعلوم220,000,000
314خرید یک دستگاه غلطک لاستیکی
با عرض کار 2متر
4,715,000,000شرکت ویرتگن قشم1394/08/241001830//1394/08/241395/09/24مناقصه عمومینامعلوم240,000,000
315نازک کاری ساختمان اداری عمار13,140,000,000آژندسازان هگمتانه1393/06/29//75911393/06/291395/10/11مناقصه عمومینامعلوم0
316خرید یک دستگاه آسفالت تراش
با عرض کار 1متر
13,981,691,880شرکت ویرتگن قشم1393/04/12985//1393/04/121394/05/12مناقصه عمومینامعلوم699,084,594
317قرارداد خرید نرم افزار1,500,000,000شرکت اتوماسیون اداری حسیبدستور مدیرعاملعمدهشهرداری همدان0
318اجاره طبقه فوقانی مجموعه آبی
و تفریحی شهدای شهرداری
483,600,000شعبان بابائیان1398/06/101399/06/09مناقصه عمومیعمدهسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی0
319اجاره استخر1,010,240,000امیر فتحیان1398/03/181398/12/28دستور مدیرعاملعمدهسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی0
320اجاره استخر551,040,000مسعود دهبانی1398/03/211398/12/28دستور مدیرعاملعمدهسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی0
321اجاره استخر3,351,040,000محمد امین مجذوبی1398/01/311398/12/25دستور مدیرعاملعمدهسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی0
322موضوع و مکان پروژه5,000,000,000شرکت مهندسی رایورزمناقصه عمومیعمدهسازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات0
323اجاره سالن سر پوشیده54,000,000مریم ظفرپور1398/08/151399/02/31دستور مدیرعاملعمدهسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی0
324مشارکت در اداره فرهنگسرا کلپا50,000,000حامد تروهید1398/08/201399/08/20دستور مدیرعاملعمدهسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی5,000,000,000
325اجاره طبقه فوقانی مجموعه آبی
و تفریحی شهدای شهرداری
483,600,000شعبان بابائیان1398/06/101399/06/09مزایدهعمدهسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی0
326اجاره سالن چند منظوره مجموعه
فرهنگی ورزش شهید مدنی
14,700,000آذر حبیبی نژاد1398/07/211399/12/22دستور مدیرعاملمتوسطسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی0
327اجاره غرفه شماره 46 بازارچه پرندگان30,000,000کمال پیری//1398/10/011398/10/01مصوبه هیئت مدیرهمتوسط0